Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
VILNIUS TARP AUDRŲ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Antanas Musteikis:   

Jeronimas Cicėnas: VILNIUS TARP AUDRŲ, Chicago, Terra, 1953 m. Viršelį piešė Paulius Augius, žemėlapį ir Vilniaus planą darė Sk. šlapelis. Foto nuotraukos: V. Augustino, St. Kolupailos, J. Gimbuto ir kt. 567 psl. (Kaina nepažymėta).

Kasdieniai vargai ir rūpesčiai toli nuo tėvynės slopina jos aidą ir migdo giedresnės ateities viltį. Reikia stipraus žodžio ir galingo skundo, kad nelaimingos tėvynės vaizdas vėl akinančiai stotų prieš mus. Tokį kamuojamos ir kovojančios tėvynės vaizdą, paremtą nenumaldomais tikrovės faktais, ir pateikia Jeronimas Cicėnas savo svaria knyga, pavadinta "Vilnius tarp audrų".

Autorius, žinomas vilnietis ir kovotojas, savitu stiliumi atkuria Vilniaus ir jo krašto istoriją, prabėgomis' paliesdamas praeities šimtmečius ir apsistodamas ties dvidešimtojo šimtmečio lenkų okupacija. Storoka knyga apima įvairiausią medžiagą: istorinius duomenis, laikraščių iškarpas, lenkų ir lietuvių statistinių duomenų ištraukas, savo paties ir kitų lietuvių vilniečių pergyvenimus, gausybę meniškų Vilniaus fotografijų ir nuotraukų su vilniečiais veikėjais ir kt. Pagrindinis knygos motyvas — lietuvių kova už savo teises, savo kalbą, kultūrą ir žemę — jungia visus įvairios apimties skirsnius ištisoje knygoje. O autoriaus intymus priėjimas prie visa, ką jis pergyveno ir permąstę, padarė šią knygą, sakytume, šiltą ir savą kiekvienam lietuviui, o taip pat patikimą neutralaus svetimtaučio akyse.

Štai — 1919 m. sausio 1 d. "saulei gremzdant už Basanavičiaus parko... Gedimino kalne suriogsėjo šūvių su tartinė. Kas gyvas žvilgterėjo ir apstulbo. Bokšte žvarbiame vėjuje plevėsavo Lietuvos vėliava..., pirmąsyk po amžių". Toliau — vilniečių viltys ir laikysena nepriklausomybės' karų metu, Suvalkų sutartis, simuliuojamas Želigovskio "sukilimas", svetimųjų "taikos" pastangos, nekaltų lietuvių persekiojimai, areštai, mušimai, žudymai. Lietuviškoji rezistencija, stiprėja, prasiverždama į legendą, išaugusiais Šiaudinio ir kitų didvyrių žygiais. Lenkų pastangos pateisinti okupaciją statistinėmis tautybių pasiskirstymo Vilniaus krašte, machinacijomis čia perkošiamos per tikrovės faktus ir sudūžta kaip, propagandinis burbulas. Deja,... tas, burbulas jau yra naudojamas užsieny pasirodžiusiose knygose svetimomįs kalbomis.

Lietuvių kova dėl privačių mokyklų ir už. savo kalbą bažnyčiose, kur anot lenkų, "propagandą... veda labiausiai puslaukiniai, pusiau stabmeldžiai kunigai, o ją palaiko keli doresni, bet apakę vyrai", rodo grubius lenkų kėslus į dvasinį genocjdą nukreiptą prieš lietuvių tautinę sąmonę.

Toliau autorius išryškina Vilniaus, krašto ekonominį skurdą svetimųjų okupacijoje, laikraščius, draugijas,, veikėjus ir visa kita, kas lėmė tautinio išlikimo kovą žiauriose sąlygose. Karas ir potvynis iš rytų, haujas gyvenimas — atkirstai Lietuvos" kūno daliai grįžus į gimtinį organizmą — užverda su pagrįstomis viltimis, tačiau tai nebuvo paskutinė audra. Iš rytų sėlinanti mirtis pakanda ką tik bepražystantį Vilniaus žiedą. Betgi "pavojai ir patyrimai grūdina" ir grąžina pusiausvyrą ir pasitikėjimą. Tad: "Ak, Vilnius, ant! didelio istorijos vieškelio, pačioje* Vakarų ir Rytų kryžkelėje įrimęs', į amžius, metus ir dienas žvelgia toks ramus, netgi, sakyk, išdidus".

Jeronimas Cicėnas šiuo sklandžiai parašytu publicistiniu veikalu nusipelno lygiai vilniečių, lygiai visų tuvių pagarbos. Kiekvienas, ateitį' liesdamas Vilniaus problemą, nepraeis negirdomis pro šią knygą. Beje, atrodo, kad gal kai kurių srovių nuveikti darbai autoriui yra ger'iail pažįstami ir labiau iškelti nei kitų.

Jono Griniaus drama "Žiurkių kamera" suvaidinta Clevelande ir, apylinkėje sudomino visuomenę. Dabar vaidintojų grupė, vadovaujamą VI. Braziulio, pakviesta su šiuo scenos veikalu į Čikagą ir Detroitą "žiurkių kamerą" išleistą knyga galima gauti "Aidų' administracįjoje. Kaina 2 dol.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai