Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PAULIUS AUGIUS PDF Spausdinti El. paštas
Paulius Augius (Augustinavičius) gimė 1909 m. Žemaičių Kalvarijoje. Mokėsi Kaune (Lietuvos Meno Mokykloje) ir Paryžiuje (Ecole Nationale Supériore des Beaux - Art ir Conservatoire National des Arts et Métiers). Lietuvos Meno Mokykla davė Augiui akademinius pagrindus; Paryžius praplėtė šio grafiko meninės kultūros akiratį. Paryžius ir primityvizmo įtaka paskatina Augių, grafikai temų ir formų jieškoti antlaikinėse gimto krašto tradicijose bei formose ir atstatyti ryšius su nežinomaisiais liaudies grafikos meistrais. Augiaus grafikos estetika taip pat remiasi antlaikine ir nekintama žemaiškos buities formif. vizija. Daiktai Augiaus medy ir linoleume nustoja natūralinio charakterio bei prasmės ir įgyja arba simbolio, arba dekoratyvio komponento vertę. Žemaitišką bažnytkaimį jis paverčia simbolinėmis figūromis, kurias įvairiai pergrupuodamas, duoda vis naujus žemaitiško peizažo ir buities aspektus. Charakteringiausi šios rūšies darbai yra ankstyvojo periodo medžio raižiniai "Bažnytkaimis Lietuvoje", "Turgus", "Malda".

Gerai valdydamas medžio ir linoleumo techniką, faktūriškai Augius yra paprastas, lyriškas, pasitenkinąs kompaktiškų juoda ir balta "dėmių" ritmika. Faktūriniai paprastumą Augiaus grafikoje atsveria dekoratyviškai vartojamų buities ir peisažo elementų įvairumai: medžiai, tvoros, liaudies architektūros savotiškumai išstudijuota iki smulkmenų.

Naujausiuose Augiaus grafikos darbuose pastebimas nuolatos didėjantis palinkimas į dekora-tyviškumą. Tatai buvo jau gerokai žymu "Žalčio Pasakos" iliustracijose (1948). Šiame "Aidų" numeryje dedamuose "Žemaičių Simfonijos" epizoduose šis palinkimas taip pat žymus, nors patys darbai (be datos) galėtų būti ir šito paties laikotarpio.

Šiandieninėje lietuvhi grafikoje Pauliui Augiui priklauso viena iš pirmųjų vietų. Jo darbų galima rasti ne tik Lietuvos, bet ir užsienio muzėjuose (pav.: Art Institute of Chicago). Keliais atvejais Paulius Augius už savo darbus buvo apdovanotas premijomis bei garbės diplomais. Be Lietuvoje vykusių meno parodų Paulius Augius yra dalyvavęs šiose parodose užsieny: Lietuvių Grafikos parodoje Čekoslovakijoje (1934), Pasaulinėje Meno ir Technikos parodoje Paryžiuje (1937), Litografijos ir Medžio raižinių parodoje Chicago (1937) ir Lietuvių Grafikos parodoje Freiburg i. Br. (1947).
 

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai