Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
NELAUKTA PADĖTIS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Red.   
Dr. Juozas Girnius, redagavęs Aidus nuo 1965 m. pradžios iki šios vasaros, dėl ligos iš redaktoriaus pareigų pasitraukė. Tas įvykis liūdina žurnalo leidėjus, bendradarbius, skaitytojus ir, be abejo, visą mūsų visuomenę. Po Naujųjų Metų, vyriausiuoju redaktoriumi pasiliekant dr. Juozui Girniui, Aidai buvo sėkmingai persitvarkę ir įžengę į naują barą. Bet štai jo staigi liga vėl mus pastatė į nelauktą padėtį.

Dr. Juozas Girnius, kaip vienas iš didžiųjų lietuvių tautos filosofų ir viso mūsų kultūrinio judėjimo emigracijoje spiritus movens, redaguodamas Aidus, aukštai kėlė jų vardą. Savo raštais jis ne tik sprendžia visuotines filosofines problemas, bet ir puoselėja literatūros teorinę sritį, formuluoja dėsnius lietuvių tautinei sąmonei ugdyti ir aštria įžvalga aprėpia bei analizuoja sudėtingas visuomeninio gyvenimo apraiškas. Pridėkime dar tai, kad dr. Juozas Girnius yra buvęs Ateitininkų federacijos vyriausiu vadu, Lietuvių enciklopedijos redaktoriumi ir beveik visų žymesnių kultūrinių suvažiavimų pagrindiniu prelegentu. Aidams daugiau kaip penkiolika metų jis pritaikė visą savo mokslą bei patirtį, pats rašydamas įvairiais klausimais straipsnius, bendradarbiais pasikviesdamas rinktinius asmenis, jiems formuluodamas temas, visą gautą medžiagą paruošdamas spaudai ir per dešimtį metų net techniškai apipavidalindamas kiekvieną žurnalo numerį. Lengva suvokti, kiek tai atėmė jam brangaus laiko, kurį būtų galėjęs skirti mokslinei kūrybai. Aidų redagavimas dr. Juozui Girniui buvo sunki auka, kurią jis tyliai bei kantriai atidavė tautai ir mums visiems.
Be redagavimo, savo nuostabaus darbštumo dėka, jis dar rašė ir mokslines knygas. Tokia nuolatinė įtampa, be abejo, silpnino jėgas ir iššaukė širdies priepuolį. Aidų leidėjai, pagarbiai dėkodami dr. Juozui Girniui už tą kilnią auką Aidams, linki, pilnai sustiprėjus, atsidėti mokslinei kūrybai ir, kiek jėgos leis, talkinti mūsų žurnalui.

Aidų redaktoriumi nuo š. m. 4 numerio leidėjai skiria Tėvą Leonardą Andriekų. Jis nuo pat žurnalo pirmųjų dienų Amerikoje yra glaudžiai suaugęs su juo, dvidešimt metų būdamas techniniu redaktoriumi, o penkerius metus — taip pat ir literatūros bei apžvalgų redaktoriumi. Be to, jis lietuvių visuomenei yra pažįstamas ir kaip poetas bei ilgametis Lietuvių rašytojų draugijos pirmininkas, kurio ryšiai su kultūrininkais bei menininkais yra stiprūs ir nuoširdūs. Leonardas Andriekus perima redaguoti Aidus sunkiu laiku, kai po 35 metų mūsų emigracijos kultūriniame gyvenime jaučiamas nuovargis, o visuomeniniame - politiniame — aštrios nesantaikos. Naujajam Aidų redaktoriui linkime sėkmingai tęsti žurnalo kultūrinę misiją.

Savo pranešimą baigiame paties dr. Juozo Girniaus žodžiais, anuomet tartais, perimant redaguoti Aidus: "Kas nesibaimina tikrovės, likdamas ištikimas tam, kas brangu, tas gali ir ateitin žiūrėti be baimės" (Aidai, 1965, Nr. 1, p. 9).
AIDŲ LEIDĖJAI

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai