Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Kalėdinis vyskupų laiškas. Vyskupai V. Brizgys ir P. Brazys gruodžio 8 Romoje, baigiantis Vatikano II susirinkimui, paskelbė kalėdinį laišką lietuviams visame pasaulyje. Laiškas pabrėžia visų bendrą pareigą "galimai greičiau ir geriau pasisavinti gausų . . . derlių", kurį atnešė tas Vatikano susirinkimas. Specialiai pabrėžiamas "pokalbis visų su visais", nurodoma, kad jį "turi maitinti gili krikščioniška meilė, abišalė pagarba ir pasitikėjimas".

Liečiant pokalbį tarp kunigu ir pasauliečių, nurodoma: "Nei kunigams, nei pasauliečiams nevalia siaurinti šito pokalbio ribų. Ne priklausymas kuriai organizacijai padaro mus tikrais katalikais, bet tik krikšto malonė. Tik ji duoda inunn teisę ir pareigą dalyvauti nuolatiniame Bažnyčios narių pokalbyje ir apaštalavime ...

Štai kodėl reikia, kad atviras :r nuoširdus pokalbis apimtų ir organizuotus ir neorganizuotus, ir arti ir toli esančius, ir palankiai ir priešiškai mums nusiteikusius".

Toliau pasisakoma, kad "yra būtinas nuolatinis pašnekesys tarp mūsų vyresniosios ir jaunesniosios kartos. Jo pareigą mums įsakmiai pabrėžia ką tik pasibaigusi Vatikano koncilija: 'Suaugusieji tegu rūpinasi vesti draugišką pokalbį su jaunuomene, kad, nugalėję amžiaus skirtumą, galėtų geriau vieni kitus suprasti ir saviškais dvasios turtais vieni kitus papildyti' (Dekretas "Apie pasauliečių apaštalavimą", nr. 12)". Taip kreipiamasi į jaunimą: "Pilni nekantraus dinamizmo, jaunieji ruošiatės perimti istorijos vairą j savo rankas ir pasuktį jj į drąsių permainų rytojų. Jūs jį perimsite, bet perimsite kartu su slegiančia atsakomybe už savo ir būsimųjų kartų likimą. Tada pamatysite, kaip brangus ir kaip labai reikalingas yra vyresniosios kartos patyrimas. Tada tai susivoksite, kad jie jau buvo tuo, kuo jūs šiandien esate, ir kad jūs greitai būsite tuo, kuo jie šiandien yra. Ir tada aiškiai suprasite, kokia išmintis ir kokia Dievo palaima yra darnus abiejų kartų sugyvenimas šeimoje ir visuomenėje".

Mirtys. — Lapkričio 14 Pietų Afrikoje mirė dailininkas Pranas Domšaitis. Jo 85 metų proga davėme T. Valiaus straipsnį pereitų metų rugsėjo numery. Papildomų biografinių žinių duosime dar kitame numery.

—    Lapkričio 16 Vilniuje mire poetas, vertėjas ir bibliografas Vladas A b ram a vie i us. Gimë 1909 gegužes 9 Naujadvary, Trakų apylinkėj. Kilęs iš lietuvių šeimos, bet išaugęs lenkų kultūroj, iš pradžių dirbo tarp lenkų, tačiau nebuvo priešiškas ir lietuviams. Dirbdamas "Kurjer Wilenski" (ligi 1939), išleido lenkiškai pora savo eilėraščių rinkinių ir parengė dvi lietuvių poezijos vertimų į lenkų kalbą knygas (1932 ir 1938), be to, periodikoj nemaža išvertė ir lietuvių prozos kūrinių.   Paskutiniuosius   20 metu dirbo Mokslo akademijos centrinėj bibliotekoj Vilniuje, paskelbė eilę straipsnių iš Vilniaus istorijos ir 1963 išleido du darbus: "Rankraščiu aprašymas" ir "Feodalinių žemės valdų Lietuvoje inventorių aprašymas".

—    Gruodžio 3 Lietuvoje mirė Margarita Vymerytė, sulaukusi 63 metų. Buvo baigusi germanistikos studijas Lietuvoje ir jas gilinusi užsienyje. Mokytojavo Kauno gimnazijose, 1941 buvo pakviesta dėstyti j Vytauto D. universiteto filosofijos fakultetą. Antrojoj sovietinėj okupacijoj nuo 1952 dirbo Mokslų Akademijoj kaip tautosakininke. Buvo atsidėjusi gyvulinių pasakų studijavimui.

—    Gruodžio 4 mirė prel. Jurgis Paškus (Paškauskas), sulaukęs 80 metų amžiaus (XI.4). Atvyko į JAV 1903, įšventintas kunigu 1916, pastoracinį darbą dirbo Čikagos lietuvių parapijose. Nuo 1944 buvo Marijos Gimimo parapijos (Marquette Park) klebonas. Čia 1957 pastatydino naują bažnyčią (J. Muloko projektu) ir ją išpuošė lietuvių dailininkų darbais.

—    Gruodžio 7 New Yorke mirė politikas ir socialdemokratų veikėjas Kipras Bielinis, žymiojo knygnešio Jurgio Bielinio sūnus, jis gimė 1883 rugsėjo 26. Nuo gimnazijos metų į-sijungęs į socialdemokratus, buvo vienas iš pagrindinių jų vadų. Visų deiiokratinių Lietuvos seimų narys. Vliko narys nuo jo įsikūrimo. Išleido du atsiminimų tomus: "Dieno-jant" (1958) ir "Penktieji metai" (1959).

—    Gruodžio 31 Brocktone mirė kun. Jonas švagždys. Buvo gimęs 1882 lapkričio 11. Kunigu įšventintas 1906, į JAV atvyko 1913, ilgiausiai klebonavo Brocktono lietuvių parapijoj (1919-1948). Uoliai dalyvavo visokeriopoj lietuviškoj veikloj, delegacijų pas prezidentus Wilsona (1918) ir Rooseveltą (1940) narys, vienas iš Alto steigėjų, trylika metų (1932-45) pirmininkavo L.R.K. Darbininkų Sąjungai ir rūpinosi "Darbininku". S. Sužiedėlis išleido jo plačią biografiją "Kunigas Jonas nuo Kryžiaus" (1956).

—    Gruodžio 31 tragiškai žuvo (ant greitkelio suvažinėtas sunkvežimio) studentas Antanas Vainius jr. (24 metų), iš New Yorko atvykęs į studentų ateitininkų žiemos kursus prie develando. Jis pasižymėjo retu idealistiniu visuomeniškumu. Pirmininkavo New Yorko studentų ateitininkų draugovei, 1964-65 mokslo metais vadovavo visai Studentų Ateitininkų Sąjungai, pernai rudeni buvo išrinktas i Moksleivių Ateitininkų Sąjungos centro valdybą.

Sukaktys. — 1965 rugsėjo 23 sukako 90 metu nuo Mikalojaus Konstantino Čiurlionio mirties. Pagrindinis minėjimas gruodžio 11 surengtas Čikagoje. Čiurlionio dailę analizavo A. Rannit, o muziką — A. Kučiūnas, kuris paskambino ir tris jo preliudus. Čiurlionio Styginį kvartetą atliko Matiuko, Paukščio, Jančio ir Armono styginis kvartetas. Čiurlioniui skirtuosius K. Bradūno eilėraščius deklamavo E. Blandytė. Leidinių apie Čiurlionį ir jo kūrinių reprodukcijų parodą suorganizavo K. Varnelis. Vyko ir kitur Čiurlionio minėjimų. Toj pačioj Čikagoj, Worcesteryje ir Bostone skaitė paskaitas A. Rūkštelė, panaudodamas progą savo įprastinei "kovai" prieš abstraktinį meną. Bostone Čiurlionio kūrinių paskambino S. Rastonis. Kanadoj lapkričio 27 Ottawoje apie apie Čiurlionį paskaitą skaitė dail. A. Tamošaitis, gruodžio 17 Toronte minėjimą surengė ateitininkai sendraugiai su J. Dagio ir kun. B. Jurkšo žodžiais apie Čiurlionio dailę ir muziką. Lietuvoj Čiurlionio sukaktis taip pat minėta, išleista muzikologo V. Landsbergio knyga apie Čiurlionio muziką, pavadinta "Pavasario sonata" (mažo formato 352 puslapiai). "Populiarią" (atseit, ir partinei agitacijai panaudotą) knygelę parengė J. Gaudrimas su A. Savicku; ji išleista ir rusiškai.

—    80 metų sukaktį pavergtojoj Lietuvoj pereitą mėnesį, gruodžio 3, minėjo skulptorius Antanas Aleksandravičius, pasižymėjęs portretine skulptūra. — 70 metų lapkričio 26 sulaukė rašytoja Bronė Buivydaitė, nuo 1948 pasitraukusi iš mokytojos darbo ir išėjusi pensijon. Sovietinėj okupacijoj pakartota jos pasaka "Auksinis batelis" ir vaikams pjesė "Stebuklingoji radasta". Okupantų spauda jos sukaktį tylomis apėjo. — Gruodžio 9 sulaukė 60 metų poetas Stasys Anglickis. Okupaciniais metais išėjo jo rinktinė "Po atviru dangum" (1960) ir naujas rinkinys "Metūgės linksta į saulę" (1965).

Gruodžio 16 sulaukė 60 metų Kanadoj gyvenąs skulptorius Jokūbas Dagys. Šia proga jis Kanados savaitraščiuose ir kitur paskelbė straipsnių.

Filmas. — Pirmą kartą šia antrašte panaudojame: gruodžio 5 Čikagoj McCormick Place teatre įvyko pirrr.o lietuvių išeivijoj sukurto spalvoto garsinio filmo premjera. Tai Birutės Pūkelevičiūtės pastatytas filmas "Auksinė žąsis" pagal jos pačios' eiliuotą draminę pasaką, laimėjusią PLB jaunimo dramos premiją. Aktoriai: St. Pilka, Z. Kevalaitvtė, A. Dikinis, L. Barauskas. K. Veselka. K. Vasiliauskas, V. Vaičiūnaitė, E. Dauguvietytė, R. Barteškaitė, V. Sabalys, D, Sibitytė, R. Simaniūkštis ir V. Skaisgirys (čikagiečiai, niuiorkiečiai, montrealiečiai ir kt.). Režisierės B. Pūkelevičiūtės techniniai talkininkai buvo P. Jasiukonis ir A. žemaitaitis, be to R. Bukauskas (dekoracijos), K. Veselka (kostiumai), Z. Lapinas (muzika), St. Ilgūnas (grimas, perukai), Aid. Valeišaitė (choreografija), A. Rimavičius (garsų efektai), A. Martinkus (animacija). Filmas trunka dvi valandas, 4320 pėdų. Jis dabar rodomas įvairiose lietuvių kolonijose.

Dailininkuose. Gruodžio 4-5 Brooklyno Apreiškimo parapijos salėj buvo surengta žibunto Mikšio, (dabar gyvenančio Paryžiuje) grafikos darbų paroda. Buvo išstatyta per 50 įvairių darbų, linoleumo ir vario raižinių.

— Gruodžio 11-18 Čikagos Jaunimo Centre vyko Algimanto Kezio, S. J., foto nuotraukų paroda. Atidarant kalbėjo K. Bradūnas.

Muzikuose. — Kanados lietuvaitė Lilija šukytė atrinkta priimti į New Yorko Metropolitan operą.

Pianistas Antanas Smetona gruodžio mėnesį surengė tris koncertus Bostone Jordan Hall salėj (XII.3), Clevelande Music Settlement salėj (XII.4) ir Vašingtone National Gallery of Art koncertų salėj (XII.26). Bostone koncertą recenzavo dienraščiai "The Christian Science Monitor" ir "The Boston Herald", Vašingtone — "The Washington Post" ir "The Evening Star". Vašingtone koncertas buvo transliuojamas ir per radiją. Aplamai recenzentai koncertą palankiai įvertino, ypač iškeldami Schuberto sonatos in C minor atlikimą. Be to, programoj dar buvo Chopino sonata in B minor, Beethoveno sonata in E major ir Čiurlionio Tema ir šešios variacijos. Dėl   Čiurlionio   Bostono   "The Christian  Science Monitor" kritikas R. Dumm taip pasisakė: Mr. Smetona played it from the score, well enough, but  as  if unconvinced  by anconvincing   stuff."   "The   Boston Herald"   kritikė   R.   Fruchter   apie Čiurlionį tarė:   "the work fails  to communicate any important ideas or individuality".

Pianistas Manigirdas Motekaitis gruodžio 4 davė rečitalį Detroito International Institute salėje, gruodžio 17 Čikagos De Paul universiteto teatro centro salėj.  Programoj buvo J. S. Bacho tokata in D major, Beethoveno sonata nr. 32 in C minor, Prokofjevo siuita fortepijonui, VI. Jakubėno "Pasaka" (Tale) ir keli kiti Chopino kūriniai.

— Gruodžio 5 VI. Baltrušaičio vadovaujamas   New Yorko  vyrų  choras  surengė savo koncertą.  Choras atliko lietuvių kompozitorių St. Šimkaus, K. V. Banaičio, J. Dambrausko J. čižausko ir B. Budriūno dainų antroj daly davė operų ištraukų. Pianistė   A. Kepalaitė   paskambino Chopino   Fantaziją, vieną Debussy kūrinį ir du Čiurlionio preliudus. Solistas J. Vaznelis daugiausia padainavo operų arijų.

- Čikagoj gruodžio 5 Alice Stephens dainininkių ansamblis surengė savo 25 metų  sukakties  minėjimą. Koncerte buvo atlikta spacialiai sukurtos Br. Markaičio, S. J., VI. Jakubėno,  L. Šimučio jr., F. Strolios ir J. Zdaniaus dainos. Per 25 metus šis ensamblis yra surengęs per 600 koncertų; per jį perėjo apie 500 dainininkių.

- Gruodžio 12 Čikagos Balfo surengtame koncerte programą išpildė solistai R. Mastienė, D. Stankaitytė ir Al. Brazis, be to, A. Stephens ansamblio mergaičių oktetas.

- Papildoma   informacija:    Los Angeles lapkričio 28 turėtą solistės Valentinos Kojelienės koncertą "Los Angeles Herald-Examiner"  dienraščio pagrindinis muzikos    kritikas Paterson Greene taip įvertino: "V. Kojelienė žavėjo auditoriją skambiu, sodriu  balsu,  skoningu muzikalumu is išskirtiniu    asmeniniu    grožiu. "Long Beach Independent - Press - Telegram" kritikas D. Cariaga rašė, kad dainininkė yra apdovanota "masiniu plačios skalės ir lengvai valdomu balsu" ir lygiai turi "muzikinio ir artistinio talento dovaną".

J a u n i m e . — Šie 1966 metai paskelbti Pasaulio   Lietuvių   Jaunimo Metais. Jie pradėti Kanados jaunimo kongresu pereitų metų spalio 8-10. Šių metų sausio 3-8 Sydney įvyko Australijos jaunimo kongresas. Birželio 30 - liepos 3 šaukiamas Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas Čikagoj. Jam rengti sutelktos visos jaunimo organizacijos ir sudarytas gausus komitetas: pirm. A. Zaparackas, I vicepirmininkas V. Kleiza, sekretorė Z. Acalinaitė, vicepirmininkai G. Gedvilą, R. Staniūnas ir E. Vilkas, be to eilė kitų jaunimo organizacijų atstovų ir PLB valdybos vicepirmininkas V. Kamantas, kuris rūpestingai veda Jaunimo Metų ir kongreso informacijos reikalus. Informacijos pakanka, ir visi laikraščiai ją perteikia. Tačiau svarbu ne tik paties kongreso pasisekimas, bet ir pačių jaunimo problemų pagrindingesnis išsvarstymas. Nepakaks vyresniųjų šiuo klausimu kalbėjimo ir rašymo. Reikia, kad pats jaunimas imtųsi giliau panagrinėti savo rūpesčius. Yra daug sveiko nusistatymo jaunime, bet yra ir per pigių nusiteikimų. Todėl ir sakėme Kanados jaunimo kongreso proga, kad reikia dialogo ir paties jaunimo tarpe, ne tik su vyresniaisiais.

Lietuvių Studentų Sąjunga su PLB valdybos parama gruodžio 28-29 Round-Up Lake, Ohio, buvo surengusi jaunimo stovyklų vadovų pasitarimą, kuriam vadovavo A. Saulaitis, S. J. Šį pasitarimą globojo Studentų Ateitininkų Sąjunga, kurios žiemos kursai ten pat įvyko gruodžio 29-31 (tautiniais klausimais kalbėjo kun. G. Kijauskas, S.J., J. Boguta, S. Gedvilaitė, R. Girnius ir R. Rudys; dalyvių buvo apie 80). Tuo pat metu. XII.29-31 Michigane Rako stovyklavietėje vyko ir skautų akademikų žiemos kursai.

—    Dainavos stovykloj lapkričio 25-28 įvyko Moksleivių Ateitininkų Sąjungos suvažiavimas. Dalyvavo 57 atstovai. Vatikano susirinkimo klausimus nagrinėjo dr. A. Liulevičius ir kun. G. Kijauskas, S.J. Aptarti veiklos klausimai, išklausyti kuopų pranešimai ir išrinkta nauja valdyba su pirm. Rimu Laniausku priešakyje. Nauja valdyba sudaryta Clevelande. Atsisveikinta su ilgamečiu sąjungos pirmininku Jonu Račkausku jr., pavyzdingai ir pareigingai pirmininkavusiu nuo 1961 metų. Dvasios vadu liko kun. G. Kijauskas, S. J., Clevelande jį pavaduos kun. K. žemaitis.

—    Hamiltono tautinių šokių grupė "Gyvataras" lapkričio 20 minėjo savo veiklos 15 metų sukaktį parengimu vietiniame Jaunimo Centre. Grupei nuo pat pradžios vadovauja G. Dumčiūtė - Breichmanienė. Sukakties proga išleistas leidinys. Grupei priklauso per 100 jaunuolių.

—    Anglijoje IMottinghame marijonai atidarė berniukams bendrabutį, pavadintą Aušros Vartų Dievo Motinos vardu. Bendrabučio vadovas kun. dr. S. Matulis, M.I.C. Berniukai lankys vietines mokyklas, o bendrabutyje mokysis ir lituanistikos.

Iš  visur . —  Popiežius  Povilas VI lapkričio 25 specialioj audiencijoj priėmė vyskupus V. Brizgį ir P. Brazį drauge su latvių vyskupais J. Sloskans ir J. Rancans ir gudų vyskupu C. Sipovič, marijonų generolu. Popiežius pavedė lietuviams vyskupams perduoti jo linkėjimus visiems lietuviams.

—    Komiteto Lietuvos Nepriklausomybei Atstatyti nariai — prel. Jonas Balkūnas ir dr. Juozas Kazickas Baltijos valstybių bylos iškėlimo Jungtinėse Tautose klausimu 1965.XII.8 kalbėjosi su JAV ambasadoriumi Jungtinėse Tautose Arthur J. Goldbergu. Ambasadoriui įteikta dokumentvota medžiaga. Kitos šio komiteto sudarytos delegacijos tuo pačiu reikalu lanko Azijos, Afrikos, Pietų Amerikos ir Europos valstybių Jungtinėse Tautose atstovybes. KLNA centrinė vadovybė 1965.XII.19 posėdyje New Yorke nutarė tolimesnę veiklą tęsti formalioje LB priklausomybėje.

— Amerikos Lietuvių Tarybos valdyba šiaip pasiskirstė pareigomis: pirmininkas inž. A. Rudys, I vicepirmininkas dr. P. Grigaitis, kiti vicepirmininkai: T. Blinstrubas, P. Dargis, dr. VI. Šimaitis, dr. J. Valaitis ir J. Zuris, pirmasis sekretorius E. Bartkus, antrasis — dr. K. Šidlauskas, iždininkas M. Vaidyla, finansų sekretorius J. Talalas.

—    Rezoliucijoms   Remti   Komiteto posėdy 1965.XII.10 Los Angeles Leonardas Valiukas vėl perrinktas vadovauti tolimesnei komiteto veiklai.

—    Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija korespondenciniu būdu išrinko naują valdybą Romoj: pirm. A. Liuima, S. J., Z. Ivinskis, prel. L. Tulaba, kun. R. Krasauskas, prel. P. Jatulis ir kun. J. Vaišnora, M.I.C. Iš 190 akademijos narių rinkimuose dalyvavo 113.

—    Vokietijos LB krašto tarybos rinkimai įvyko 1965.XII.12. Rinkimuose dalyvavo 865 asmenys. Iš viso Vokietijoj yra 29 LB apylinkės su 1071 nariu.

—    Kun. dr. J. Aviža nuo šių metų pradžios paskirtas Vokietijos lietuvių sielovados direktoriumi. Ligi to laiko tas pareigas ėjo kun. A. Bernatonis.

—    Anicetas Simutis nuo 1965.XII. 20 pakeltas konsulu Lietuvos generaliniame konsulate New Yorke. Lig šiol jis dirbo vicekonsulo titulu.

—    Spalio 30 Clevelande vyko Ohio lietuvių gydytojų d-jos metinis susirinkimas, per kurį įteikta metinė kultūrine 1000 dol. premija dramaturgui M. Venclauskui. Tai devintoji šios d-jos premija. Draugija telkia per 50 gydytojų. Naujon valdy-bon išrinkti: A. Martus (buv. pirm.), VI. Ramanauskas, E. Lenkauskas A. Aželis ir D. Degesys. — New Yorko lietuvių gydytojų draugija, vadovaujama dr. Vyt. Avižonio, šiemet taip pat pirmą kartą paskyrė 1000 dolerių premiją parcnti A. M Biidreckio knygos "The Lithuanian National Revolt 1941" išleidimui. Pagirtina, kad padaliau ir New Yorko lietuviai gydytojai susiprato.

—    Lietuvių Jaunimo Organizacijų Tarybos — Lietuvių Jaunimo Anti-kolonialinės Lygos pirmininku 1965 rudenį dviems metams išrinktas J. Miklovas. Ligšiol pirmininkavo A. Gureckas.

—    Šv. Juozapo Lietuvių Romos Katalikų Darbininkų Sąjungos jubiliejinis 50 m. seimas įvyko spalio 16 Šv. Petro parapijos salėje So. Bostone. Seimui vadovavo centro valdybos pirmininkas Vincas J. Kudirka, kuris prieš 50 metų taip pat dalyvavo steigiamajame s-gos susirinkime.

Šv. Juozapo Lietuvių R. K. S-ga, trumpai vadinama Lietuvių Darbininkų S-ga, Bostone įkurta 1915.VI. 10 kun. Fabijono Kemėšio, sparčiai augo ir plėtėsi. Tais pačiais metais įsigijo nuosavą spaustuvę ir jau rugsėjo 19 išleido savo organą "Darbininką". Veik visose kolonijose s-ga turėjo kuopas, kurios apjungė apie 2000 organizuotų lietuvių darbininkų. Po I-jo pasaulinio karo, įsijungusi į Lietuvių Tautos Tarybą, LDS aktyviai dalyvavo veikloje už Lietuvos nepriklausomybę. Leido knygas, organizavo lietuvių darbininkų švietimą. Turėjo fondą lietuviams darbininkams streikų metu šelpti.

Stiprų smūgį organizuotai veiklai LDS patyrė didžiosios depresijos metu. Sąjunga neteko daug narių, o "Darbininkas" skaitytojų. Daugelis kuopų likvidavosi. Organizacijos ličiai išsilaikė tik N. Anglijoje. 1950 s-gos organas "Darbininkas", namai, spaustuvė ir knygynas perleisti tėvams pranciškonams. "Darbininko" leidimas perkeltas į Brooklyną, N.Y.

Jubiliejinis seimas, valdybai pasiūlius, svarstė tolimesnio veikimo klausimą ir priėjo išvados, jog nėra vilčių organizacijos sustiprinti, o jos dabartinę egzistenciją toliau tęsti nėra prasminga. Tad padarytas, kad ir skaudus, bet gyvenimiškas sprendimas — šv. Juozapo Lietuvių R. K. Darbininkų S-gą likviduoti. (J. Kojelis).

—    Lietuvių Evangelikų Taryba lapkričio 7 Čikagoje surengė Lietuvos kanclerio kunigaikščio Mikalojaus Radvilo Juodojo 400 metų mirties sukakties minėjimą. Skaitytos B. Bu-šackio ir V. Karoso paskaitos (išspausdintos "Naujienose" ir "Mūsų Sparnai"). V. K. inicialais pasirašęs šio minėjimo aprašytojas "Naujienose" (X1.22) pagrįstai nusiskundžia, kad "šis lietuvių tautos titanas .. . liko lietuvių visuomenėje praeitas negirdomis". Tačiau ten pat teikiamas to aiškinimas ("Kodėl? Todėl, kad okupuotoje Lietuvoje komunizmas laiko užgniaužtą kiekvieną laisvo žmogaus idealo poreiškį, o laisvajame pasaulyje reakcinga Romos Katalikų bažnyčios dvasiškija ir jos įtakoje esančioji lietuvių visuomenės dalis stato Washingtone už 300,000 dolerių paminklą pagerbti Lietuvos Renesanso, Humanizmo ir Reformacijos duobkasiams, kurie kontrreformacijos antpuoliu sugriovė Mikalojaus Radvilos Juodojo statomus laisvos ir nepriklausomos lietuvių tautos pagrindus") skamba seniai atgyventų religinių kovų aistra, kurios iš naujo žiebimą vargu galima laikyti pozityviu dalyku. Apie Radvilą Juodąjį kaip teologą "Drauge" (nuo X1.19) spausdino įdomų straipsnį kun. V. Bagdanavičius, M.I.C. Lauktina ir istorikų straipsnių.

—    Lapkričio 27-28 Čikagoj vyko JAV lietuvių mokytojų konferencija. Paskaitas skaitė S. Vaišvilienė ir J. Danys, buvo pravesta parodomosios pamokos (S. Vaišvilienė, J. Juknevičienė, S. Jonynienė, dr. Z. Ašoklis), svarstyti įvairūs lietuviškosios mosios mokyklos reikalai (programų, pagalbinių priemonių ir kt.).


Recenzuojamos tik tos knygos, kurios yra gautos. Leidėjai ar autoriai prašomi paminėjimui skirtas knygas siųsti redaktoriaus adresu: 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai