Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Dr. Vytautas Vardvs "Foreign Affairs" žurnale (April, 1966, Vol. 44, No. 3) paskelbė straipsni "How the Baltic Republics fare in thfl Soviet Union". Jau pats įėjimas i SI labai autoritetinga tarptautinei politikos žurnalą laikytinas iSskirtini'i laimėjimu, juo labiau, kad lietuvis autorius su pavergtų Baltijos valstybių problema čia pateko pirma sykį. Prof. V. Vardys priklauso tai jaunosios kartos lietuvių intelektualų grupei, kuri. užuot kitus kaltinusi ar tuščiažodžiavusi, profesinį pašaukimą angažuoja konkrečių tautinių uždavinių vykdymui. Šiuo metu jį reikia laikyti vienu mūsų žymiausių sovietų ir jų kolonialinės politikos Baltijos valstybėse ekspertu. Tais klausimais straipsnių anglų kalba yra skelbęs Amerikos, Europos ir Indijos spaudoje. Praėjusiais metais išėjo jo suredaguota ir dalinai parašyta knyga "Lithuania under the Soviets". (J. Kj.)

Jaunime. — Pasaulio lietuvių jaunimo kongresui ruoša vyksta J. A V. ir kituose kraštuose, kur yra lietuvių. Iš kitu kraštų į kongresą atvažiuos per 100 lietuvių jaunimo atstovų. Prieš kongresą Dainavoj birželio 19-25 vyks jaunimo organizacijų vadovų studijų savaitė, birželio 25-30 — bendroji jaunimo stovykla (su keturiomis atskirų organizacijų pastovyklėmis). Šiai studijų savaitei Ir po jos vykstančiai stovyklai vadovaus Ant. Saulaitis, S. J. Pasaulio lietuvių jaunimo metų visiems darbams (kongresui, jaunimo peticijai Jungtinėms Tautoms ir kt.) reikia sutelkti ligi 45,000 dolerių. Finansų komisijai vadovauja Vyt. Kamantas. Aukas prašoma siųsti komisijos iždininkės adresu: Lithuanian Youth Congress, c/o Mrs. B. Juodikis, 1794 East 227 St., Cleveland, Ohio, 44117.

—    Lapkričio 13 manifestacijos organizatorių viešas laiškas Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso rengėjams iZiūr. Draugas, 1966.111.22) laikytinas jaunimo konstruktyvaus dialogo Lietuvos laisvinimo klausimu atidarymu, "žvfrininkai" preliminarinėje kontrreso programoje pasigenda aiškesnio formulavimo pastangų, tiesioginiai susijusiu, su Lietuvos laisvinimo akcija. Jie kongreso rengėjams daro visa eilę konkrečių pasiūlymų: paruošti ir kritiškam įvertinimui pateikti JT įteiksimos peticijos tekstą, gerai suorganizuoti nelietuviškos visuomenės informavimą, Lietuvos laisvinimo reikalu organizuoti spaudimą į vyriausybes visų tų kraštų, iš kurių jaunimo delegacijos atvyksta i kongresą ir t.t. Laiško autoriai balandžio 16 buvo susitikę su kongreso rengėjais, išsiaiškino klausimus ir sutarė bendradarbiauti rengiant jaunimo kongresą. Pasidalyta darbais. (J. Kj).

—    Čikagoj sudarytas LiLuanus vajaus centrinis komitetas (pirm. U. Juodvalkis) kreipiasi j visuomenę, prašydamas sutelkti 12 000 dolerių žurnalui šiais metais paremti, šių metų pirmą nr. redaguoja dr. T. Remeikis, antrą — dr. V. Vardys, trečią — dr. R. Šilbajoris, ketvirtą — dr. R. Vaštokas.

—    Čikagos apygardos lituanistinių mokyklų moksleivių diktantų, atpasakojimų, skaitymo ir deklamavimo varžybose dalyvavo 143 mokiniai, atstovaudami 9 mokykloms. Varžybas organizavo LB Čikagos apygarda ir LB švietimo komisija. Finalines varžybas Jaunimo Centre kovo 27 pravedė apygardos valdybos pirm. inž. B. Nainys, jury komisijai pirmininkavo S. Barzdukas. Varžybas stebėjo apie 300 žiūrovų, kurių didesnę dalį sudarė mokyklinis jaunimas. Finalinėse dailiojo žodžio (būtent, skaitymo ir deklamavimo) varžybose varžėsi 26 mokiniai. Skaitymo varžybose buvo sudarytos 5 grupės, deklamavimo — 3. Visi varžybų laimėtojai apdovanoti po knygą, o pirmųjų trijų grupių laimėtojai gavo 12, 10 ir 8 dol. premijas. Spaudoje buvo žinių, kas sudarė jury komisiją, kas parengė varžybų taisykles, kas buvo tų menkučių premijų mecenatai, tik niekur nebuvo galima užtikti, kas buvo bent pirmieji tų varžybų laimėtojai. Iniciatyva rengti tokias varžybas labai sveikintina ir kitur pasektina. Tik gal pasisektų bent šiek tiek vertingesnes premijas sudaryti, kad būtų "dėl ko" pasivaržyti. Taip pat tektų pabrėžti, kad nebūtų nuvertinama ir rašymo varžybos. Čikagos varžybų aprašyme stokojo žinių, kiek kokiose varžybose buvo dalyvių. Tepasakyta, kad iš viso varžėsi 143 mokiniai ir kad dvejose varžybose dalyvavo 23 mokiniai. Iš aprašymo neaišku, kodėl varžybų finale minima tik skaitymo ir deklamavimo varžybos — ar diktantų bei atpasakojimų finalinės varžybos kitu laiku įvyko ?

—    Detroite vyr. skaučii Gabijos tunto iniciatyva pradėtas lietuvių literatūros seminaras jaunimui. Pirmą paskaitą IV. 3 skaitė A. Augusti-navičienė, IV 24 — iš Rochesterio atvykęs rašytojas J. Jankus. Seminarui vadovauja J. Pečiūrienė ir L. Ruginienė. Paramą ir globą teikia vietinė LB apylinkė. Labai užgirtina iniciatyva suteikti daugiau lituanistinių žinių jaunimui, baigusiam tik aštuonių metų lituanistinę mokyklą. Drauge kyla kitas klausimas: kodėl bent tokios didelės lietuvių kolonijos, kaip New Yorkas, Detroitas, Filadelfija, tenkinasi tik 8 metų lituanistine mokykla? Nedidelė Bostono lietuvių kolonija dar vis įstengia turėti 12 metų lituanistinę mokykl.j, (tik nesiskelbiama su "aukštesniąja mokykla" dėl to, kad toj pačioj mokykloj išeinama visa 12 metų programa ).

—    New Jersey LB apygarda keleri metai vykdo gražią tradiciją — kasmet surengti lituanistini i mokyklų mokinių dieną. O antri metai surengiama ir jaunųjų talentų diena, apimanti ir studentinio amžiaus jaunimą, šiemet tokia jaunųjų talentų diena surengta Newarke balandžio 16. Joj pasirodė pianistai, akordeonistai, dailininkai, dainininkai ir kt. A. Jarmaitei įteikta šiemetinė LB New Jersey apygardos 500 dol. stipendija.

—    Keturiolikametė Kanados lietuvaitė Violeta Nešukaitytė JAV stalo teniso varžybose Detroite kovo 25-27 laimėjo šiuos JAV titulus: moterų vieneto, moterų dvejeto, mišraus dvejeto ir mergaičių ligi 15 metų vieneto. Naujoji JAV moterų grupės meisterė yra Toronto Vyties klubo narė.

—    JAV Lietuvių studentų s-gos centro valdybon išrinkti K. P. žygas, A. Saulaitis, K. Snieška, S. Rastonis, R. Gulbinas, P. R, Vainius ir A. Rukšėnas, Pirmininkaus K. P. žygas, kuris ir pernai buvo LS S pirmininkas.

—    Vasario 16 gimnaziją šiemet baigė trys abiturientai: A. Hermanas, E. Maščinskas ir E. Morozovaitė. Per visą laiką šią gimnaziją baigė jau 59 lietuviai jaunuoliai.

Gimnazijos 15 metų sukaktis drauge su Vasario 16-tąja buvo iškilmingai tą dieną atšvęsta. Minėjime kalbėjo dr. D. Rollmann, Vokietijos parlamento atstovas iš Hamburgo, kuris perdavė ir visos savo CDU/CSU frakcijos linkėjimus. Savo kalboj jis reiškė viltį, jog "Lietuvai vėl grįš laisvė ir teisė", o jaunimui pabrėžė, jog "šiai generacijai Vokietija yra tėviškė (Heimat), bet Lietuva turi likti tėvynė (Vaterland)". Minėjime dalyvavo vokiečių valdžios, amerikiečių septintos armijos, latvių ir estų atstovai. Tarp telegramomis sveikinusiųjų buvo iškeldintųjų ministras Gradl, Heidelbergo vyr. burmistras Weber ir kt. Mokiniai suvaidino gimnazijos dir. kun. Er. Liubino parašytus "Lietuvos kryžiaus kelius" — tris epizodus iš Lietuvos istorijos. Režisavo mokytoja. E. Tamošaitienė, dekoracijas sukūrė dail. A. Krivickas. Iškilmėse dalyvavo vysk. Pr. Brazys, tos dienos rytą, atlaikęs pamaldas katalikams. Evangelikų pamaldas atlaikė kun. J. Urdzė. Dr. D. Rollmanno kalbą ir visą minėjimą plačiai atpasakojo tos srities vokiečių spauda: Rhein-Neekar-Zeitung, Badische Volkszeitung, Darmstädter E-cho, Mannheimer Morgen, Lampertheimer Zeitung (11.18-20 numeriai). Kai kurie šių laikraščių įsidėjo ir nuotraukų.

PLB valdyba viešu atsišaukimu lietuvių visuomenę kviečia Vasario 16 gimnaziją aukomis ir toliau remti.

Mirtys. — Pastaruoju metu trijų savo narių neteko teisininkų šeima. Kovo 22 Čikagoj mirė Vladas Bukaveckas — gimęs 1889, jaunystėj aušrininkų veikėjas ir poetas, ilgametis Marijampolės apygardos teismo teisėjas. — Balandžio 2 Čikagoj mirė dr. Dionizas Monstavičius, gimęs 1897 ir Lietuvoj buvęs Apeliacinių rūmų prokuroro padėjėju. Jis paruošė Klaipėdos krašto nacių Neu-manno ir Sasso bylą 1934 m. ir joje buvo prokuroru. Už tai 1941-45 buvo nacių kalintas Sachsenhauseno koncentracijos stovykloje. Heidelbergo universitete parašęs disertaciją apie klaipėdiečių bylas, 1948 įsigijo daktaro laipsnį. — Balandžio 1 New Yor-ke mirė Juozas   Bražinskas,   gimęs
1001, buvęs Šiaulių, Kauno ir Vilniaus apyrardos teismų prokuroras, 1941-44 Kauno apygardos teismo pirmininkas.

Sukaktys. — Prel. Mykolas Krupavičius, pernai vasario mėnesį sulaukęs 80 amžiaus metų, Clevelande kovo 28 buvo pagerbtas vietinio krikščionių demokratų skyriaus surengtame minėjime. Paskaitą apie jubiliatą skaitė dr. St. Bački3. Minėjimą rengiant, talkino 25 įvairių krypšių Clevelando organizacijos.

—    Kovo 31 sulaukė 60 amžiaus metų visuomenininkas dr. Petras Vileišis. Nepriklausomybės metais ėjo įvairias pareigas Lietuvos pasiuntinybėje Romoj (1930-39). Atvykęs į JAV 1940, visą laiką reiškiasi visuomenine veikla, ypač Lietuvių Bendruomenėj. Jis išrūpino lietuvių delegacijai priėmimą pas prez. J. F. Kennedy 1961.11.16.

—    Balandžio 14 sulaukė 60 amžiaus metų teisininkas ir liaudininkų veikėjas Mečislovas Mackevičius. Baigęs Vytauto D. univ. (1936), pora, metų studijas gilino Paryžiuje. Dėstė Vilniaus ir vėliau Pabaltijo univ. Užėjusių bolševikų buvo kalinamas. Laikinojoj vyriausybėj 1941 teisingumo ministras, vėliau teisingumo generalinis tarėjas, 1943 suimtas ir kalintas Stutthofo koncentracijos stovykloje. Liaudininkuose jis atstovavo jaunosios kartos nuosaikiajai krypčiai.

—    Balandžio 23 minėjo 60 amžiaus sukaktį Stasys Barzdukas, mokytojas lituanistas (su P. Skardžiumi ir J. M, Laurinaičiu parengė "Lietuvių kalbos vadovą" 1950), nemaža rašęs spaudoj, veikęs ateitininkuose (sendraugių sąjungos pirmininkas, AF valdybos narys), o JAV ypač įsijungęs į Lietuvių Bendruomenės veiklą. Jo gimtadienį surengtame minėjime Clevelande paskaitą skaitė prof. dr. J. Puzinas. šiame numery paminime St. Barzduką atskiru straipsniu.

Televizija, radijas. — Pirmoji lietuvių televizijos pusvalandinė   programa Lietuviai televizijoje pradėta Čikagoj kovo 25 (8 vai. vak. 21-tame kanale). Programą suorganizavo Anatolijus Siutas. Jam talkina aktorė N. Martinaitytė, muzikas P. Armonas, dail. VI. Vaitiekūnas ir kt. Pirmo vakaro programą išpildė solistai P. Eičkienė ir J. Vaznelis ir Dainavos meno ansamblis. Trylikai penktadienių programos išlaidas padengė Gary, Ind., žydų kilmės prekybininkas Jerry Kaye.

—    Lietuvos atsiminimu radijo valandėlė New Yorke, vadovaujama prof. Jokūbo Stuko, balandžio mėnesį atšventė 25 metų sukaktį. Sukaktis paminėta banketu Newarko liet. parapijos salėj IV. 23 ir koncertu New Yorko Webster Hall IV.24. Koncerto programą išpildė solistai A. Brazis ir L. Juodyte, Rūtos ansamblis (vadovas A. Kačanauskas), moterų sekstetas (dirigentas L. Stukas) ir kt.

Rašytojuose. — Čikagoj balandžio 17 surengtas literatūros vakaras partizanams prisiminti. Programoj dalyvavo J. Augustaitytė - Vaičiūniene, J. švabaitė-Gylienė, K. Bradūnas, Č. Grincevičius ir J. Ignatonis. Vakarui vadovavo VI. Ramojus, surengė LB Marquette Parko apylinke.
 
Kazys Almenas laimėjęs Lietuvių Rašytojų D-jos 1964 metų premiją už debiutinį dviejų tomų romaną "Upė į rytus, upė į šiaurę" (mūsų žurnale A. Sietyno recenzija įdėta šių metų vasario nr.).

—    Al. Barono knygą "Footbridges and Abysses" kovo 23 numery recenzavo Saturday Review žurnalas. Recenzentas E. M. Potoker, platokai atpasakojęs knygos lietuviškąją tematiką, pripažino, kad Al. Baronas "sėkmingai suliejo lyrinį poetiškumą su kietu realizmu, sukurdamas pro-z4, kuri su elegiška jėga perteikia jo tautos naująją tragišką istoriją". Balandžio 2 numery šis žurnalas A. Barono knygą įtraukė į rekomenduotinų grožinės literatūros veikalų sąrašą.

—    J. Gliaudą, laimėjęs "Draugo" konkursą romanu "Delfino ženkle", laiške "Tėviškės žiburių" redaktoriui <1966.III.31, nr. 13) paneigia, kad tos premijos priėmimo iškilmėse dėkojęs už premijos gavimą: "Aš negaliu dėkoti kaipo premininkas, nes premija nėra man suteikta malonė (kaip kad būna su nekonkursinėmis premijomis). Konkurse premija yra iškovota; tai kovos laimikis... Padėkų nebuvo".

ANTANAS JASMANTAS, laimėjęs Lietuvių Rašytojų D-jos 1965 metų premiją už poezijos rinkinį "Gruodas" (mūsų žurnale J. Griniaus recenzija buvo pernai metų rugsėjo nr.). Nuotraukoj A. Jasmantas yra su jį Bonnoje 1965 rudenį aplankiusiu svečiu Nigerijos VVarri vysk. Dr. L. O. Nvvaezeapu. šiame numery duodame du naujus A. Jasmanto eilėraščius.

—    Kun. V. Bagdanavičius, M.I.C., išvertė Paul Claudelio "Šilkinį batelį". Vertimas (rankraščio teisėmis) atspaustas rotatoriumi, 420 psl. (teks to 369 psl., kįti — vertėjo komentarai i, kaina 10 dol.

Dailininkuose. — Amerikos architektų institutas (A.I.A.) 1966 m aukščiausią įvertinimą (honor award) už dailės darbus architektūroj paskyrė Adolfui Valeškai. šį įvertinimą A. Valeška laimėjo už skaldyto stiklo vitražus R. Zedeko šventykloj Čikagoj (5200 So. Hyde Park Blvd.).

—    Clevelando Gallery International patalpose balandžio 17 — gegužės 14 vyko Australijoj gyvenančio grafiko V. Rato ir skulptoriaus Vytauto Raulo (Raulinaičio) darbų paroda. V. Ratas išstatė per 50 grafikos kūrinių, V. Raulas — per 10 skulptūros darbų.

—    Detroito International Institute patalpose balandžio 17-24 buvo rodomi Paryžiuj gyvenančio žibunto Mikšio grafikos darbai (rašmeniniai paveikslai, kostiuminės figūros ir kt.). Parodą surengė Detroito liet. kultūros klubas.

—    Čikagos "69" galerijoj balandžio 16-30 vyko kazimierietės sesers M. Mercedos tapybos ir grafikos darbų (42) pirmoji individualinė paroda. Daug religinės tematikos paveikslų; iš dalies simbolistinis, iš dalies abstraktinis traktavimas.

—    Kolektyvinės amerikiečių dailės parodos: B. Jameikienė su trimis skaldyto stiklo vitražais dalyvavo Ekumeninio meno parodoj Čikagoj 111.27 - IV.23 St. Benet galerijoj; B. Jameikienė ir A. Sutkuvienė-Korsakaitė dalyvavo religinio meno parodoj, vykusioj IV.17-V.7 Baptist Graduate Student Center patalpose (ši paroda rengiama drauge su Čikagos Univ. metiniu meno festivaliu); Čikagos meno instituto 69-toj metinėj parodoj V. O. Virkau buvo išstatęs spalvotą litografiją ir Adolfas Tamoliūnas pieštuko ir rašalo piešinį "El Torero", už kurį laimėjo to instituto alumnų 100 dolerių premiją.

—    Savaitgalinės parodos: skulptorius P. Vaškys rodė savo keramikos ir skulptūros darbus IV.16 - 17 Newarko liet. parapijos salėj; J. Rutenio tapybos darbų parodą IV.16-17 buvo savo patalpose surengęs New Yorko lietuvių atletų klubas.

—    Kanadoj Toronto Picture Loan Galleries III.26-IV.12 vyko J. Rač-kaus tapybos darbų paroda; Toronto Tygesen Galleries III.27-IV.10 rodė I. Mickūnienės paveikslus. Abi parodas recenzavo Toronto dienraštis "The Globe and Mail" (IV.2 numery).

—    M. K. Čiurlionis Detroite balandžio 2 paminėtas A. Augustinavičienės paskaita, surengta vietinio skautų filisterių skyriaus.

—    Lietuvoj dail. A. Žmuidzinavičius, šį rudenį sulaukiąs 90 amžiaus metų, savo kūrinius (apie 2000 paveikslų) atidavė valdžios globai. Jiem saugoti Čiurlionio vardo galerijoj į-rengtas atskiras skyrius, atidarytas kovo 22.

—    Alg. Kezys, S. J., savo foto nuotraukų parodą turėjo Filadelfijos šv. Juozapo kolegijoj III.24-IV.5. Bal-timorės ateitininkų rūpesčiu gegužės mėnesį A. Kezio foto nuotraukos išstatytos Baltimorės Katalikų informacijos centre.

Muzikuose. — Andrius Kuprevičius surengė piano rečitalį New Yorko Town Hall kovo 26. Programą sudarė Chopino sonata B-minor, Debussy 12 preliudų, Ravelio Toccata ir du pirmą kartą išpildomi kūriniai — amerikiečio H. Whittakerio Variacijos negrų himno tema ir J. Švedo Sonata breve. "The New York Times" koncertą recenzavo 111.26 numery. Recenzentas Howard Klein, pastebėjęs, jog A. Kuprevičius anksčiau geriau skambinęs, taip vertino: On this occasion, the pianist showed his usual thoughtful control and careful outlining of melodies, but an inner tension unsettled rhythms .. . His basic approach to the music was intellectual rather than emotional, which limited his sense of involvement further. Abu premjeriniai kūriniai rasti nedidelės vertės (The new works were of slight worth or appeal), J. Švedo Sonata breve aptarta kaip "neoimpresionistinė su romantiniais atspalviais" (a sort of modern-day Griffes piece).

—    Bostono šv. Petro liet. parapijos choras, vadovaujamas J. Kačinsko, surengė savo koncertą balandžio 17. Be to, programoj buvo New Yorko vyrų oktetas (vadovas A. Mrosinskas).

—    Čikagoj Jaunimo Centre balandžio 23 savo pirmą viešą fortepijono rečitalį turėjo Raminta Lampsatytė. Kitą dieną, IV.24, ten pat vyko Nekalto Prasidėjimo Marijos Seserų Čikagos apygardos rėmėjų seimo koncertas, kurio programą išpildė solistė Prudencija Bičkienė ir pianistė Birutė Smetonienė, akompanuojant A. Kučiūnui.

—    Detroite SLA 80 metų sukakties banketo kovo mėn. programoj dalyvavo solistė Juzė Krištolaitytė. — Balfo skyriaus balandžio 16 surengtame koncerte programą atliko solistė Aldona Stempužienė. Abiejuose parengimuose programoj dalyvavo ir G. Gobienės vadovaujama tautinių šokių grupė. — žurnalistų skyrius balandžio 24 surengė smuikininkės Elenos Kuprevičiūtės koncertą, kurio programoj buvo Bacho Chiaconna, Griego sonata op. 45, Ravelio ir L. Fosso kūriniai, iš lietuvių kompozitorių — J. Gaidelio "Verpėja".

—    Filadelfijoj balandžio 16 ateitininkų surengtame koncerte programą atliko dainininkė Aušra Vedeckaitė ir baleto šokėjai V. Karosaitė ir J. Puodžiūnas.

—    Los Angeles šv. Kazimiero parapijos choras (84 asmens), vadovaujamas Br. Budriūno, gavėnios metu surengė religinį koncertą, kuriame atliko Th. Dubois kantatą "Septyni Kristaus žodžiai". Solo partijas giedojo B. Dabšienė, R. Dabšys ir V. Saras. Kai pernai gavėnios metu ištisoj eilėj lietuviškųjų kolonijų buvo surengti religiniai koncertai, tai šiemet jų tebuvo tik poroj vietų. Tenka tai apgailestauti: mažiau chorams liekant vietos pamaldose, religines muzikos koncertai turėtų būti itin laukiami.

Teatraluose. — Naujai įsikūrusi Bostono modernaus teatro trupė balandžio 30 suvaidino Thornton Wilderio   dramą  "Mūsų   miestelis".

Veikalą išvertė ir režisavo tru.pis vadovė B. Kerbelienė. Veikalo 27 vaidmenis vaidino jaunieji dramos mėgėjai (iš vyresniųjų talkino J. Jašinskas ir K. Barūnas).

—    Bostono dramos sambūris, kuriam vadovauja Ant. Gustaitis ir režisierė Al. Gustaitienė, gegužės 1 gastroliavo Hartforde su "Brandos atestatu".

Iš visur. — Shenandoah liet. šv. Jurgio parapijos klebonas kun. Juozapas A. Karalius pop. Povilo VI pakeltas prelatu (Right Reverend). Naujasis prelatas gimė 1889, į kunigus įšventintas 1919, dabartines pareigas eina nuo 1930. Daug veikė lietuviškose organizacijose ir ypač suprato lietuviškosios spaudos reikšmę: pats rašė (periodikoj bendradarbiauja nuo 1914, atskirai išsp. Jaunuomenės auklėjimą 1954 ir kt.) ir kaip mecenatas rėmė kitų autorių veikalų išleidimą. Savo lėšomis yra išleidęs ir vieną Aidų numerį. Po prel. Pr. Juro, neseniai pakelto apaštališkuoju protonotaru, prelatas J. A. Karalius yra daugiausia parodęs kultūrinio dėmesio.

—    Toronto pranciškonų Prisikėlimo parapijos nauji namai pašventinti balandžio 17. Tame name bus vietos ir lietuvių organizacijų reikalams. Naujuosius namus pašventino provinciolas T. dr. L. Andriekus, O. F. M. Namų projektas architekto dr. A. Kulpavičiaus. Parapijos klebonas — T. Placidas Barius, O.F.M. Šiuo metu parapijos komitetui pirmininkauja dr. J. Sungaila. Tos pačios dienos popietę buvo surengtas trijų parapijos chorų (vaikų, studenčių ir suaugusiųjų), vadovaujamų kun. Br. Jurkšo, koncertas.

—    Kovo 22-23 Pavergtųjų Europos Tautų   pirmininkas  V.  Sidzikauskas
su kitais atstovais Vašingtone turėjo pasikalbėjimus su Valstybės departamento pareigūnais, JAV Kongreso nariais ir tarptautinių organizacijų lyderiais. Valstybės departamentui ir kongreso nariams pavergtųjų išlaisvinimo reikalu įteiktas memorandumas, kuriame nušviesta dabartinė pavergtųjų padėtis ir padaryti pavergtųjų išlaisvinimo reikalu atitinkami siūlymai.

—    Į Europon grįžusio dr. K. Čeginsko ir mirusio K. Bielinio vietas Lietuvos Laisvės Komitetas New Yorke nariais išsirinko dr. J. Puziną ir Keleivio redaktorių J. Sondą. Dr. J. Puzinas persikelia į New Yorką ir dalyvaus nuolatiniuose komiteto darbuose; J. Sonda — narys be nuolatinių pareigų. Laisvės komiteto nariai tegali būti Lietuvos piliečiai.

—    Massachusetts valstybės senatai kovo 23 priėmė rezoliuciją, reikalaujančią JAV prezidentą Baltijos valstybių išlaisvinimo klausimą pateikti Jungtinėms Tautoms. Rezoliucijos nuorašai pasiųsti JAV prezidentui, valstybės sekretoriui ir JAV ambasadoriui Jungtinėse Tautose. Šią rezoliuciją į Massachusetts senato dienotvarkę įnešė lietuvių kilmės senatorius Vytautas Pigaga.

—    JAV LB Connecticut apygarda (pirm. dr. P. Vileišis) kovo 6 New Havene sukvietė visuomenės pasitarimą Lietuvos laisvės kovos klausimams aptarti. Dalyvavo apie 70 asmenų iš Connecticuto, New Yorko, New Jersey, Massachusetts ir Ohio. Bendrame posėdyje pranešimus padarė A. Strazdas, A. Sperauskas ir V. Bražėnas. Vėliau jaunimas posėdžiavo atskirai ir savo nutarimus pateikė bendro posėdžio diskusijoms. Iš įdomesnių rezoliucijų minėtinos: JAV LB centro v-ba organizuoja informacijos centrą ir jo pareigas paveda Lapkričio 13 manifestacijos organizatoriams, Pasaulio lietuvių jaunimo kongresui ruošti komitetas viešai paskelbia JT įteiksimos peticijos tekstą, Jaunimo kongresas mini 25 m. sukilimo prieš rusus Lietuvoje sukaktį ir kt. šis "visuomenės pasitarimas" liudija, kad oficialiųjų veiksnių neplaninga ir nesuderinta laisvinimo kova patriotinės visuomenės nepatenkina ir kad jaunimas ieško kelių jungtis j laisvinimo kovą. (J. Kj.).

—    Lapkričio 13 manifestacijos organizatoriai paskyrė 1000 dolerių Rezoliucijoms remti komiteto veiklai paremti.

—    Kanados liet. mokytojų konferencija įvyko Toronte balandžio 23. Paskaitas skaitė P. Balčiūnas, Ad. Abromaitienė, Ant. Rinkūnas ir J. Andrulis. Konferenciją surengė Kanados LB švietimo komisija. Keltas vaikų skaitybos išjudinimo reikalas, diskutuota lituanistinių mokyklų programa.

—    Alfonsas Milukas Pavergtųjų Europos Tautų Seimo leidžiamo žurnalo "Acen News" kovo - balandžio numery paskelbė str. "One Day in a Soviet Labor Camp". Jis buvo iškalintas Sovietų Sąjungos koncentracijos stovyklose devyneris metus.

—    Toronte leidžiamas latvių žurnalas Daugavas Vanagu Menešraksts
šių metų antrame (kovo-balandžio) numery išsivertė pernai Aidų birželio nr. vedamąjį "Laisvės, ne liberalizacijos". Latvių kalbon jį išvertė Janis Zarinš, kuris yra vertęs ir kitus J. Girniaus raštus.

—    Dr. Antanas Klimas, vienintelis lietuvis profesorius Rochesterio universitete, studentų buvo išrinktas geriausiu kalbų ir lingvistikos departamento profesoriumi. Vasario 22 universitetas visiems išrinktiesiems (viso 14) suruošė pagerbtuves ir įteikė specialius diplomus. Klimas dėsto germanistiką, lyginamąją indoeuropiečių kalbotyrą, baltų ir slavų lingvistiką. Aktyviai reiškiasi lietuviškoje veikloje.

—    Ateitininkų skyriaus Draugo dienraštyje redaktoriumi pakviestas mokytojas A. P. Bagdonas. Anksčiau ilgai šias pareigas ėjo Ad. Viliušis.

—    Manyland Books leidykla išleido dr. J. Savojo knygą The War against God in Lighuania. Įžangą jai parašė vysk. Edward E. Swanstrom, NCWC direktorius.

—    Australijos liet. katalikų savaitraštis Tėviškės Aidai vasario 1 išleido savo žymiai padidintą ir gausiai iliustruotą 500 nr., drauge paminėdami savo gyvavimo dešimtmetį. Vyr. redaktorius kun. Pr. Vaseris, jam talkina redakcinė komisija. Leidėjas — Australijos Lietuvių Katalikų Federacija.

—    Kanados Baltų Federacijos vadovybė rotacine tvarka šiemet tenka lietuviams. LB krašto valdyba federacijon delegavo J. R. Simanavičių, J. Matulionį ir E. Čiuplinską.

—    Lietuvos Nepriklausomybės Fondo naujon valdybon perrinkti E. Čekienė, J. Kiaunė, A. Senikas ir J. Valiukėnas, o Bostonan išsikėlusį B. Veitą pakeitė L. Tamošaitis. Fondo numatytą išleisti anglų kalba leidinį apie Lietuvą sutiko parengti dr. A. Gerutis.

—    East St. Louis (111.) gimusi lietuvaitė Paulina Samoškaitė apdovanota aukščiausiu popiežiaus medaliu moterims "Pro Ecclesia et Pontífice". Samoškaitė, gailestingos sesers pareigose tarnaudama JAV užsienio tarnyboje, vargingiems Ekvadoro bidonams suorganizavo eilę sveikatos punktų.

—    Šachmatininkas Kazys Merkis IV korespondencinėje šachmatų tarptautinėje olimpiadoje išpildė tarptautinio meisterio normą. Dabar vykstančioje VI olimpiadoje Merkis taip pat žaidžia JAV komandos sąstate. Tarptautinio meisterio vardas suteikiamas žaidėjui, išpildžius normas du kartus. Lietuvių spaudoje Merkis veda šachmatų skyrius ir Bostone organizuoja šachmatininkus lietuvius, ypač rūpindamasis jaunuoju jų prie-augliumi.

—    1985 biliardo pasauliniu čempionu buvo Juozas (Joe) Balsis 43 metų, kilęs iš Minnersville, Pa. Lankęs lietuvišką mokyklą, kalba, skaito ir rašo lietuviškai.

—    IV Pietų Amerikos lietuvių kongresui Buenos Aires mieste ruošti sudarytas komitetas iš visų Argentinos lietuvių organizacijų atstovų. Komiteto sąstatas: Z. Juknevičius (pirmininkas), J. Mičiudas, S. Babronis, kun. A. Steigvila, K. Kliauga.

—    "Tėviškės žiburiai" kovo 17 numeryje paskelbė platesnio dėmesio vertą vedamąjį "Susivienijo ir nutilo". Perduodame jo pagrindines mintis:

Politinės vadovybės stiprėjimo linkme buvo padarytas pozityvus žingsnis radus visų politinių grupių sutarimą. Susėdimas prie vieno stalo buvo ženklas vienybės, kuri turėjo vesti j platės nius darbus. Deja, šiuo metu dar negalima pasakyti, kad ta linkme buvo konkrečiai išjudėta. Tų darbų dar nematyti. Vietoje politinių peštynių atsirado tyla, kurią visi sveikino, bet kas joje subrendo — dar neišryškėjo. žinoma, tyla — gera byla, bet jos negana. Visuomenė, kuri aukoja lėšas Lietuvos laisvinimui, nejaučia, kad yra tvirta politinė vadovybė. Ji tik švenčių progomis išgirsta vieną kitą kalbėtoją ir gal paskaito tradicinį atsišaukimą. To neužtenka. Politinė vadovybė turėtų išeiti visuomenėn su konkrečiais darbais bei užmegzti glaudesnį ryšį. Negana prašyti visuomenę aukų, reikia parodyti, kas su tomis aukomis nuveikiama. Viena kita užuomina apie kasdieninio pobūdžio išlaidas dar neparodo viso politinės vadovybės darbo. Aplamai, politinei mūsų vadovybei stinga didesnės atramos visuomenėje ne tik dėl savo uždarumo, bet ir dėl jos sudarymo būdo. Išeivija sielojasi Lietuvos laisvinimo reikalais ir nori juose dalyvauti, šaknys tvirtos, tik svarbu, kad viršūnės nepamirštų, kas jas maitina.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai