Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ŠILUVOS KOPLYČIOS PAŠVENTINIMO IŠKILMIŲ PLOKŠTELĖ PDF Spausdinti El. paštas
Baltimorės arkivyskupijos radijo ir televizijos direktorius kun. Kazimieras Pugevičius, suorganizavęs Šiluvos Marijos koplyčios pašventinimo ir religinio kongreso filmavimą ir rekordavimą, jau pasirūpino, kad svarbesnieji muzikiniai momentai būtų išleisti atskira ilgo grojimo plokštele. Reikia tikėtis, kad ir filmas netrukus bus pristatytas lietuviškajai visuomenei. Toksai įvykio užfiksavimas, kaip kad šiuo atveju atliko kun. K. Pugevičius, yra retas reiškinys lietuviškųjų   pasireiškimų   grandinėje.

Kun. Vladas Budreckas, Vašingtono iškilmių muzikinės dalies organizatorius, plokštelės pasirodymą Darbininke (1967.IL3) sutiko su entuziazmu ir liudija, kad plokštelė "yra gana gerai pavykusi".

Plokštelės aplankas papuoštas Šiluvos koplyčios ir Nekaltojo Prasidėjimo šventovės atvaizdais su lietuviškais ir angliškais įrašais. Antroje pusėje trumpame įvade angliškai paaiškinta apie Šiluvos koplyčią, Naujalio mišias, religinį kongresą ir pačią Šiluvą. Toliau duodama plokštelėje įrekorduotų dalykų informacija, o trim atvejais net ir tekstai. Tik šių pastarųjų atžvilgiu vargu galima įžvelgti kokį nors nuoseklumą: "Pulkim ant kelių" duotas tik angliškas vertimas (1 posmas); "Tušti paliktieji namai" — lietuviškai ir angliškai, o "Nenuženk nuo akmens, o Marija" — tik lietuviškai. Vieno sakinio paaiškinimas angliškai prie nuoseklumo čia neprisideda.

Pavardės ir lietuviškieji tekstai aprūpinti ranka pridėtais lietuviskų raidžių ženklais, bet jie sudėti nevienodai ir, tur būt, labai paskubomis, nes daug kur dar liko neuždėtų. O ir šiaip korektūros klaidų nemažai: Juozas Naujalis aplanke atspausdinta gerai, o ant plokštelės jau parašyta Juosas; Prudencija Bičkienė aplanke atspausdinta Prudecija Bičkiene, o ant plokštelės P. R. Bičkiene; Čiurlionis ant plokštelės pasidarė čirurlionis; Bradūno pavardėj aplanke u rašoma su tašku, o ant plokštelės — trumpoji; Brazdžionis ant plokštelės parašytas Brazdžionis, Štarka — Starką. Žodžiu, klaidų gana daug. Gaila, nes didesnis dėmesys arba paprašyta talka būtų padėjusi ir šioje srityje prisiderinti prie šiaip jau gero plokštelės lygio.

Informacija apie išpildžiusius programą taip pat nėra pilna. Sakysim, pažymėtas tik Naujalio mišių dirigentas P. Armonas, o kitų dalykų dirigentai nepažymėti; nepaminėtas ir solisčių akompaniatorius ir Lietuvos Vyčių choro dirigentas. Tiesa, kai žiūri į aplanką, tai darosi aišku, kad papildomai Informacijai nėra likę vietos. Bet Nikėjo kurį nors tekstą išleisti, o sutalpinti visus programos išpildytojus.

Visi minėti ir nepaminėti netikslumai tačiau nekliudo klausytis plokštelėje įrekorduotų dalykų, kurie perduodami gerai, žinoma, reikia turėti galvoje, kad visa plokštelė pagaminta iš juostų, įrašytų iškilmių vietoj, o ne specialioj studijoj. Todėl, pavyzdžiui, "Gloria" ir "Credo" pradedama žodžiais "et in terra" ir "patrem omnipotentem", nes pirmuosius šių giesmių žodžius vysk. V. Brizgys atgiedojo prie altoriaus, o ten, matyti, nebūta mikrofono. Geriausiai įrekorduoti individualių solistų atlikti dalykai. Atliktųjų dalykų atrinkimas yra Vyrauja čia, kaip ir likti mėse, religinė muzika, bet yra lr Čiurlionio "Nokturnas" bei liaudies daina "Oi toli, toli". Iš koncertinės dalies solistų pasigendama tik Vaznelio, nes kiti (Bičkienė, Mastienė, Pavasaris ir Mrozinskas) įrekorduoti.

Įrekordavimus atliko Bradley Recording Studio ir Juozas B. Ralys. Išleido Šiluvos koplyčios komitetas. Kaina 5 dol. Gaunama pas platintojus ir pas leidėjus (Šiluva Record, 110 W. Lafayette Ave., Bal-timore, Md. 21217).      
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai