Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TEOLOGINIAI VEIKALAI SVETIMOMIS KALBOMIS PDF Spausdinti El. paštas
DIEVO ŽODIS DABARTYJE
Alfred Läpple: Die Botschaft der Evangelien — heute, Don Bosco Verlag, München 1965, 480 p., DM24.80. Dievas, kaip ir Jo žodis, yra amžinoji dabartis, kuri iš tikrųjų reiškia kiekvienai kartai gerosios naujienos prasmę — tikrąjį "šiandieną". Tokia šio veikalo pagrindinė mintis.

A. Feuillet and A. Robert: Introduction to the New Testament, Desclée, New York 1965, $15.75. Vertingas N. T. įvadas pagal naujuosius šv. Rašto tyrinėtojų duomenis.

P. Benoit et M.- E. Boismard: Sy-nopse des quatre Évangiles, Éditions du Cerf, Paris 1965, 400 p., Fr. 42.00. Svarbiausias čia autorius — Pierre Benoit (g. 1906), prancūzų domininkonas, po M.-J. Lagrange, O.P. (1855 - 1938), žymiausias šv. Rašto ekspertas,École Biblique de Jérusalem direktorius. Autoriai pateikia Evangelijų sintezės kritišką, iš dalies visai naują analizę. To paties P. Benoit įtakoje sistemiškai aiškina N. ir S. Testamentą įvado forma: Wilfred J. Harrington, O.P.: Record of Révélation. The Bible, Priory Press, Chicago 1965, $3.95; ("): Record of the Promise, The Old Testament, Priory Press 1965, $7.50.

Raymond Brown, S.S.: New Testament Essays, Bruce, Milwaukee 1965, $5.00. žinomo egzegeto straipsnių rinkinys bibliniam sąjūdžiui įprasminti ekumeniškumo dvasioje. Tos dvasios "dieviškąjį dosnumą" pagal Apreiškimą nagrinėja J. Guillet: La générosité de Dieu, Éd. du Cerf 1966, 144 p., Fr. 3.60; H.- M. Feret: L'Eucharistie, Pâque de l'univers, Éd. du Cerf 1966, 128 p., Fr. 3.60; H. de Lubac: Sur les chemins de Dieu, Éd. du Cerf 1966, 352 p., Fr. 6.60.

Luis Alonso Schöckel, S. J.: The Inspired Word, Herder and Herder, New York 1965, $8.50. Ir Dievas, anot autoriaus, "pasisavinęs" šį tą iš žmogaus — tai galią kalbėti savo žodžiu (Logos). Originali "Dievo kalbos" analizė.

Fritz Leist (Hrsg.): Seine Rede geschah su mir, Mainz Verlag, München 1965, 686 p., DM 58.00. Lengvo stiliaus praktiškas studijų rateliams ir asmeniškoms studijoms veikalas, telkiąs egzegetinių, archeologinių ir kitų mokslo sričių naujausius tyrinėjimo duomenis.

Šalia Herders Bibelkommentar (Die heilige Schrift für das Leben erklärt, Band I —XVI/2) ir Herders theologischer Kommentar zum Neuen Testament (Band 1 — 14) ypatingo dėmesio verta "Kösel-Verlag" veikalų serija Studien zum Alten und Neuen Testament — 14 tomų (1960- 1966) specialiais šv. Rašto klausimais: I t. — Paul Neuenzeit: Das Herrenmahl, 1960, 256 p., DM28.00. Šv. Povilo samprata Eucharistijos klausimu. II t.—Ingo Hermann: Kyrios und Pneu-ma, 1960, 155 p. DM 19.80. šv. Povilo kristologijos gyvenimiškoji prasmė. III t. — Joachim Gnilka: Die Verstockung Israels, 1961, 229 p., DM 25.00. žydų tautos "užkietėjimo" paslapties tragedija pagal pranašo Izaijo įspėjimą. IV t. — Roman Ecker: Die arabische Job-Übersetzung des Goan Saadja ben Josef al-Fajjûmî, 1962, 428 p., DM38.00. V t. — Norbert Brox: Zeuge und Märtyrer, 1961, 250 p., DM28.00. Pirmųjų krikščionių martiriologijos terminijos nauja įžvalga, aktuali kai kurioms dogmatinėms teologijos problemoms spręsti. VI t. — Anselm Schulz: Nachfolgen und Nachahmen, 1962, 349 p., DM 36.00. Tai Kristaus mokslo "sekti pavyzdžiu" santykis su pirmųjų krikščionių "pavyzdine etika". VII t. — Josef Schreiner: Sion-Jerusalem Jahwes Königssitz, 1963, 312 p., DM 35.00. "Jeruzalė" reiškia ne tik "taikos miestą" kasdienos prasme, bet kur kas daugiau: "šventąjį miestą", "naująją ir net dangiškąją Jeruzalę" — bibline prasme, kurią autorius įdomiai aiškina. VIII t. — Notker Füg-lister: Die Heilsbedeutung des Pascha, 1963, 309 p., DM36.00. S. Testamento "Pascha" ir N. Testamento "velykinės vakarienės" bei pačių "Velykų" turinio santykis išganymo istorijoje. IX t. — Rudolf Schmid: Das Bundesopfer in Israel, 1964, 140 p., DM 18.00. Izraelitų "aukos" termino "Schelamim" ritualinė kilmė, esmė ir reikšmė. X t. — Wolfgang Triling: Das wahre Israel, 1964, 284 p., DM 29.00. šv. Mato evangelisto tekstų "polemiškoji" prasmė "tikrojo Izraelio" atveju. XI t. — Lothar Rup-pert: Die Josepherzählung der Genesis, 1965, 278 p., DM 38.00. Juozapo istorija, jos aktualumas šv. Raštui. XII t. Wilhelm Ott: Gebet und Heil, 1965, 161 p., DM 25.00. Malda kaip sielos krikščioniškoji kultūra šv. Luko Evangelijos doktrinoje. XIII t. — Otto Wahl: Die Prophetenzitate der Sacra Parallela in ihrem Verhältnis zur Septuaginta - Textüberlieferung, 1965; dvi knygos: pirmoji 717 p., antroji 445 p., abi kartu DM 120.00. Veikalas Sacra Parallela, telkiąs daugiau kaip 1500 pranašų citatų ir atitinkamų paaiškinimų, priskiriamas Jonui iš Damasko (mir. apie 749). Ar iš tikrųjų taip yra? Autorius ieško atsakymo. XIV t. — Gerhard Dautzenberg: Sein Leben bewahren, veikalas pasirodys šiais metais sielos problemos klausimu N. Testamente.

Šv. Rašto enciklopedijos, žodynai sąryšyje su šių dienų krikščioniškojo gyvenimo problemomis: Louis F. Hartman, C.SS.R.: Encyclopedic Dic-tionary of the Bible, McGraw-Hill Book Co. 1963, XV ir 2634 skiltys, $27.50; John L. McKenzie, S.J.: Dictionary of the Bible, Bruce, 1965, $17.95. Be to, norintiesiems "po ranka" turėti pačias svarbiausias šv. Rašto temas, labai trumpai ir kartu iš esmės išsamiai paruoštas paskaitoms ar pamokslams, yra pravartus šis veikalas: Thierry Maertens, OSB: Bible Themes, A Source Book, Bíblica Bruges/Belgium; 1964, — It. 502 p., II t. 507 p., abu tomai kainuoja $16.95.

Mąstymo kultūros teoriją ir praktiką Naujojo Testamento temomis analizuoja Johannes B. Lötz, S.J.: Einübung ins Meditieren am Neuen Testament, Verlag Josef Knecht, Frankfurt a.M. 1965, 288 p., DM 16.80.
)
EKUMENIŠKUMO TEOLOGIJA
Erwin Iserloh und Konrad Repgen (Hrsg.) : Reformata Reformanda, Verlag Aschendorff 1965, du tomai, 1464 p., DM 184.00. 52 mokslininkai iš įvairių kraštų šiame veikale analizuoja Bažnyčią kaip nuolatinę reformą — tobulėjančią Dievo Karalystę šiame pasaulyje.

Bernard Lambert, O.P.: Le problème oecuménique; Éditions du Centurion, Paris, 2 tomai, Fr. 37.00. Vokiškai išversta: Das ökumenische Problem, Herder 1964, I t. 332 p., II t. 308 p., DM 59.00. Ekumenizmo problemai vispusiškai spręsti — pats geriausias veikalas, šį veikalą išnagrinėjus, bus galima pilnai įvertinti gyvenimiškąją ekumeniškumo visumos prasmę kurią taip pat ryškino Yves Congar, O.P., (Chrétiens désunis, 1937; Chrétiens en dialogue, 1964) ir Daniel-Rops (Ces chrétiens nos frères, 1965).

Paul-Werner Scheele: Einheit und Glaube, F. Schöningh 1964, 352 p., DM 26.00. Autorius kritiškai nurodo bažnytinės vienybės ir krikščioniškojo tikėjimo vidinių ryšių galimybę.

Leonard Swidler: The Ecumenical Vanguard, Duquesne University Press 1966, $7.75. Ekumenizmo istoriška dokumentacija, nagrinėjanti "Una Sancta" sąjūdžio pradžią (1938, Vokietijoje) ir jo plėtotę.

E. Cornells: Valeurs chrétiennes des religions nonchrétiennes, Éd. du Cerf 1965, 232 p., Fr. 16:50. Veikalas ryškina, kaip nekrikščioniškųjų religijų vertybės sutampa su krikščioniškomis tikrojo žmoniškumo dorybių prasme.

I. de la Potterie, S.J., et S. Lyon-net, S.J.: La vie selon l'Esprit. Condition du chrétien. Éd. du Cerf 1965, 288 p., Fr. 22.20. šv. Dvasios vaisius — meilė ir laisvė yra krikščioniško gyvenimo gyvoji dvasia asmeniškai, visuomeniškai ir pagaliau ekumeniškai tobulėti.

Hans Küng: Freedom Today, Sheed and Ward 1966, $3.95. Ekumeniškumo pagrindas — tai laisvė, esminga Kristaus ir Bažnyčios tikrajai misijai. Tąja laisve reiškiasi Dievo ir artimo meilė: Bernard Häring, C.SS.R.: A Sacramental Spirituality, Sheed and Ward 1965, $5.00; nekitokia laisve, anot to paties B. Häring, išganymas įmanomas: This Time of Salvation, Herder and Herder 1966, $5.50.

Jeremiah Newman: Change and the Catholic Church, Helicon Press, Baltimore 1965, $5.95. Ir Kristus, kaip žmogus, augo išmintimi ir malone pas Dievą ir žmones. Panašiai ir katalikiškoji Bažnyčia auga, tobulėja, — įtikinančiai rašo autorius teologas ir sociologas.

L. Cerfaux: L'itinéraire spirituel de saint Paul, Éd. du Cerf 1966, 212 p. Fr. 12.00. Tautų apaštalas, veikdamas graikų romėnų pasaulyje ir susidurdamas su įvairiomis tautomis bei religijomis, gyvu pavyzdžiu paliudijo tikrąjį ekumeniškumą. Toji autoriaus centrinė idėja ryški ir kituose jo veikaluose: La théologie de l'Église suivant saint Paul, 1965, 416 p., Fr. 28.50; Le chrétien dans la théologie pauli-nienne, 544 p., Fr. 25.50.

Michael Schmaus: Katholische Dog-athées, Éd. du Cerf 1965, 144 p., $7.50. Jau pats Bažnyčios visuotinumas įpareigoja krikščionis žmoniškumo vardan kalbėtis su netikinčiaisiais ir net su ateistais, kol toks dialogas į-manomas ir objektyviai reikšmingas. Prievartos ir ignoravimo būdu gi iš viso neįmanomas bet koks žmoniškas dialogas: P.- R. Régamey, O.P., Non-violence et conscience chrétienne, Éd. du Cerf, kiek anksčiau pasirodžiusi knyga, 384 p., Fr. 7.80.

HarveyCox: The Secular City, Mac Millan 1965, $1.45. Autorius yra protestantas teologas, revoliueionieriškos dvasios optimistas. Kaip Kristus ėjo į pasaulį, į tą "pasaulietišką miestą", taip ir Bažnyčia turi žengti į jį.

TEOLOGIJA DABARTYJE
Johannes Feiner und Magnus Löh-rer (Hrsg.): Mysterium Salutis, Benzinger Verlag, I tomas 1080 p., 1965, DM 65.00. Veikalas bus penkių tomų. Jame dalyvauja 60 pasaulinio garso teologų, pasiryžusių kritiškai pateikti dogmatinės teologijos naują pagrindą.

Michael Schmaus: Katholische Dogmati k, Verlag Aschendorff, Münster, naujausia 1372 puslapiais papildyta laida, Vatikano II susirinkimo, ekumenizmo, evoliucijos ir kitas šių dienų aktualias problemas sprendžiant. Klasiškas veikalas, 5 tomai 8 knygose, 5826 puslapių, kaina visų tomų apie DM 266.00.

Mausbach - Ermecke: Katholische Moraltheologie, Verlag Aschendorff, 9-10 laida, 3 tomai, 1623 p., DM 83.50. Šios srities geresnio veikalo šiame šimtmetyje, atrodo, nesame turėję.

Hugo Rahner: Symbole der Kirche, die Ekklesiologie der Väter, Otto Müller Verlag, Salzburg 1965, 576 p., DM 39.50. Kritiškas "skerspiūvis" viso to, ką iki šių dienų geriausia turėjome ekleziologijos srityje. Tai autoriaus 30 metų darbo vaisius ("sein Lebenswerk").

Heribert Mühlen: Der Heilige Geist als Person, Verlag Aschendorff 1965, 322 p., DM44.00. švč. Trejybės personalizmas šv. Rašto, Bažnyčios Tėvų ir šv. Tomo Akviniečio doktrinų šviesoje.

Edward Schillebeeckx, O. P., and Boniface Willems, O. P. (editors): Who is Jesus Christ of Nazareth?

(Concilium Theology in Age of Renewal) Paulist Press, New York 1965, $4.50. Kolektyvinė studija (su Yves Congar, O.P.) kristologijai papildyti katalikišku požiūriu, pavadintu "Concilium Theology".

Tas Concilium yra tarptautinis periodinis teologijos žurnalas pradėtas leisti apie 1965. Kas metai jo išleidžiama 10 numerių, kiekvienas apie 100 p.; turi 239 pasaulinio garso teologus bendradarbius. Iki šių metų jis turėjo nemažiau kaip 100.000 skaitytojų, pasirodydamas 8 paralelinėmis laidomis, bet 7 kalbomis (amerikiečių ir anglų laidos — viena kalba). Amerikiečiai atskirus "Concilium" numerius išleidžia knygos forma po $4.50; šiaip jis leidžiamas žurnalo forma, kiekvienas numeris po $1.20 - $1.30. Žurnalas pavadintas "Concilium", kadangi jo pirminis tikslas — tai "sancta libertas" Vatikano II dvasios prasme, sprendžiant "tradicines" ir "kraštinio sąlyčio" teologines problemas. Tai išimtinės reikšmės šių dienų dokumentalus teologijos žurnalas; prancūzų kalba leidžiamas: Maison Mame, Tours - Paris, vokiečių — Matthias Griinewald Verlag, Mainz ir Benzin-ger Verlag Einsiedeln/ZUrich; ispaniškai — Guadarrama, Madrid; itališkai — Queriniana, Brescia ir t.t. Knygos forma (Paulist Press) kiti to žurnalo 1965 metų numeriai: R. Au-bert (ed.): Historical Problems of Church Renewal (Vol. 7) — istoriškai pagrįstas pasisakymas vyskupinio ko-legiališkumo klausimu. T. Jimenez-Urresti & Edelby (ed.): Pastoral Reform in Church Government (Vol. 8) — Bažnyčios autoriteto veiksmingumo teisių, pareigų ir privilegijų reforma visuotinės sielovados požiūriu. Ch. Duquoc, O.P. (ed.): Spirituality in Church and World (Vol. 9) — gyvąja Evangelijos dvasia eiti į pasaulį, mokantis iš praeities ir dabarties. P. Benoit, O.P., R. E. Murphy, O. Carm., and B. van Iersel (ed.): The Human Reality of Scripture (Vol. 10) — Bažnyčios kaip Dievo Tautos išmintis — tai šv. Raštas.

Helmut Meisner: Christenglaube. Neubegrundung aus der heutigen Theologie, Herder 1965, 365 p., apie DM 30.00. Dievo žodžio teologija — visada turi būti dabarties teologija, nenutraukianti savo autentiškos tradicijos ryšių.

Paul J. Glenn: A. Tour of the Summa, Herder Book Co., trečioji laida, 466 p., $5.00. Šv. Tomo Akviniečio doktrinos pagrindų sintezė.

Frank N. Magill (ed.): Masterpieces of Catholic Literature, Harper and Row 1965, 1134 p., $9.75. Įtakingiausi katalikiškosios dvasios kultūros puoselėtojai nuo krikščionybės pradžios iki šių dienų. Kolektyvinis, anglų kalba geriausias šios rūšies veikalas parašytas 65 autorių: istorikų, filosofų, teologų, mistikų ir t.t.

Elmer O'Brien, S.J. (ed.) : Theology in Transition, A Bibliographical Evaluation 1954-1964, Herder and Herder, New York 1965, $5.95. Atsinaujinančios teologijos dešimtmečio bibliografinis įvertinimas.

Gabriel Moran: Theology of Revelation, Herder and Herder 1966, $4.95. Autorius, remdamasis personalistinės filosofijos krikščioniškomis idėjomis, papildo tradicinės teologijos "Apreiškimo" sampratą. Teologišką egzistencializmą, t.y. krikščioniško optimizmo teologiją grindžia Joseph Lange, O.S.F.S.: A Christian Understanding of Existence, The Newman Press, Westminster, Md., 1965, 214 p. $4.50; R. Guelluy: Christian Commitment to God and to the World, Desclée, New York 1965, 178 p., $3.95. Daugiau dėmesio kreipia į krikščioniškąjį personalizmą medicinišku, sociologišku, antropologišku, psichologišku ir teologišku požiūriu Eugene Walter: Die zweite Geburt, Beginn und Vollendung christlicher Existenz, Herder 1965, DM20.00; John H. Walgrave, O.P.: Person and Soicety, Duquesne University Press 1965, 182 p., $4.25; Georg Sigmund: Belief in God and Mental Health, Desclée 1965, 210 p., $4.50; Louis Monden, S.J.: Sin, Liberty and Law, Sheed and Ward 1965, 181 p., $3.95; Piet Schoonenberg, S.J.: Man and Sin, University of Notre Dame Press 1965, $4.00; B. J. Cooke, S.J.: Christian Sacraments and Christian Personality; Holt, Rinehart and Winston, New York 1965, $4.95.

Josef Fuchs, S.J.: Natural Law, Sheed and Ward 1965, $4.50. Kai iki šiol prigimties įstatymas dažniausiai buvo aiškinamas filosofiškai, tai jis čia pirmiausia nagrinėjamas teologiškai.

Reinhold Niebuhr: Man's Nature and His Communities, Charles Scribner's Sons 1965, $3.95. Etiškai-socialinė egzistencija, jos dinamiškumo principų analizė, laikantis ne tiek protestantų, kiek katalikiškosios sampratos, reikšmingos teologišku požiūriu.
Atsinaujinančios Bažnyčios ir teologijos klausimais naujausi žodynai vokiečių, prancūzų ir anglų kalbomis:

Lexikon fur Theologie und Kirche,
Verlag Herder; 10 didžiulių tomų papildytas leidinys, kurio paskutinis tomas pasirodė 1965. Kiekvieno tomo kaina maždaug DM 90.00. Encyclopédie de la Foi, sous la direction de H. Fries. Éd. du Cerf. Pernai pasirodė I tomas 480 p., Fr. 27.00 (33.00), II tomas 704 p., Fr. 36.00 (43.00); III ir IV tomas bus irgi dvejopos kainos, pasirodys 1966. The Catholic Encyclopedia for School and Home, MacGraw-Hill Co., 12 tomų iki Vatikano II imtinai, su nuolaida $134.00, šiaip — $169.00. Dictionary of Theology by Louis Bouyer (Desclée 1965, $9.75) — tikslus, aiškus ir praktiškas žodynas. Iš dalies mažiau šiomis savybėmis pasižymi vardan "moderniškumo": Karl Rahner, S.J., and Herbert Vor-grimler: Theological Dictionary, Herder and Herder 1965, $6.50. Joseph F. X. Cebetello (ed.) : All Things to all Men, Pastoral Theology Today, Joseph Wagner, New York 1965, $5.95. Praktiškas žodynas dabarties pastoraciniais klausimais.

KRIKŠČIONIŠKAS GYVENIMAS
Edward Schillebeeckx, O.P.: Marriage, Human Reality and Saving Mystery, Sheed and Ward 1966, $7.50. Moterystė kaip sakramentas ir kaip "pasaulietiškoji" vedybinė sutartis. Naujai ir teisingai autorius paaiškina šv. Tomo Akviniečio doktriną šiuo jautriu klausimu.

A. Plé et collaborateurs: Mariage et célibat, Éd. du Cerf 1965, 288 p., Fr. 16.50. Katalikų teologų, psichologų ir medikų svarstymai tarptautiniame jų kongrese (Prancūzijoje).

Sidney Callahan: The Illusion of Eve — Modern Woman's Quest for Identity, Sheed and Ward 1965, $4.50. Moters kaip asmens lygybė, teisės ir pareigos kultūriniame bei religiniame gyvenime. Tą pačią problemą nagrinėja daugiau apaštalavimo požiūriu: Elisabeth Schūssler — Der vergessene  Partner, Patmos - Verlag 1964,
244    p., DM22.00.

Bažnyčios ir neturto klausimą sprendžia Y. Congar, O.P., M.-D. Chenu, O.P., P. Régamey, O.P. et collaborateurs: Église et Pauvreté, Éd. du Cerf, Paris 1965, 384 p., Fr. 26.40.

Hubertus Halbfas: Jugend und Kirche, Patmos-Verlag, Dūsseldorf 1965 402 p., DM24.00. Kelia reikalą Bažnyčiai daugiau suprasti jaunimą.

Marijai skirti veikalai: R. Laurentin: The Question of Mary; Holt, Rinehart and Winston 1965, 161 p., $4.50; Jean Cantinant, CM.: Mary in the Bible, The Newman Press 1965,

245    p. $5.50; J. Galot, S.J.: Mary in the Gospel, The Newman Press 1965, 218 p., $4.50.

Liturgijos tobulinimas reiškia ne tik tam tikrų ceremonijų, bet ir paties krikščioniško gyvenimo tobulinimą. Tai ryškina Kevin Seasoltz, OSB: The New Liturgy, Herder and Herder 1966, $16.50 (šis veikalas yra oficialus anglų kalba leidinys liturgijos klausimais); Paul Hinnebush, O.P.: Religious Life — A Living Liturgy, Sheed and Ward 1965, 280 p., $5.00; Karl Rahner, S.J. — Spiritual Exercises, Herder and Herder 1965, 287 p., $5.00.

Michael Novak: Belief and Unbelief, The MacMillan Company, 1965, $4.95. Naujosios kartos amerikietis katalikas filosofas šiame veikale dėsto žmogaus pastangas sau pačiam pagrįsti tikėjimą Dievu, vadovaujantis savęs pažinimo išmintinga analize. Netikėti Dievą reiškia ir savęs reikiamai nesuvokti.

Evoliucijos problemą svarsto Robert T. Fracoeur: Perspectives in Evolution, Herlicon Press 1965, $5.95. Evoliucijos principų reikšmė sukūrimo, gimtosios nuodėmės ir eschatologinėms problemoms spręsti. Andrew G. van Melsen: Evolution and Philosophy, Duquesne University Press 1965, 208 p., $5.50. Autorius vertina mokslą ir tikėjimą ryšium su evoliucija, turėdamas mintyje ir Teilhard de Chardin "Omegos taško viziją". Apie žmogų ir kosmą toje vizijoje rašo Paul Chauchard: Man and Cosmos, Herder and Herder 1965, $4.50. Emile Rideau: La pensée de Teilhard de Chardin, Éd. du Seuil 1965, I tomas 592 p., Pr. 29.00. Tiksli ir objektyvi P. Teilhard de Chardin mokslo sintezė. Ta pati leidykla paskelbė: 11 Teilhard de Chardin parašytų veikalų ir 12 veikalų apie jį; plg. dar mūsų pateiktas apžvalgas: "Aidai" 1965, Nr. 6 ir 10.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai