Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
16 LIETUVIŲ KULTŪROS INSTITUTO DARBŲ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė R.   
Nors nesigarsindamas, Kultūros Institutas tyliai varo darbą, kelinti metai vadovaujamas pirmininko kun. P. Juro.

Kiek seniau Kult. Institutas išleido keletą veikalų anglų kalba: prof. K. Pakšto "The Lithuanian Situation", "The Balto-scandlan Confederation" ir "Lithuania and World War II", prof. Alfred Senn "The Lithuanian Language" ir A. Vaičiulaičio "Lithuanian Literature". Vėliau Kultūros Instituto vardu išėjo K. R. Jurgėlos "History of the Lithuanian Nation" ir A. Vaičiulaičio "Kur Bakūžė Samanota". Dabar vėl numatyta išleisti pora knygų. Pereitų metų gale Kult. Institutas pasirodė su laikraščiu vaikams — "Eglutė", kurį redaguoja Bern. Brazdžionis.

Didelį darbą varo Kult. Instituto žinioj veikiąs Amerikos Lietuvių Kultūros Archyvas — ALKA, esantis Bostone. Rūpinantis kun. P. Jurui, archyvas yra surinkęs gausios medžiagos ir stengiasi įsigyti naujų dalykų — rankraščių, knygų, laikraščių, tautodailės, istorinių dokumentų ir t.t. Šia proga nurodytina, kad Kult. Institutas yra paprašęs prof. Z. Ivinskį mikrofilmuoti Vatikano archyvuose istorinius šaltinius apie Lietuvą ir tas filmas apsaugai atsiųsti į ALKĄ. Nemaža buvo susirašinėta ir dėl Jurgio šaulio archyvo perėmimo, bet šis klausimas dar nėra išaiškėjęs. Tik galima priminti, kad dar prie gyvos J. Šaulio galvos buvo su juo susirašinėta ir siūlyta visą tą lituanistikai vertingą medžiagą paimti ir saugoti Instituto archyve.

 Matydamas reikalą, Kultūros Institutas paremia lietuviškus ir kultūrinius mūsų žygius. Paskutiniu metu Kultūros Instituto vardu tokios paramos duota Lietuvių Martiralogi-jos skyriui, renkančiam medžiagą apie lietuvius, nukentėjusius nuo vokiečių ir rusų. Buvo duota lėšų rengti religinei lietuvių meno parodai Romoje šventųjų Metų proga. Tuo pat žygiu ruošiama išleisti Romoje ir knyga apie religinį lietuvių meną.

  Pereitais metais Kultūros Institutas buvo paskelbęs anketą apie lietuvybės padėtį Amerikoje   ir apie tai, kaip lietuvybę šioje šalyje išlaikyti. Apie tą anketą, jau buvo minėta "Aiduose".

  Kultūros Institutas, veikdamas Amerikos Lietuvių Katalikų Federacijos ribose, yra atlikęs Ir kitų darbų. Neketindami čia jų visų sužymėti, norėjome tik atkreipti dėmesį į institutą, kuris tyliai varo lietuvių kultūros darbą.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai