Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Trumpai PDF Spausdinti El. paštas
•    Popiežius Pijus XII prieš Kalėdas išleido encikliką Kinijos katalikams. Enciklikoje aiškioje šviesoje pastatoma dabartinė skaudi religijos padėtis. Raginama laikytis katalikų tikėjimo ir šalintis komunistų organizuojamos "tautinės bažnyčios".

•    Herderio leidykla Preiburge i. Br. išleidžia vokiečių kalba Antano Maceinos veikalą "Pikto problema". Knyga bus atspausdinta pavasarį.

•    Pasirodė dr. P. Joniko studija "Mūsų pavardės ir jų atsiradimas". Aprašoma lietuvių pavardžių raida, jų svetinimas, Amerikos lietuvių pavardės, pavardžių rūšys, lietuvių pavardės kitose tautose.

•    Speciali lietuvių komisija Amerikoje ruošia miškininkų žodyną. Darbas bus baigtas maždaug po metų ir bus dar išverstas į vokiečių bei anglų kalbas, žodynas apims apie penkis tūkstančius terminų.

•    Liet. Enciklopedijos IV tomą prenumeratoriai gavo prieš pat Kalėdas. V tomas, kuris išeis po 3 mėnesių, redaguojamas dr. J. Puzino, jau pradėtas rinkti. Kartu ruošiami VI ir VII tomai. VI tomą redaguoja prof. Pr. Čepėnas, VII — dr. J. Girnius. L raidė apims visą tomą ir bus skirta žodžiui "Lietuva". Jį redaguoja dr. V. Maciūnas. Šis tomas sykiu su specialiu Lietuvos žemėlapiu išeis 1956 m. žemėlapį parengė J. Andrius, talkinant kalbininkams, istorikams, geografams.

•    Dr. V. Viliamas sulaukė 50 m. amžiaus. Sukaktuvininkas yra geografijos mokslo specialistas, šias studijas baigęs Kauno ir Berlyno universitetuose, visuomenininkas ir spaudos darbininkas. Nepriklausomybės laikais dėstė Kauno ir Vilniaus universitetuose Lietuvos, regioninę ir ekonominę geografiją ir iš šios srities yra paskelbęs mokslinių darbų. Organizacinėje veikloje daugiausiai reiškiasi Ateitininkų ir Kr. Demokratų sąjungose. Dabar dirba Vid. Europos Krikš. Demokratų sąjungoj.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai