Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Trumpai PDF Spausdinti El. paštas
•    Prof. K. V. Banaitis turi savo muzikos studiją Brooklyne. Pastaruoju laiku, remiamas mecenatų: kun. P. Juro ir Dr. S. Biežio, jis išleido net du (HI ir IV) harmonizuotų liaudies dainų sąsiuvinius.
•    Vytauto Bacevičiaus 27-tas Muzikos Klubo koncertas įvyko vasario 10 d. Barbizon Salon de Musique salėje, New Yorke.
•    Muz. V. Dapšys dirba Venecuelos simfoniniame orkestre ir radijofone.
•    Muz. J. Kaseliūnas Brazilijoje groja Belo Horizonte radijofono orkestre ir rengia savo koncertus.

•    Muz. Valteris Banaitis suharmonizavo eilę lietuvių evangelikų giesmių.   Išleistos Vokietijoje.
•    New Yorke su visu atsidėjimu rengiamasi lietuvių dainų šventei, kuri įvyks gegužes 7 d.
•    Argentinoje V. Rymavičiaus vedamas choras, dalyvaujant pianistui A. Kuprevičiui, įdainavo kelias plokšteles, kuriose yra šie dalykai: Lietuvos Himnas; Rymavičiaus — Vasario 16, Kritusiems tremtiniams, Ten kur žaidžia Nemunėlis; J. Naujalio — Ant kalno karklai; S. Šimkaus — Kas subatos vakarėlį, Du broliukai ir Saulele raudona.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai