Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
IŠLEISTA DALIS PETRO KRIAUČIŪNO SURINKTŲ LIETUVIŠKŲ LIAUDIES DAINŲ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Juozas Lingis   
Tarp suomių prof. Jooseppi J. Mikkolos paliktų rankraščių (prof. Mikkola mirė 1946 m. sulaukęs virš 80 metų) yra nemažas rinkinys ir lietuviškų liaudies dainų bei pasakų, kurias jis surinko beviešėdamas Lietuvoje 1894 ir 1895 m. Prof. A. R. Niemi savo suomiškai parašytoje lietuvių literatūros istorijoje (Liet-tua lainen kirjallisuus, Helsinki, 1925) pažymi, kad Mikkola Suvalkų ir Vilniaus gubernijose užrašė per 100 lietuviškų liaudies dainų ir apie 70—80 pasakų. Lietuvoje aplankytas vietas Mikkola gana smulkiai sumini straipsnyje, kurį jo žmona, žymioji suomių rašytoja Maila Tal-vio, išspausdino kaipo priedą savo autobiografijoje suomiškai: Rukka-set ja kukkaset, Porvoo, 1947.

Tarp prof. Mikkolos paliktų lietuvių liaudies dainų bei pasakų rankraščių yra labai tvarkingas ir gražiai paties profesoriaus ranka prirašytas sąsiuvinis, kuriame yra 33 lietuviškos liaudies dainos. To sąsiuvinio viršelyje užrašyta: "Volkslieder aus Wysztiniec", o prieš pačią pirmąją dainą suomiškai užrašyta pastaba, kad šiame sąsiuvinyje dainos yra surinktos „pono P. Kraučuno". Kaip žinoma, pas mūsų didįjį patriotą Petrą Kriaučiūną Plokščiuose Mikkola viešėjo 1894 m. vasarą (M. Gustaitis savo biografijoje apie P. Kriaučiūną datas duoda kiek netikslias).

Petras Kriaučiūnas, kilimo nuo Vištyčio, savo tėviškėje buvo daug dainų užrašęs,   šios 33 dainos nuo
Vištyčio pateko į Mikkolos rankąs, kai jis pas Kriaučiūną viešėjo. Taigi, dainas užrašė P. Kriaučiūnas, o Mikkola, kaip kalbininkas, jas tik sukirčiavo. Anot Maila Talvio (Mikkolos žmona), P. Kriaučiūnas tas dainas iš lengvo tarmiškai diktavo, o Mikkola jas kirčiavo.

Tas 33 P. Kriaučiūno užrašytas lietuviškas dainas 1949 m. išleido prof. Mikkolos mokinys prof. Eino Nieminen: Litauische Volkslieder aus dem handschriftlichen Nachlass Prof. J. J. Mikkolas (Annales Aca-demiae Scientiarum Fennicae, ser. B, tomas 63, 1; Helsinki 1949). Leidėjas įžangoje labai gražiais žodžiais sumini ir lietuviškų liaudies dainų charakterį. Šalia kirčiuoto lietuviško teksto yra ir vokiškas, taip pat prof. Nieminen, tų dainų vertimas. Lietuviškasis tekstas netaisytas. Tik tekste sutvarkyti skiriamieji ženklai, kurių rankraštyje labai pašykštėta. Vertimas aiškus, vaizdingas ir lengvai suprantamas. Vertėjas kai kur vietomis pridėjo naujų žodžių, kurių lietuviškame tekste ir nebuvo, bet tie priedeliai žymiai palengvina tekstą.

Ta proga norime pažymėti, kad šiemet sueina lygiai šimtas metų, kai gimė Petras Kriaučiūnas. Taigi, šių dainų išleidimas bemaž sutampa su šia jo sukaktimi — ir ją prasmingai atžymi.
Juozas Lingis

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai