Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATVYKĘ TREMTINIAI SKAIČIAIS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. B. Lčk.   
Išvietintų asmenų įsileidimo į Ameriką įstatymas, žinomas vardu Public Law 774, pradėjo veikti 1948 m. birželio 30 d. Pirmasis tremtinių transportinis laivas į New Yorką atplaukė tų metų spalių 30 d. Nuo to laiko iki 1950 m. sausio 1 d. iš viso atvyko 121,678 asmens. Šiame skaičiuje lietuvių buvo 16,201.

Tremtiniai atvyksta daugelio organizacijų pagalba. Lietuviai iki šiol daugiausia vyko per katalikų War Relief Servioes — National Catholic Welfare Conference įkurdinimo skyrių, kurio centrinė raštinė yra 149 Madison Ave., New York, N.Y. Šios organizacijos patarnavimu, iki 1950 m. sausio 1 d. lietuvių tremtinių atvyko 13,955, kas sudaro 86,2% visų atvažiavusių lietuvių. Iš viso per N.C.W.C. atvyko 44,703 tremtiniai. Iki šiol atvykstantieji lietuviai N.C.W.C. sąrašuose savo skaičiumi turėjo pirmą vietą. Po to sekė lenkai, ukrainiečiai, latviai, estai ir kiti.

Lietuvių tremtinių kvietėjams ir ir patiems tremtiniams kvietėjus susirasti labai daug pagelbėjo BALF, kurio pirm. kan. dr. Juozas B. Končius visu ryžtumu ir planingu numatymu buvo sudaręs tinkamas lietuviams sąlygas susilaukti reikalingo patarnavimo. BALF palaikė labai glaudžius santykius su NCWC ir jos sudaryta National Catholic Resettlement Council, kurios dažnuose susirinkimuose beveik visada dalyvauja kan. Končius ir prel. J. Balkūnas, L. K. Federacijos Imigracijos komisijos pirmininkas. BALF artimai bendradarbiauja ir su kitomis tremtinių imigracija ir įkurdinimu besirūpinančiomis organizacijomis, kaip protestantų Church World Service, National Lutheran Council, International Rescue Committee, American Federation of International Institutes.

Nuo šių metų sausio 1 d. tremtinių atvežimas smarkiai sumažėjo ir sulėtėjo. D. P. Komisija teisinasi įstatymo vykdymo sunkumais, ypač kai reikią surasti įstatymo reikalaujamą ūkininkų skaičių.
J. B. Lčk.
 


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai