Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Vincas Liulevičius: AMERIKOS LIETUVIŲ EKONOMINĖ VEIKLA 1870 -1977. Išleido Pedagogonis lituanistikos institutas. Chicago 1980. 224 psl. Kaina 8 dol.
Albinas Baranauskas: VINCO MAZUR-KEVIČIAUS ROMANAS. Išleido Lietuviškos knygos klubas. Chicago 1980. Viršelis Petro Aleksos. 280 psl. Kaina 6 dol.
Vincas Neke: KLAJŪNO DALIA. Eilėraščiai. Autoriaus leidinys. Viršelis Ados Korsakaitės - Sutkuvienės. 102 psl., Chicago 1980. Kaina 3 dol.
DAGYS KLAJOJA IR DAINUOJA. Eilėraščiai, poemos, epas. Iliustruota autoriaus skluptūros darbų nuotraukomis. Toronto 1979. 164 psl.
Albertas Zubras: DONELAITIS ŠIANDIEN. "Tėviškės aidų" atspaudas. Mel-bourne, Australija, 1980. 40 psl.
Kun. Gediminas Kijauskas, S.J.: DIEVO MOTINOS NUOLATINĖS PAGALBOS PARAPIJOS 50 METŲ AUKSINĖ SUKAKTIS. Tekstas Balio Gai-džiūno ir Igno Malėno. Leidinys gausus iliustracijomis iš parapijos gyvenimo. 112 psl. Cleveland 1979. Kaina 3 dol.
Novalis: HIMNAI NAKČIAI. Vertė Alfonsas Tyruolis. Išleido M. Morkūnas Chicago 1979. Iliustracijos Ados Korsakaitės - Sutkuvienės. Kietais viršeliais
Paulius Rabikauskas: VILNIAUS UNIVERSITETUI 400 METŲ. Leidinys, sudarytas iš straipsnių "Europos lietuvyje". 1979, Nr. 10 - 29. London 1979, 32 psl.
Paulius Rabikauskas: THE FOUNDATION OF THE UNIVERSITY OF VILNIUS (1579). Royal and Papai Grants. Lietuvių katalikų mokslo akademijos leidinys. Roma 1979. 75 psl.
M. G. Slavėnas: LITHUANIAN CHILDREN'S LITERATURE IN EXILE, 1945 - 1978. Atspaudas fl Phaedrus (An International Journal of Children's Literature Research), t. VI. 1979, Nr. 1, p. 32-40.
VVORLD LITERATURE TODAY. A Literary Quarterly of the University of Oklahoma. Winter 1980. 81 psl. Leidinys skirtas šio meto suomių literatūrai. Recenzijų skyriuje Rimvydas Šilbajoris vertina Henriko Nagio eilių rinkinį "Prisijaukinsiu sakalą", Audronė B. VVilleke — Juozo Kralikausko romaną "Įkaitę Y: niaus akmenys", Ivar Ivask — Jono Zdanio verstą antologiją "Selected Post-\Var Lithuanian Poetry".
Į LAISVĘ, 1980 balandis, Nr. 78 (1151 Red. J. Kojelis. 72 psl. Rašo Juozas Kojelis apie Juozą Brazaitį jo mirties 5 metų proga; Jurgis Šarauskas — apie neišnaudotas galimybes Lietuvos laisvinimo veikloje. R. Giedra, J. Šarauskas, J Gliaudą vertina Helsinkio susitarimus Bern. Brazdžionis pateikia ištrauką 1 poemos "Vaidila Valiūnas", Alė Rūta — įspūdžius iš lankymosi Lietuvoje.

VARPAS, Nr. 16, 1978-1979. Leidžia Varpininkų filisterių draugija, red. Antanas Kučys. 192 psl. Viršelis Vlado Ži-liaus. B. Dundulis pamini Jono Biliūno gimimo šimtmetį, J. Audėnas apžvelgia būsimos laisvos Lietuvos problemas, dr. Bronė Motušienė rašo apie išeivijos orga-nizavimąsi ir nesutarimus. Plati apžvalginė dalis. Leidinio kaina 3 dol.
TECHNIKOS ŽODIS, 1980, Nr. 1, 28 psl. Red. V. Jauto kas. Rašo Jonas Papečkys apie nepriklausomos Lietuvos geležinkelius, Jurgis Gimbutas — apie A. A. Sachs knygą "An Excursion to Lithuania" (1934). Gausu informacinės apžvalginės medžiagos.
CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA Nr. 39. Leidžia Lithuanian R. C. Priests' League of America, 351 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207. Vertėja į anglų kalbą — Vita Matusaitis. 84 psl.
PASAULIO LIETUVIS. 1980, Nr. 1. Leidžia PLB valdyba. Įdomi Tomo Venclovos paskaita Jaunimo kongrese (1979) — "Ar galima kultūros kūryba išeivijoje?" Balys Pakštas rašo apie Jono Švedo ir Vilniaus Filharmonijos ansamblį. Atrodo, kad Pasaulio Lietuvis iš informacinio leidinio vystosi į kultūros žurnalą.
NAUJOJI VILTIS, Nr. 12 (1979-80), 144 psl., 4 dol. Stambesni str.: A. Budreckio — apie kovą dėl spaudos bisvCs caristinėje Rusijoje, Alg. Gustaičio — Lir-tuvos sienas, red. J. Balio — litiji—i apie vandenį.
TĖVYNĖS SARGAS. 1960, N: 1. 96 psl., 3 dol. Šiame numer kus, V. Bagdanavičius (apie B. Brazdžio-nį), J. Varnas, P. Balčiūnas, red. P. Mal-deikis.
LITUANUS, 1980, Nr. 1, 80 pa numerį redagavo T. Remeikis A E Senno str. apie Lietuvą lenkų akimis 1919 - 24, Alg. Tamošiūno — lingvistinę baltų rusifikaciją, Julie Zabarskas — lietuvių emigrantų vaikų psichometrinę analizę.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai