Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Trumpai PDF Spausdinti El. paštas
"Aidų" meninės dalies prižiūrėtojas dail. Telesforas Valius Kanados grafikų sąjungos pakviestas dalyvauti dviejose parodose, kurių viena ruošiama Toronto karališkame muziejuje, o antra — to miesto meno galerijoje. Šio dailininko anksčiau išstatytus du medžio raižinius nupirko Londono, Ont., meno galerija.

*    *     *
Vasario 10 d. "Aidų" bičiuliai Cle-velande, Ohio, surengė vakarą, kurio pajamas paskyrė žurnalo palaikymui. Buvo vaidinta Grušo "Tėvas", keturių veiksmų drama. Ją režisavo akt. P. Maželis, o paties vakaro rengimu daugiausiai rūpinosi K. Gaižutis. Rengėjų pastangas nuoširdžiai parėmė visuomenė. Visi svečiai negalėjo sutilpti šv. Jurgio parapijos salėje. "Aidų" žurnalą atstovavo T. Dr. V. Gidžiūnas ir prof. S. Sužiedėlis. Leidėjai reiškia gilią padėką vakaro rengėjams, ypač p. K. Gaižučiui, re-žisoriui p. P. Maželiui, artistams ir visiems kokiu nors būdu prie šio pobūvio prisidėjusiems.

Taip pat ir Toronte, Kanadoje, "Aidų" žurnalui paremti šį pavasarį ruošiamas didelis dainos ir literatūros vakaras, kuriame dalyvauja išgarsėjusi operos dainininkė Paulina Stoškiūtė.

*     *    *
Tėvų Pranciškonų spaudos centras balandžio 27 d. 4 vai. p. p. Brocklyne, 1080 VVilloughby Ave-nue, N. Y., rengia dainos ir literatūros vakarą, kurio metu bus įteikta ir šio žurnalo skirtoji 500 dol. premija už vertinimo komisijos išrinktą spausdintą arba rankraštyje prisiųstą literatūros veikalą. Dalyvauja: solistai Juzė Augaitytė ir Stasys Baranauskas. Iš rašytojų gi sutiko savo kūrybą skaityti J. Aistis, Kazys Bradūnas, Henrikas Na-gys, VI. Prosčiūnaitė ir Mykolas Vaitkus. Įžangos žodį tars prof. Juozas Brazaitis.
Visi yra maloniai kviečiami atsilankyti.

"AIDŲ"  žurnalo   administracijoje,
Kennebunk Port, Maine, gaunamos šios knygos:
Naujas Testamentas. Vertė arkivyskupas J. Skvireckas, išleido prel. P. M. Juras. Kaina 2 dol. Audeklo viršeliais — 3 dol.
Tomas Kempietis — Kristaus sekimas. Vertė O. Labanauskaitė, išleido prel. P. M. Juras. 424 psl., kaina 2 dol.
Lekcijos ir Evangelijos. Išleido arkivyskupas J. Skvireckas. Kietais viršeliais. Kaina 2 dol. 50 centų.
1951 m. "Aidų" žurnalo komplektas, įrištas kietais viršeliais. Kaina su prisiuntimu 9 dol. 50 centų.
Jurgis Baltrušaitis — Poezija. Spaudai parengė J. Aistis, išleido prel. P. M. Juras, 270 psl., kaina 1 dol.
A. Vaičiulaitis — Kur bakūžė samanota. Išleido Kultūros Institutas, 288 psl., kaina 2 dol.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai