Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Trumpai PDF Spausdinti El. paštas
—    Šekspyro, Paskalio ir Goethės veikalai yra leidžiami arabų kalba. Juos leidžia UNESCO, kurio tikslas, tarp kitų, yra suartinti didžiąsias pasaulio kultūras.
—    Sausio mėnesį Kopenhagoje mirė žinoma danų rašytoja Kariu Michaelis, sulaukusi 77 metų amžiaus. Kai kurie jos romanai buvo išversti net į dvidešimt kalbų ir pasiekę per milijoną egzempliorių. Karo laiku jinai gyveno Jungtinėse Valstybėse.
—    Pernai Paryžiuje mirė ilgametis "Les Nouvelles Littéraires" redaktorius Frédéric Lefevre. Jo rankose šis laikraštis virto pačiu įdomiuoju literatūros savaitraščiu. Pats Lefevre jame paskelbė eilę išgarsėjusių interview su žymiais rašytojais. Gimęs jisai buvo 1889 m.

— Pereitais metais populiariausias dramaturgas Paryžiuje buvo Paul Claudel. Su dideliu pasisekimu buvo vaidintos net trys jo dramos Paryžiaus teatruose. Paul Claudel eina jau 82 metus amžiaus, bet nemažai dar rašo.
—    Šiemet sukanka šimtas metų nuo dviejų žymių lietuvių gimimo: rašytojo Vinco Pietario ir auklėtojo Petro Kriaučiūno.
—    Prancūzai šiemet mini šimto metų sukaktį nuo didžiojo romanų kūrėjo Balzaco mirties. Įdomu pastebėti, kad Balzacas yra buvęs Lietuvoje.
—    Paaiškėjo, kad pereitais metais du rimčiausi kandidatai i Nobelio literatūros premiją buvo italų filosofas Benedetto Croce ir Winston Churchill. Pastarajam trūko tik vieno balso švedų Akademijoje, kad gautų premiją. Kalbama, kad nuo šio balso susilaikė Sven Hedin, kuris buvo gan palankus naciams. Taip balsams suskilus, pernai nebuvo jokios Nobelio premijos literatūrai.

—    žinomas katalikų filosofas v. Rintelen, Mainzo u-to profesorius, buvo praėjusį rudenį pakviestas į Chilės Santiago skaityti paskaitos, šia proga jam buvo suteiktas šio universiteto garbes daktaro laipsnis (Chilės Santiago u-te studijuoja ir du lietuviai: Kakarieka — istoriją ir Stelingis — ispanų literatūrą; abu yra Chilės kat. Akcijos stipendininkai.   Red.).
—    Septyni vokiečių profesoriai iš Berlyno, Frankfurto, Muencheno, Heidelbergo ir Stuttgarto yra JAV aukštųjų mokyklų pakviesti tirti A-merikos sociologinio mokymo metodus ir mokomąją medžiagą.
—    Argentinoje prezidento Perono nuostatu visose šio krašto aukštosiose mokyklose yra panaikinamas mokestis už mokslą. Dekretas įsigalioja nuo 1949 m. rugsėjo 1 d.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai