Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Prel. Jonas Balkūnas PDF Spausdinti El. paštas
Maspetho lietuvių parapijos klebonas ir žymus veikėjas, šiemet mini 50 metų amžiaus sukaktį. Jis yra gimęs šiapus Atlanto — Pensylvanijos anglies kasyklų srity, 1902 m. spalio 22 d. Mokslus ėjo Amerikoje ir Lietuvoje. Labai anksti įsijungė į visuomeninį gyvenimą ir šiandien yra pačiame jo sūkury, daugalyje svarbių organizacijų eidamas vadovaujamas pareigas. Tarp daugelio žymių darbų, atliktų Bažnyčiai ir tėvynei, pagarbiai minėtinos jo pastangos per šį karą iš Amerikos vyskupų gauti pašalpos tremtiniams. Tam tikslui iš ten per trejus metus susikaupė 170.000 dol. Be to, prel. Jonas Balkūnas labai aktyviai reiškėsi visoje Balfo veikloj, Amerikos Lietuvių Taryboje, spaudoj ir kituose baruose. Dabar jis yra Amerikos Lietuvių Bendruomenei organizuoti pirmininkas, Kunigų Vienybės pirmininkas, Katalikų Akcijos pirmininkas, Ateitininkų šelpimo Fondo pirmininkas ir dar kelių organizacijų valdybų narys.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai