Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PO LB RINKIMŲ PDF Spausdinti El. paštas


Gegužės 6-7 buvo renkama penktoji  JAV Lietuvių Bendruomenės taryba. Rinkimuose dalyvavo 9133 rinkikai (iš jų 52 balsai liko neužskaityti   dėl  įvairių  trūkumų). Buvo balsuojama apygardomis. I-joj (Pacifiko pakraščio) apygardoj balsavo   367,   II-joj   (Čikagos) — 3773, III-joj (develando - Detroito) — 2105, IV-joj (Naujosios Anglijos) — 1160,, V-joj (New Yorko ir pietinio Atlanto pakraščio)  — 1676. Pagal tai, kiek kurioj apygardoj buvo balsuotojų, tiek ji pravedė ir savo atstovų. Buvo renkami 37 atstovai. Išrinkti šie atstovai: iš I-mos apygardos — B. Brazdžionis, iš II-ros apygardos — dr. P. Kisielius, dr. K. Bobelis, J. Jasaitis, D. Tallat-Kelpšaitė, dr. L. Kriaučeliūnas, dr. A. Razma, dr. S. Biežis, Br. Nainys, dr. K. Ambrozaitis, dr. J. Anysas, kun. J. Borevi-čius, T. Blinstrubas, V. Kasniūnas, kun. V. Zakarauskas ir kun. K. Trimakas (iš viso 15), iš III-čios apygardos — J. Gailiušytė, V. Kamantas, dr. A. Klimas, J. Smetona, dr. A. Butkus, A. Zaparackas, dr. V. Ramanauskas, dr. V. Majauskas ir dr. K. Keblys (iš viso 9), iš IV-tos apygardos — dr. P. Vileišis, dr. B. Matulionis, kun. J. Jutkevičius, J. Kapočius ir V. Bražėnas (iš viso 5), iš V-tos apygardos — dr. A. Budreckis, kun. L. Jankus, A. Mažeika, A. Barzdukas, R. Kezys, K. Miklas ir kun. V. Da-buMs (iš viso 7).

Šie rinkimai pirmiausia parodė, kad LB, nors ir ne be vargo, vis stiprėja kaip pagrindinė JAV lietuvių išeivių teikėja. Pirmosios tarybos rinkimuose 1955 dalyvavo 6916 rinkikų. 1961 tas skaičius buvo nukritęs ligi 4649, bet 1964 vėl paaugo ligi 7566. šį kartą perkopta per 9000. Kai kuriose vietovėse, kaip Detroite ar Pitsburge, balsavusiųjų skaičius žymiai pašoko, bet užtat kone gėdingai nusmuko Kalifornijoj. Gana apatiškai savo pareigą atliko ir daugelis Atlanto pakraščio kolonijų (Bostonas ir kt.). Yra ko džiaugtis, bet tik labai santūriai.

Taip pat tenka teigiamai vertinti, kad JAV LB stiprėja ne tik skaičiumi, bet ir įsisąmoninimu, kad ji yra visų susitelkimas bendram darbui, o ne arena grupinėms varžyboms.   Ankstesniuose   rinkimuose   kandidatų   "rekomendacijos" patariantieji sąrašai, ką rinkti) atspindėdavo vienokį ar kitokį partinį užnugarį. Gi šiuose rinkimuose pirmą kartą visos spaudoje matytos "rekomendacijos" buvo nebe anoniminės ir telkė skirtingų srovių žmones tiek rekomenduojamuose, tiek rekomenduojančiuose, žinoma,    kas   težiūrės   partiniu žvilgsniu į išrinktosios tarybos sąstatą, tas galės džiaugtis ar nuliūsti, kad "laimėtojais" išėjo frontininkai ir tautininkai. Tačiau toks žvilgsnis čia būtų visiškai pro šalį: ne ta ar ta srovė laimėjo (tai rodo ir tas faktas, kad abiejų "laimėjusių" srovių pirmininkai tarybon nepateko, nors buvo rimti kandidatai), o tik tie ir tie žmonės buvo bendram lietuviškam darbui parinkti. Greičiau rinkikuose jautėsi simpatija jaunosios kartos ir aplamai jaunesniems kandidatams, ir dėl to pirmiausia šie rinkimai komentuotini itin ryškiu LB ateities patikėjimu  jaunosioms  pajėgoms.

Linkime naujajai JAV LB tarybai darnaus ir našaus darbo, besiūnant jo su jaunatvišku entuziazmu.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai