Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Įvykiai PDF Spausdinti El. paštas
•    Vokietijoje Lietuvių Bendruomenė turi 8060 narių. Iš jų tarpo 2372 vaikai iki 18 metų, 3134 vyrai ir 2574 moterys. Pusė Bendruomenės narių gyvena stovyklose. Bendruomenė suskirstyta į 123 apylinkes bei seniūnijas. Jos žinioje dabar veikia 19 vargo mokyklų su 32 mokiniu ir Vasario 16 gimnazija. Dvasinius reikalus aptarnauja Sielovada, kuriai priklauso 20 kunigų.

•    Kunigaikštienės Birutės Draugijos lapkričio 20 d. surengtame koncerte programą išpildė Ona Katkauskaitė-Kaskas, Algirdas Brazis ir Vladas Jakubėnas.

•    Arkivysk. Juozapas J. Skvireckas, Kauno metropolitas, Kalėdų proga išleido ganytojišką laišką lietuviams katalikams tėvynėje ir tremtyje. Laiške kalbama apie Kristaus gimimo šventės' prasmę, paliečiant ir šį skaudų lietuvių tautos laikotarpį. Arkivyskupas išreiškia viltį, kad, Dievui padedant, liausis priešo siautėjimas. Pabaigoje suteikiamas ganytojiškas palaiminimas.

•    Amerikos Liet. Bendruomenės Loko finansų komisijos posėdyje nutarta pravesti Tautos Fondui aukų rinkliavą, kurios metu būtų platinama jo išleisti lietuvio pasai ir ženkleliai. Vajaus laikas nustatytas nuo gruodžio 1 d. iki vasario 1 d. Loko finansinė komisija spaudoje kreipiasi į visas LB apylinkes ir apygardas, į visas liet. organizacijas, paraoijas, draugiias ir klubus bei visus Amerikos lietuvius ir maloniai prašo į talką Tautos Fondui. Lietuvio pasų ir ženklelių reikalais prašoma kreiptis į finansų komisijos administratorių: A. S. Trečioką, 315 Walnut St., Newark 5, N. J.

•    Studentai ateitininkai tuojau po Kalėdų New Yorke, Bostone ir Čikagoje susirinko "Studijų Dienoms". Paskaitose gvildenta su moteryste bei šeima susiję klausimai.

•    Pernai suėjo 35 m., kai įsikūrė Šaulių Sąjunga. Tas įvykis buvo atitinkamai paminėtas lietuvių apgyventose vietovėse.

•    Šiais metais sueina 25 m. kai mirė kalbininkas Jonas Jablonskis. Lietuvių Kalbos Draugijos Čikagoje iniciatyva rengiamas paminėjimas. Į jo surengimą talkon kviečiamos organizacijos.

•    Toronte lietuvių Prisikėlimo parapijos pastatų kertinis akmuo pašventintas gruodžio 12 d. Po bažnytinių iškilmių buvo koncertas - literatūros vakaras.

•    VI. Braziulis, vadovavęs Lietuvos kariuomenės teatrui, 1949 m. Clevelande įsteigė dramos studiją. Dabar studiją lanko 30 mokinių, kurie reiškiasi vaidinimais Clevelande ir už jo sienų.

•    Praėjusį rudenį suėjo keturiasdešimt metų, kai įsikūrė Amerikos Lietuvių Tautinė Sandara. Jos iniciatorių tarpe buvo dr. J. Šliūpas, dr. K. Drangelis, J. Sirvydas, V. Jankauskas, rašytojos žemaitės sūnus dr. A. žimontas ir kiti. Sandara dalyvauja Amerikos lietuvių veikloje, įeina į Amerikos Lietuvių Tarybą, leidžia savaitraštį "Sandarą", kurios redaktorius Mikas Vaidyla yra Tarybos iždininkas.
 
•    Adomo Galdiko darbų paroda, kurią surengė Waterburio, Conn. meno muziejus, pasibaigė sausio pradžioje. Tiek lietuviai, tiek svetimtaučiai ją gausiai lankė.

•    Gruodžio 5 d. pirmą kartą atlaikytos pamaldos Putname Nekalto Pr. seserų statomos koplyčios rūsyje. Pati koplyčia dar nebaigta. Jei aukos plauks, manoma statybą baigti gegužės mėnesį. Statybos komitetui vadovauja prel. Pr. M. Juras.

•    Balfas iš USA valdžios gavo 6,900 kalėdinių siuntinių, kurie išėjo į Europą. Kiekvienam tremtiniui teko po siuntinėlį.

•    Gruodžio mėn. suėjo 30 metų, kai mirė kalbininkas prof. Kazys Būga.

•    Jau suėio penkeri metai, kai jaunimui leidžiamas Amerikoje mėnesinis laikraštis "Ateitis". Jį redaguoja Paulius Jurkus, talkinant J. Baužiui, G. Botyriui, V. Karečkaitei.

•    Kun. Jurgis Parancevičius, buvęs Miuncheno lietuvių klebonas, o dabar gyvenąs New Yorke, jau 25 metai kai įšventintas kunigu, ši sukaktis atitinkamai paminėta Aušrys Vartų parapijoje, kur jisai dirba. Kun. J. Parancevičius yra kalintas 5 metus vokiečių koncentracijos stovykloje.

•    Prof. dr. Vincui Kanaukai suėjo 60 m. amžiaus. Jis yra išgarsėjęs chirurgas. Šalia praktinio medicinos darbo parašė ir mokslinių knygų. Profesoriavo Kauno universitete. Dabar gyvena Brooklyne, versdamasis gydytojo praktika.

•    Lietuvių Fronto bičiuliai turėjo dvi konferenciias — gruodžio 4 d. Kanadoje Windsore ir gruodžio 11 d. Brooklyne. Abiejose konferencijose labiausiai buvo sustota prie Lietuvos laisvinimo reikalų.

o Čikagoje sudarytas komitetas rengti Amerikos ir Kanados lietuvių dainos šventei, kuri numatoma 1956 metų pavasarį. Vien tik čikagfoje esama tūkstančio lietuvių choristų. Jie sutiko dalyvauti bendroje dainų šventėje.

•    Čikagos Mokslo ir Pramonės muziejus pažadėjo pavesti lietuviams kambarį, kuriame jie galėtų sutelkti lietuvių liaudies meno dirbinius, etnografinę medžiagą ir paveikslus, vaizduojančius Lietuvos kraštą. Lietuviai yra pirmoji tautinė grupė, gavusi tokį pasiūlymą iš muziejaus vadovybės.

•    V. K. Jonyno vieną paveikslą įsigijo knygų platinimo klubas — Book of The Month Club. šis paveikslas — kalėdinio atviruko formoje — buvo išsiuntinėtas keliems šimtams tūkstančių klubo narių.

•    Pernai rudenį Worcesteryje muzikos šventėje su Philadelphijos orchestrų ir Worcesterio choru labai sėkmingai dainavo Lelija Mickevičiūtė. Jaunos dainininkės talentą didžiai palankiai įvertino amerikiečių spauda. Leliją Mickevičiūtę, kontraltą, į dainos pasaulį išvedė Metropolitan Operos solistė Ona Katkauskaitė-Kaskas. Naujajai dainininkei pranašaujama didelė ateitis. Ji yra gimusi ir dabar gyvena Wcrcestery.

•    Aleksandras Kutkus ir J. Vencevičiūtė-Kutkuvienė, abu Lietuvos Operos solistai, iš New Yorko yra persikėlę į Čikagą. Jie turi muzikos studiją ir duoda pamokas.

•    Ignas Šlapelis parašė knygą "Meno raida ir J. Pautienius". Leidžia Lietuviškos Knygos klubas Čikagoje.

•    Čikagos arkivyskupas kard. S. Stritch, kalbėdamas La Crosse seminarijoje, Wisconsino valstybėje apie Bažnyčios persekiojimus, kaip pavyzdį paėmė Lietuvą.

•    Prof. Ig. Končius išleido albumą "Medžio drožiniai gimtajam kraštui atminti". Knyga išleista gražiai. Joje yra tik prof. Ig. Končiaus drožinių nuotraukos tautodailės temomis.

•    Jonas Mekas leidžia ir redaguoja dvimėnesinį anglų kalba filmų žurnalą "Film Culture". Sausio numeris jau pasirodė. Turi 62 psl. Nagrinėja su filmomis susijusius klausimus. Prenumeratos kaina $2.25. Adresas; 215 W. 98th St., New York 25, N. Y.

•    Dail. S. Pocevičienė, gyvenanti Romoje, už vieną savo paveikslą Viareggio mieste įvykusioje parodoje gavo italų valdžios premiją. Dalyvavo 12 įvairių tautų dailininkų. Premijas gavo trys.

•    Paulina Stoškiūtė su dideliu pasisekimu koncertavo Vakarų Europoje, nuo Skandinavijos ligi Portugalijos. Itin šiltai ji buvo sutikta Vokietijoje. Lapkričio mėnesį dainininkė grįžo į Jungtines Valstybes.

•    Adelaidės mieste Australijoj per radijo stotį buvo perduota Stasio Šimkaus ir Kačanausko dainų, išverstų į anglų kalbą. Sudainavo vietos australų kamerinis ansamblis.
Argentinoje steigiamas lituanistikos muziejus.

•    Gruodžio pabaigoje New Yorke posėdžiavo Liet. Enciklopedijos redakcija — A. Bendorius, J. Girnius, J. Puzinas, V. Maciūnas, Pr. Skardžius ir leidėjas Juozas Kapočius.

•    Po sunkios ligos Brooklyne mirė dr. A. Dumbrys.

•    A. Sleževičiaus paminėjimas įvyko 9 sausio New Yorke. Kalbėjo prcf. St. Kaminskas, V. Sidzikauskas ir J. Audėnas.

•    Prancūzijoje išrinkta nauja lietuvių bendruomenės krašto valdyba, į kurią įeina — kun. Jucevičius, Mi-chalevičius ir Dulevičius. Revizijos komisiją sudaro pulk. Lanskoronskis, Masiulis ir Venckus.

•    Praėjusių metų gale Melburno mieste sušauktas Australijos lietuvių krašto tarybos suvažiavimas. Paskutinėmis spalio dienomis tame pat Melburne buvo suruošta Australijos lietuvių sporto šventė. Sidnėjaus skautai lietuviai dalyvavo komunistų pavergtų Europos kraštų skautų sporto šventėje.

•    Kan. Feliksas Kapočius, buvęs Liet. Sielovados tvarkytojas Vokietijoje, dabar gyvena Čikagoje.

•    Gabijos leidykla leidžia Antano Baranausko "Anykščių šilelį", iliustruotą dail. P. Lapės.

•    Pernai gruodžio pabaigoje suėjo 5 metai, kai leidžiamas savaitraštis "Tėviškės Žiburiai". Jis pasirodė 1949 m. gale Toronte. "Tėviškės žiburius" leidžia Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija, kuriai nuo pat pradžios pirmininkauja B. Sabaliauskas. Akcinės "žiburių" spaustuvės bendrovės organizavimas pavestas A. Rinkūnui. Jis ją suorganizavo ir ikišiol vadovauja. "Tėviškės žiburius" redaguoja dr. A. Šapoka ir kun. dr. Pr. Gaidamavičius. Administruoja St. Prakapas. Savaitraštis pirmoje vietoje skiriamas Kanados lietuviams, bet yra paplitęs ir kitose šalyse.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai