Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS PREMIJA PDF Spausdinti El. paštas
Lietuvių Rašytojų Draugijos grožinės literatūros premijai skirti jury komisija, kurią sudarė J. Brazaitis, Bern. Brazdžionis, A. Merkelis, Stp. Zobarskas ir A. Vaičiulaitis, 1952 m. kovo 8 d. 1500 dol. premiją už geriausią 1951 metų veikalą paskyrė Pulgiui Andriušiui už apysaką "Sudiev, Kvietkeli".
Rašytojas Pulgis Andriušis gyvena Australijoje, Adelaidėje. Ten išspausdinta ir jo apysaka, pirmoji lietuviška knyga Australijoje.

Premijos pinigus — 1500 dol. — suaukojo septyni Venecueloje gyveną lietuviai, kviesdami ir kitus laisvojo pasaulio lietuvius prisidėti prie mūsų grožinės literatūros ugdymo, savo auką pavadinę trijų Lietuvos prezidentų — A. Smetonos, A. Stulginskio ir K. Griniaus — vardu.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai