Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
SVARBESNIEJI TEOLOGIJOS VEIKALAI SVETIMOMIS KALBOMIS PDF Spausdinti El. paštas
NAUJAUSIOS ŠV. RASTO VERSIJOS
The Jerusalem Bible, Doublcdny and Co., 1966, per 2000 p., $16.95. Tarptautinio garso biblinis institutas L'Ecole Biblique de Jerusalem (domininkonų įkurtas ir vadovaujama* Jeruzalėje) paskelbė savo kritiklnlų tyrinėjimų šv. Rašto versiją, žinomą "Bible de Jerusalem" vardu. Toji versija, ėjusi atskirais sąsiuviniais, 1956 pasirodė vienu tomu. Tu pati geriausia versija tiek vertimo, kalbos moderniškumo, tiek paaiškinimų ir techniško apipavidalinhia. atžvilgiu. Šio lygio anglų kalba Raštas, anot John L. McKenzie, S I yra "The Jerusalem Bible".

Die Bibel (Die Heilige Schrift l Alten und Neuen Bundes) Herdei 1966, 1408 p., liuksusinis leidinys DM 29,80, paprastesnis — DM 16.00| kišeninio formato — DM 9.90. T.n vokiečių kalba geriausia šv. Rašto versija.

The Holy Bible containing I In-Old and New Testaments. Revised Standard Version, Catholic Edition Išleido Thomas Nelson and Soil 1966, XVI p. ir 1255 p. Vertimo $i žvilgiu toji versija priimtina ir protestantams, nes pastarieji kaip tik ir yra to "Revised Standard Version" (santrumpa — R.S.V.) vertimo pirmtakai. Plg. neseniai išleistą (be kO* mentarų) Naująjį Testamentą kaip vertingą istorinės reikšmės ' 'biblinį dialogą", pavadintą The Protestant-Roman Catholic New Testament (Revised Standard Version — Confraternity Version).
The Anchor Bible, Doubleday ami Company. Savos rūšies reikšmių   i "biblinis dialogas", kuriame dalyvauja katalikų, protestantų ir žydų Sv. Rašto  mokslininkai.  Nuo  1964   yra išėję per 10 tomų (ne eilės tvaikai šios versijos "biblinis dialogas" tuo tarpu reiškia tai, kad labai skirtingi ir iš dalies prieštaringi bendradarbiai "susikalba" toje pačioje leidykloje,   siekdami   prasmingesnio   llo rūšies dialogo.

John L. McKenzie, S. J.: Mastering the Meaning of the Bible, Dimension Books, 1966, 138 p., $3.50. žinomas Šv. Rašto ekspertas giliai, bet kartu lengva kalba paaiškina kaip šv. Raštą skaityti ir kurios Jo versijos pirmiausia skaitytinos.

T. G. Chifflot: Water in the Wilderness (Understanding the Bible), Herder and Herder, 1967, $3.95. Autorius, miręs 1964 m., buvo "Bible de Jerusalem" versijos atsakomingasis redaktorius ir jos "spiritus movens". šiame veikale jis aiškina Šv. Rašto skaitymo principą ir metodus, dažniausiai sutinkamus sunkumus ir "prieštaravimus": šv. Raštą kaip sielos kultūros ir išganymo istoriją, kurios tobulas autentiškumas glūdi Kristaus Asmenyje; moderniųjų Šv. Rašto tyrinėtojų įnašą ir t.t.

R. P. Bernard, O. P.: The Mystery of Jesus, Alba House, 1966, du tomai, $15.00. Studija nagrinėja pagal evangelijas Kristaus kūdikystės ir Jo viešojo gyvenimo biografiją, gyvai paaiškindama ir Jo žmogiškąją prigimtį, kaip tai iš dalies būdinga R. L. Bruckberger, O. P., veikalui — "L'Histoire de Jesus Christ."

G.M.A. Jansen, O.P.: An Existential Approach to Theology, The Truce Publishing Co., 1966; kietais viršeliais — $3.95, minkštais — $2.50. Aktuali fenomenologinė studija pagrindiniais teologiniais klausimais.

Heinrich Petri: Exegese und Dogmati k,  Ferdinand  Schöningh,   1966,
255    p., DM 25.00. Biblinei tiesai tinkamai atskleisti reikia ne tik egzegetų, bet ir dogmatinės teologijos mokslininkų talkos. Naujas, vertingas metodas egzegezės ir dogmatikos
santykio problemai spręsti.

Charles A. M. Hall: The Common Quest, Westminster Press, 1965, 352 p., $8.50. Protestantų teologas (Wellesley College) savo įdomiu "akademišku metodu" ieško "teologiško dialogo" tiesos pagrindų.

Joseph Haroutunian: God with us (A Theology of Transpersonal Life) Westminster Press, 1965, 318 p., $6.00. Kūrybiškai sugestyvi protestantų teologo studija, sprendžianti "antasmeniškos teologijos" problemą, siekiant "teologiškam dialogui" realaus ir visuotinai galiojančio pagrindo.

ATSINAUJINANTI  BAŽNYČIA IR EKUMENIŠKUMAS
Klaus von Bismarck und Walter Dirks (red.): Neue Grenzen, Oekumenisches Christentum morgen, Walter-Verlag und Kreuz-Verlag, du tomai: pirmasis — 1966, DM 16.80, antrasis — 1967, DM 19.80. Pirmajame tome aiškinama ekumeniškumui esminga teologinė terminija, Senojo ir Naujojo Testamento ekumeniškas pagrindas bei tikslas ir t.t., antrajame tome — bažnytinės ir bendruomeninės politikos klausimų problematika. Veikale dalyvauja įvairių konfesijų teologai ir pasauliečiai: kardinolas Bea, S. J., Klaus von Bismarck, Walter Dirks, Johannes Metz, Karl Rahner, S. J., Helmut Thielicke ir kiti.

Card. Beran, Duval etc.: L'Esprit nous a rassamblės, Ėd. du Cerf, 1966 256 p., Fr. 12.00. Vatikano II susirinkimo tėvai atvirai dėsto savo įspūdžius, asmenišką patirtį, liudydami tą dvasią, kuri juos sujungė ekumeniškai misijai.

Theodor Filthaut (red.): Umkehr und Erneuerung (Die Kirche nach dem Konzil), Matthias - Grünewald Verlag, 1966, 408 p., DM 29.80. Šešiolikos autorių sutelktinis veikalas šiais klausimais: Bažnyčios atsinaujinimo prasmė, ekumeniškumo uždaviniai, Bažnyčios ir pasaulio dabartinis santykis, Vatikanas II kaip epochinės reikšmės įvykis tiek dabarčiai, tiek ateičiai.

J. Lell (red.): Erneuerungen der Einen Kirche (Arbeiten aus Kirchengeschichte und Konfessionskunde), ta pati leidykla, 1966, 335 p., DM 38.00. Aštuoniolika autorių nagrinėja tarpkonfesinę problematiką, iškilusią Vatikano II nuosprendžius paskelbus. Iš esmės toji problematika nėra naujiena, anot autorių, kaip matosi iš jų vertingos analizės, pradedant vėlesniųjų viduramžių laikotarpiu ir baigiant XIX a.

Augustin Kardinal Bea: Der Weg zur Einheit nach dem Konzil, Herder Verlag, 1966, 344 p., DM 29.50. Autorius, didysis ekumeniškumo puoselėtojas, pateikia konkrečių būdų ir metodų krikščioniškai vienybei įgyvendinti Vatikano II dvasioje.

Yves Congar, O. P.: Dialogue Between Christians, The Newman Press, Westminster, Md., 1966, $12.00. Congar, prancūzų domininkonas, yra žymus ekumeniško dialogo modernus ugdytojas, šis veikalas yra maždaug 35 metų darbo vaisius. Jame nagrinėjama: ekumeniškas sąjūdis, ekumenizmas ir anglikonizmas, ekumenizmas ir protestantizmas (išsamiausias skyrius), ekumenizmas ir izraelitai, ekumenizmas ir ortodoksai.

Bernard Häring, C. SS. R.: Christian Maturity. Herder and Herder, $4.95. Krikščioniškas brendimas Bažnyčios istorijoje ir paskirų krikščioniu gyvenime — šio veikalo tema.

M. J. Le Guillou, O. P.: Christ and Church, Desclee Co., 1967, $6.75. Modernioji ekleziologija šv. Tomo Akviniečio ir Bažnyčios Tėvų doktrinų sintezės perspektyvoje.

Gerard Philips: Achieving Christian Maturity, Franciscan Herald Press, 1966, 302 p., $4.95. Autorius atsako j klausimą: kodėl Bažnyčios atsinaujinimas labiausiai pradėjo reikštis mūsų laikais ? Bažnyčia, panašiai kaip ir Kristus, auga išmintimi bei malone pas Dievą ir žmones.

Joseph Gremillion: The Other Dialogue, Doubleday and Co., Garden City, 1966, 308 p., $4.95. Bažnyčios atvirybė etiškai-socialinėje, anttauti-nėje, rasinėje ir ekonominėje srityje.
Leonard Swidler (red.): Ecumenism, the Spirit and Worship, Duquesne University Press, 1967, $4.95. Sutelktinis veikalas (penkių protestantų ir vieno kataliko) ekumenizmo problemomis.

Romano Guardini: The Church of the Lord, vertimą išleido Henry Regnery, Chicago 1967, $3.95. Sugestyvia forma vokiečių teologas pateikia Bažnyčios personalistinį charakterį.

Sister M. Charles Borromeo Mu-ckenhirn, C.S.C.: The Implications of Renewal; Fides, 1967, kietais viršeliais — $5.95, minkštais — $2.95. Veikalas svarsto atsinaujinančios Bažnyčios problematiką kaip neišvengiamą konfliktų ir išmintingos nuolaidos vis skaidrėjančią tikrovę. Knygos pabaigoje autorė rašo apie seserų vienuolių pageidautinas reformas.

Max Heimbucher: Die Orden und Kongregationen der katholischen Kirche, Scientia-Verlag, Aalen 1966, 1660 p., DM 135.00. Vargu ar kada buvo toks išsamus veikalas vienuolijų istorijai taip kruopščiai nušviesti. Autorius jai skyrė nemažiau 40 metų.

SIELOVADA IR GYVENIMAS
Yves Congar, O.P.: Vaste monde, ma paroise, Ėd. du Cerf, 1966, 256 p., Fr. 4.80. Krikščioniškos sielovados apaštalui esminga rūpintis ne tik "savo" parapija, bet ir kiekvienu asmeniu, kiek tai įmanoma. Visas pasaulis, pašauktas išganymui, yra mūsų "parapija". Ferdinand Klostermann: Das christliche Apostolat, Tyrolia-Verlag, 1966, 1196 p., DM 53.00. Kapitalinis veikalas pasauliečių apaštalavimo ir jiems būdingos sielovados klausimais.

Gottfried Griesl: Pastoralpsychologische Studien, Tyrolia-Verlag 1966, 274 p. Modernioji sielovada teoriniu ir praktiniu požiūriu; psichologijos ir psichoterapijos pastoracinė reikšmė.

Eugene J. Weitzel, C.S.V. (red.): Pastoral Ministery in a Time of Change, The Bruce Co., 1967, $8.50. Savo srities ekspertų sutelktinė studija, skirta šių dienų sielovados uždaviniams, būdingiems šio krašto gyvenimui.

Michael Pfliegler: Pastoral Theology, Newman Press, 1966, $6.95. Originali sielovados istorija (nuo viduramžių), sielovados teologijos rūšys, dvasiškių ir pasauliečių bendradarbiavimas.

Sielovados ir gyvenimo darnos tikrieji pavyzdžiai yra normaliausio gyvenimo pavyzdžiai — šventieji: The Encyclopedia of Catholic Saints, neseniai išleista Dimension Books, $59.95.  šią enciklopediją  sudaro 12 tomų pagal atitinkamų mėnesių šventuosius.

Peter Manns (red.): Die Heiligen in ihrer Zeit, du tomai, Matthias - Grünewald - Verlag, 1966, 1096 p. Sutelktinis teologų veikalas, pateikiąs apie 400 šventųjų gyvenimo griežtą analizę, pabrėžiant, kad šventieji nėra nei gyvenimo išimtys, nei antžmogiai.

Romano Guardini: The Saints in Daily Christian Life, Chilton Books, 1966, 110 p., $2.95. Trumpa, bet labai vertinga studija apie kasdienybę šventųjų gyvenime.

Bernard Häring, C. SS. R: Marriage in the Modern World, Newman Press, 1966, $6.95. Moterystės pašaukimas dabartyje dvasiniu, socialiniu ir pačios "šeimos ratelio" ekonominės nuovokos atžvilgiais.

KRIKŠČIONIŠKA    PASAULĖŽIŪRA IR EVOLIUCIJOS TEORIJA
B. Rey, O. P.: Créés dans le Christ Jésus, Éd. du Cerf, 1966, 260 p., Fr. 14.40. Įvadą parašė P. Benoit, O. P., (L'École Biblique de Jérusalem direktorius). Studija šv. Povilo kosmologijos, kristologijos ir "kosminio" Kristaus klausimais.

Paul Chauchard: Man and Cosmos (Scientific phenomenology in Teilhard de Chardin), Herder and Herder, 1965, 192 p., $4.50. žinomas "socialinės biologijos" ideologas įrodinėja Teilhard de Chardin žvilgio teisingumą žmogaus ir kosmo santykio problematikai spręsti.

Robert North, S. J.: Teilhard and the Creation of the Soul, The Bruce Publishing Co., 1967, $5.95. Teilhard de Chardino evoliucijos doktriną nagrinėdamas, autorius nė kiek neabejoja, kad siela yra paties Dievo tiesiogiai sukurta. Tačiau, anot tutO riaus, bendrasis evoliucinis procesas daugiau apreiškia Dievą kaip Kūrėją, negu tiesioginis sielos sukūrimo faktas.

Walter J. Ong, S.J.: In the Human Grain — Technological Culture and Its Effect on Man, Literature, and Religion; Macmillan, 1967, (5.90 Nagrinėjama ne tiek technologiška kiek technikos amžiaus dvasios kul tūra ir jos reikšmė literatūrai, ypač religijai. Gana sugestyvus istorini ir sociologinis žvilgsnis į vadinamą "pokrikščioniškąjį" pasaulį.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai