Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
INTELIGENTAS IŠGANYMO DARBE PDF Spausdinti El. paštas
Šitokiu šūkiu "Pax Romaną" organizuoja pasaulinį katalikų intelektualų (МПС)   kongresą Amsterdame (Olandijoj) 1950 m. rugpiūčio 19-27 d. Kongresą suruošti yra pavesta Olandijos katalikų intelektualų sąjungai Thljmgenootschap, kurios centras yra Nimvegene. Minėta bendroji tema yra paskirstyta į penkias stambesnes grupes: 1. Katalikas intelektualas moderniosios mokslinės kultūros akivaizdoje, 2. Pašaukimas ir atsakingumas profesiniame darbe, 3. Intelektualas ir politinė sritis, 4. Intelektualas ir ekonominė bei socialinė sritis, 5. Intelektualas ir kultūrinis gyvenimas. Visoms šioms sritims numatyta ištisa eilė paskaitų. Kongresas bus atidarytas rugpiūčio 20 d. iškilmingomis kardinolo J. de Jong, Utrechto arkivyskupo, Mišio-mis. šalia paskaitų ir diskusijų numatoma ekskursija į Amsterdamo apylinkes, į didžiųjų Olandijos tapytojų miestus, į nusausinimą Zuyder-see, į kasyklas Limbourg ir t.t. Pasibaigus kongresui, rugpiūčio 27 dalyviai traukiniu ir lėktuvais išvyks į Romą, kur bus priimti popiežiaus ir dalyvaus  Šventųjų Metų iškilmėse.
—    Ateitininkų Federacijos Sendraugių Sąjunga jau yra pakviesta į šį kongresą.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai