Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Red.   
Antanas Maceina: DIDYSIS INKVIZITORIUS. Antroji papildyta laida. Vente. 1950 m. 221 p. Kaina DM 4.

Kotryna Grigaitytė: PASLAPTIS. Lyrika. Vente. 1950 m. 77 p. Kaina DM 3.

Stasys Yla: LIETUVA BRANGI. Iškeliaujančiai sesei ir broliui. Išleido L. T. Katalikiškosios Akcijos Centras. 1950 m. 31 p.

P. Victor Gidžiūnas, O. F. M., S. Th. D.: DE FRATRIBUS MINORI-BUS IN LITHUANIA (1245-1517). Pars I. Romae, 1950. 98 p.

Wladimir Szylkarski: SOLOWJEW UND DOSTOJEWSKIJ. Goetz Schwippert Verlag, Bonn, 1948. 72 P-

Wladimir Szylkarski: ADOLF DY-ROFF. Universiteet-Verlag, Bonn, 1947. 56 p.

R. Spalis; Trylika Nelaimių. Feljetonai. Išleido Pradalgė. 1950. 168 p.

G. A. Buerger: Barono Miunchhau-hauzeno nuotykiai. Išleido Gabija. 1950. 115 p.

Balys Rukša: žemės Rankose. Poezija.  Toronto. 1950. 77 p.

Algimantas Pagėgis: Elegijos. Išleido Sūduva. Chicago, 1950. 48 p.

A. Vilainis: Čia mūsų žemė. 2 sąsiuvinis. Išleido Nemunas. Cicero, 1950. 96 p.

Lietuvos girių milžinai. Redagavo K. Sčesnulevičius. Išleido Lietuvos Miškininkų sąjunga JAV, Chicago, 1950. 118 p.

Lithuanian Bulletin, Vol. VIII, No. 1—6. 1950. p. 32.

Monthly Bulletin of the International Peasant Union, Vol. I, No. 4—5, 1950.

"Aidų" Administracijoje (Kenne-bunk Port, Maine) galima gauti šių ankstesnių "Aidų" numerių: 1947 m. — Nr. 3, 7, 8; 1948 m. — Nr. 13— 21; 1949 m. — Nr. 22—26; 1950 m. — Nr. 1, 5, 6.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai