Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
VIKTORAS KAMANTAUSKAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A. V.   
Lapkričio 1 dieną Norwood, netoli Bostono, mirė žinomas lietuvių kalbininkas ir vertėjas Viktoras Kamantauskas. Lietuviai neteko itin kruopštaus ir vertingo darbininko.

Velionį reikia statyti tarp pirmaeilių mūsų vertėjų, šioje srityje jisai turėjo dvi retas savybes — puikiai mokėjo eilę svetimų kalbų ir buvo lietuvių kalbos žinovas. Tuo būdu vertimai jam ėjo lengvai, ir jisai jų yra parūpinęs arti 50. Juos peržvelgę, matome pedagoginių raštų ir ypač gausiai — grožinės literatūros. Tarp jo vertimų randame klasikų autorių, kaip Moliere, Corneille, Vic-tor Hugo, o taip pat ir naujesnių rašytojų — Galsworthy, Romain Rcl-land, Arnold Bennett, Willa Cather ir k. Specialią grupę čia sudarytų vaikų literatūros vertimai, kaip "Mano mažasis Trotas" arba "Pinokio nuotykiai".

Tarp originalių V. Kamantausko raštų pirmoj vietoj eina jo veikalai apie lietuvių kalbą — "Trumpas lietuvių kalbos kirčio mokslas" (dvi dalys), "Trumpas kalbos netaisyklingumų ir barbarizmų vadovėlis", "Kalbėkime lietuviškai", "Kirčiuota lietuvių literatūros chrestomatija" ir k. V. Kamantauskui pirmon galvon rūpėjo ne teorija, bet kalbos praktika — jos taisyklingas vartojimas.

Viktoras Kamantauskas buvo gimęs 1899 metais spalio 16 dieną Rumšiškėse. Būdamas 7 metų, jis su tėvais atvyko į Ameriką, čia mokėsi Yale universitete ir pasižymėjo dideliais kalbos gabumais. Iš viso jisai mokėjo bene 12 kalbų, ir iš pačių pagrindų. Jis buvo nepamainomas vertėjas ne tik iš anglų kalbos, bet ir į anglų. Dar mokykloje būdamas, jisai laimėjo visos Amerikos klasikinių kalbų konkursą.

1921 metais V. Kamantauskas grįžo į Lietuvą. Kurį laiką studijavo Kaune ir Prancūzijoje, paskui dirbo mokykloje ir vėliau — Užsienio Reikalų ministerijoje. Prieš Lietuvos okupaciją jisai buvo paskirtas konsulu į Liepoją.

Tremtyje jisai uoliai dirbo su pagrindinėmis lietuviškomis organizacijomis, — VLIKu, Raudonuoju Kryžiumi ir k. čia itin daug jis galėjo pasitarnauti, į kitas kalbas versdamas svarbius VLIKo ir kitų veiksnių memorandumus, raštus. Atvykęs į Ameriką, jisai nesiliovė dirbęs, nors sveikata jau senokai buvo smarkiai pašlijusi, čia jis rašė žodyną, tik mirtis neleido jam šio darbo pabaigti.    A. V.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai