Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LIETUVIŲ KALBOS VADOVĖLIS ANGLIŠKAI PDF Spausdinti El. paštas
Leonardas Dambriūnas, Antanas Klimas, William R. Schmalstieg: INTRODUCTION TO MODERN LITHUANIAN. Išleido lietuviai pranciškonai prel. J. A. Karaliaus lėšomis, Brooklyn, N. Y., 1966. Nuotraukomis knygą aprūpino V. Augustinas. Įrišta kietais viršeliais. Kaina 7 dol. Galima užsisakyti iš "Darbininko": 910 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y. 11221.

Tai pirmas tokios dideles apimties lietuvių kalbos vadovėlis angliškai. Jį sudaro 480 psl., suskirstyti į 40 pamokų. Autoriai vadovėlį pradeda įžanginiu žodžiu ir užbaigia gramatinių terminų indeksu. Be to, baigminėje knygos dalyje randame gramatinį priedą, įvairaus turinio skaitinių pluoštelį ir du žodynėliu: lietuvių - anglų ir atvirkščiai.

Minėtas 40 pamokų sudaro neilgi lietuviški straipsneliai, lydimi žodynėlių. Prie kiekvienos pamokos duodamas tam tikras kiekis gramatikos dalykų ir įvairių pratimų. Tai padeda besimokančiam labiau įsiminti į-vairias lietuvių kalbos formas.

Vadovėlis nėra dailiosios literatūros veikalas. Todėl nėra pagrindo iš autorių reikalauti, kad visi tų keturiasdešimt pamokų lietuviški tekstai, arba straipsneliai, būtų vienodai įdomūs. Pagirtinas dalykas, kad daugelio jų turinys liečia Lietuvą. Tai sudomina svetimtautį, besimokantį lietuvių kalbos, arba ir lietuvį jaunuolį, gimusį ne savo tėvų krašte. Jeigu aš būčiau panašaus vadovėlio autorius, tai po kiekvieno lietuviško straipsnelio dar pridėčiau po vieną rinktinę lietuvišką patarlę. Tai būtų savotiška priemone sumažinti pamokos monotoniškumui. Studentas susidomėtų patarlės išreikšta mintimi, šiaipjau dėl autorių parinkto pamokų teksto nieko neigiamo negalima pasakyti. Jeigu kada bus leidžiama antroji šio vadovėlio laida, nebent reikėtų išmesti iš dešimtosios pamokos Aisčio eilėraštį, nes jis perdaug subtilus tik pradėjusiam mokytis lietuvių kalbos svetimtaučiui.  Nors daugelio žodžių  reikšmė čia paaiškinta, bet besimokančiam reikia turėti poetinę vaizduotę, kad jis sugebėtų tinkamai suvokti kai kurių išsireiškimų prasmę eilėraštyje. Aiškinant žodžių reikšmę, praleistas veiksmažodžio "sukrykš" vertimas.

Vienur kitus vadovėlyje nusikalsta bendrinės kalbos rašybai ir kirčiavimui. Užuot rašius "vis tiek" (pagal Jablonskį), rašoma "vistiek" (47, 88 ir 102 psl.). žodis "chaosas" turi būti kirčiuojamas ne "chaosas", bet "chaosas" (16 psl.). Tikrinis daiktavardis "Mažeika" (20 psl.) vargu ar pateisinamas su krintančiąja priegaide. Prieveiksmis "maloniai" vadovėlyje sukirčiuotas galūnėje (98 psl.), o turėtų būti šaknyje.

Korektūros klaidas yra atitaisę patys autoriai; tik viena kita jų yra likusi, pvz. "labanakt" (19 psl.) turi būti "labanakt".

Cia iškelta viena kita smulkmenėlė yra tik lašas jūroje. Aplamai vadovėlis yra puikus. Jau nuo praėjusių metų rudens Amerikos universitetų studentai, besimoką lietuvių kalbos, sėkmingai juo naudojasi (pats recenzentas lietuvių kalbą dėsto U.C.L.A. — Los Angeles universitete. — Red.). Didelė padėka priklauso autoriams, paruošusiems tokį naudingą ir seniai lauktą vadovėlį.

Du šio vadovėlio autoriai, A. Klimas (Rochesterio univ. asso. prof.) ir W. R. Schmalstieg (Pennsylvania State University asso. prof.) dar parengė angliškai kalbantiems skirtą lietuvių kalbos skaitinių 60 puslapių priedą: LITHUANIAN READER FOR SELF-INSTRUCTION. Išleido lietuviai pranciškonai (Franciscan Fathers Press) Brooklyne, 1967. Kaina 1 dol. Šiame priede duodami trumpi straipsniukai, supažindiną su lietuvių tautosaka ir literatūra (Donelaičiu, Daukantu, Kudirka, Maironiu, Baltrušaičiu, Krėve ir Sruoga), prie kiekvieno straipsniuko pridėtas žodynėlis su tekste pavartotų žodžių gramatinės formos paaiškinimu.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai