Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
EUROPINIO SĄJŪDŽIO KONFERENCIJA PDF Spausdinti El. paštas
Londone sausio 21-24 d. d. įvyko Europinio Sąjūdžio Konferencija, kurioje dalyvavo laisvųjų ir pavergtųjų kraštų atstovai, partijų lyderiai, parlamentarai. Lietuvą atstovavo Lietuvių Tautinio Sąjūdžio paskirti: nuolatiniais nariais — dr. S. Bačkis, B. Balutis, M. Brakas; stebėtojais — V. Sidzikauskas, nuvykęs iš New Yorko, dr. P. Karvelis, V. Balickas, prof. J. Baltrušaitis, pik. Lanskaronskis, Ba-jorinas, Varkala, O. Prapuolenytė. Konferencijoje buvo svarstoma esamoji pavergtuose kraštuose padėtis politinėje, ekonominėje, socialinėje srityje. Buvo priimtos gairės, kaip po šių kraštų išlaisvinimo reikės tuos kraštus tvarkyti ir atstatyti komunistinio režimo suardytą gyvenimą.

Laisvųjų kraštų iniciatyva buvo priimta nutarimai, kuriuose sakoma, kad, Sąjungininkų kariuomenei išlaisvinus Vakarų pavergtus kraštus, Centro ir Rytų Europoje pasiliko okupantai. Ten nėra nei individualinės nei tautinės laisvės, visos dvasinės, moralinės vertybės naikinamos. Nutarimuose primenama, kad visos Europos tautos siekia tikros ir realios laisvės pavergtoms tautoms. Visos tautos pareiškė, kad tikroji taika nėra suderinama su dabartiniu Europos padalinimu. Tikra taika bus, kai pavergti kraštai atgaus laisvę ir nepriklausomybę.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai