Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Trumpai PDF Spausdinti El. paštas
—    Balandžio pradžioje New York» mirė žinomas kompozitoriuis Kurt Well, sulaukęs 50 metų. Jis buvo gi. męs 1900 m. Vokietijoje, ls kur pasitraukė, naciams įsigalėjus. Amerikoje eilė jo kompozicijų turėjo didelį pasisekimą Broadway teatruose ("One Touch of Venus", "Lady in the Dark", "Street Scene" ir t.t.).

—    Londone balandžio mėnesį mirė garsusis baleto šokėjas V. Nižinskis. Jo baleto karjera baigėsi 1919 metais, kada jisai susirgo šizofrenija. Jis buvo gimęs 1890 m. Kijeve ir, turėdamas 17 metų, pasirodė Maskvoj balete. Jisai tuoj išgarsėjo ir tapo vienu iš legendarinių vardų šokio mene.

—    Florencijoje gyvenąs italų rašytojas Giovanni Papini paraše "Mykolo Angelo gyvenimą, kuris turi didelį pasisekimą.

—    Amerikoje išeina 1,780 dienraščių, iš kurių tik 304 turi knygų apžvalgų skyrius. Iš pastarųjų tik pusė nuodugniau apžvelgia naujai liejusius veikalus. Kovo mėnesį Amerikoj išėjo 750 naujų knygų.

—    Dr. Antanas Maceina, kuris dabar profesoriauja Freiburgo universitete Vokietijoje, išleido savo veikalo "Didysis Inkvizitorius" antrąją laidą, žymiai papildytą bei pataisytą. Šią knygą spausdino "Venta,", O išleidimui lėšas davė kun. Pr. Juras.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai