Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
BALF PADĖTIS IR VEIKLA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė K.   
Bendrasis Amerikos Lietuvių šalpos Fondas nuo 1944 m. balandžio mėn. yra mažiau ar daugiau sušelpęs tūkstančius lietuvių tremtinių įvairiose šalyse Europoje ir kituose žemynuose. Per BALF rankas perėjo milijonai svarų maisto produktų, vaistų, knygų, drabužių, avalynės,  aidėjo ir imigracija ir su ja susijusios problemos, kurios pareikalavo ne tik nuolatinio budėjimo, bet ir didelių išteklių. BALF centras, iki to laiko rūpinęsis lietuvių tremtinių gerove užsienyje, staiga susidūrė su naujomis problemomis ir reikalais Amerikoje, susijusiais su lietuvių tremtinių imigracija, darbais, butais, sveikata, įvairių dokumentų sudarymu ir šiaip problemomis, dažnai labai paprastomis, bet neretai ir su gana komplikuotomis, darbo ir išlaidų reikalaujančiomis.

Nuo D.P. imigracijos įstatymo vykdymo pradžios BALF darbas pasidalino į dvi šakas: 1. Šalpą, 2. imigraciją ir įkurdinimą, bet pagrindinis darbas buvo ir tebėra šalpa, nes imigracija yra tik laikino pobūdžio reiškinys. Nors tūkstančiai lietuvių emigruoja iš Vokietijos, Austrijos, Danijos ir kitų valstybių, nemažai jų ir pasiliks. Tokius daugiausia sudarys nedarbingi invalidai, našlės su mažais vaikais, daugiavaikės šeimos, džiovininkai, protiniai ligoniai, neregiai, seneliai, senelės ir šiaip ligoti, silpni ir nedarbingi žmonės, kurių nė viena valstybė nenori priimti. Apskaičiuojama, kad tokių lietuvių bus apie 6,000 — 7,000 visoje Europoje. Juos reikės aprūpinti pastoge, papildomu maistu, vaistais, drabužiais, avalyne ir kitais reikalingais daiktais.

BALF'as dabar turi savo įgaliotinius šiose valstybėse: Danijoje, Belgijoje, Šveicarijoje, Švedijoje, Austrijoje, Vokietijoje , Prancūzijoje, Italijoje lr Filipinų salose. Be to, palaiko santykius su lietuviais Kanadoje, Ispanijoje, Pietinėje Amerikoje ir tose Europos valstybėse, kur nėra BALF įgaliotinių ar atstovų. Kai kur BALF įgaliotiniai rūpinasi grynai šalpos reikalais, kitur — įvairiais ir ne šalpos reikalais, kaip imigracija, sveikata, mokslu, darbais ir kitais. Be to, nuo pat įsikūrimo 1944 m. iki šiol BALF'ui artimai bendradarbiauja Lietuvos Raudonasis Kryžius, Lietuvių Bendruomenė, VLIKAS (šalpos reikalais), International Refu-gee Organization (IRO), National Catholic Welfare Conference (NC WC), C.A.R.E., Church World Service, I.R.R.C., The Congregational Christian Service Committee, American Council of Voluntary Agencies for Foreign Service ir kitos nacionales ir tarptautinės šalpos organizacijos Amerikoje ir užsienyje. BALF'ui labai dažnai tenka pasinaudoti tų organizacijų įvairiais patarnavimais ir dažnai net gauti tiesioginės materiales paramos, kaip maisto, drabužių, avalynės, muilo ir kitų produktų bei daiktų, kurie, tiesiog perkant, kalnuotų labai brangiai.

Gauti tų visų organizacijų pagalbą ir bendradarbiavimą reikėjo sunkiai dirbti, rūpintis ir net kovoti, o dabar, kada jau kelinti metai ta pagalba naudojamasi ir aiškiai žinoma jos vertė, stengiamasi ir toliau tuos santykius palaikyti glaudžiai ir nuoširdžiai.

BALF'as turi savo atstovą prie Standing Conference of Voluntary Agencies Genevoje, Šveicarijoje, kuris informuoja kitas organizacijas apie lietuvių veiklą, jų reikalavimus, problemas ir viltis, šalia to, BALF įgaliotiniai visose Europos valstybėse stropiai seka, kas kitų yra daroma šalpos ir įkurdinimo srityje ir informuoja BALF'o vadovybę, kuri iš savo pusės, pagal reikalą, instruktuoja savo įgaliotinius ir specialius atstovus Europoje ir tvarko savo veiklą Amerikoje. Cia Amerikoje palaikomi nuolatiniai santykiai su Advisory Committee on Voluntary Foreign Aid of the U. S. Government, State Department, Department of Commerce, Economic Cooperation Administration (ECA), Department of Agriculture, Immigration Service, Kongreso komitetais ir kitomis Amerikos valdžios įstaigomis čia Jungtinėse Amerikos Valstybėse ir užsienyje.

Jau iš to matyti, kad BALF darbas neprasideda ir nesibaigia vien aukų rinkimu, šalpos siuntimu ir teikimu pagalbos norintiems emigruoti ir kitose valstybėse įsikurti lietuviams. Bendrojo Amerikos Lietuvių šalpos Fondo darbas ir veikla skirstosi į daug šakų, susijusių ne vien su šalpa ir imigracija, bet aplamai su teikimu visokeriopos pagalbos lietuviams visur, visuomet ir kuo tik galima.

Pradžioje BALF'as teikdavo lietuviams pagalbą pinigais, vaistais, maistu,, drabužiais ir tt., bet dabar nors pagalba ir mažiau teikiama pinigais ir daiktinėmis dovanomis, tačiau žymiai daugiau padidėjo pareikalavimai pagalbos įvairiais .patarnavimais: darbo ir buto suradimo, ligonio gydymo, teisinio patarnavimo, giminių suradimo, naujakurio perkėlimo iš vienos vietos į kitą, nuosavybės įsigijimo, pilietybei gauti, įvairiems dokumentams išpildyti ir daugybę kitų informacijų ir reikalų atlikti.

Tie informacijų ir patarimų prašymai ateina ne tik iš Vokietijos ir Amerikos Jungtinių Valstybių įvairių miestų, bet ir iš Australijos, Kanados, Anglijos, Airijos, Pietų Amerikos, Kinijos, Filipinų, Skandinavijos valstybių, Belgijos. Liuksemburgo, Ispanijos, Berlyno, Olandijos, Lenkijos ir kitų valstybių, kur yra lietuvis reikalingas kokios nors pagalbos. BALF'as stengiasi pagelbėti visiems lietuviams, kuo tik gali.

Bendrasis Amerikos Lietuvių šalpos Fondas, pritariant įvairiems sroviniams organams, turi Jungtinėse Amerikos Valstybėse 133 skyrius, kuriems artimai bendradarbiauja lietuvių parapijos, susivienijimai, taip pat visos kitos lietuvių organizacijos, kurioms rūpi lietuvių gerovė ir ateitis.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai