Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Gabija, literatūros metraštis spaudos atgavimo penkiasdešimtmečiui ir tremties dešimtmečiui paminėti. 1954 m. išleido Gabijos leidykla, 335 Union Ave., Brooklyn, N. Y. Redaktoriai Jonas Aistis ir Stepas Zobarskas, dail. Pranas Lapė. Įrišta į kietus viršelius, 552 psl., kaina $6.50. Metraštyje išspausdinta niekur iki šiol nepaskelbta naujausia septyniasdešimties autorių kūryba: poezija, proza, drama ir straipsniai. Knyga gaunama leidykloje ir pas spaudos platintojus.

Dr. Juozapas Skvireckas, Kauno Arkivyskupas Metropolitas: BENDRASIS JVADAS | ŠVENTĄJĮ RASTĄ. II laida. Roma, 1954. Išleido kan. Dr. J. Končius. 59 p.

Atolas. L. K. F. Metraštis. Redagavo A. Krausas, bendradarbiaujant A. Karazijienei, A. Zubriui. Melbourn, 1954. Išleido Lietuvių Kultūros Fondo Australijos Valdyba. 240 p.

Aloyzas Baronas: ANTRASIS KRANTAS, novelės. Nidos Knygų Klubo leidinys nr. 5, 132 psl.

Sv. Kryžiaus Lietuvių parapijos 50 metų istoriniai bruožai. Redagavo kun. K. Barauskas ir kun. A. Bendziūnas. Išleista lietuvių ir anglų kalbomis. Teksto 154 psl., kita dalis skelbimai bei sveikinimai. Viršelis dail. R. Viesulo.

Lietuvių Šeštadieninė Maironio Mokykla Brooklyne. Išleista jos 5 metų įsikūrimo sukakčiai paminėti. Redagavo A. Bendorius ir Pr. Naujokaitis. Išleido Tėvų Komitetas, 32 psl.

• Liet. Bendruomenės Augsburgo apylinkės valdyba pradėjo organizuoti lietuvišką knygyną. Pradžia jau padaryta ir tos apylinkės lietuviai naudojasi surinktomis knygomis. Jie prašo pasauly išsisklaidžiusių savo tautiečių jų daugiau paaukoti, siunčiant jas šiuo adresu: J. Balsys, Donauwortherstr. 159, (13b) Augs-burg, Germany.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai