Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Romain Rolland: PETRAS IR LIUCIJA. Romanas. II laida. Išleido Gabija, Brooklyn, N.Y. 112 pal., kaina $ 1.20.

Liudas Dovydėnas: PER KLAUSUČIŲ ŪLYTĖLĘ. Apysaka. Išleido Gabija, Brooklyn, N. Y. 176 psl., kaina $2.20.

Gabija, neperiodinis literatūros žurnalas Nr. 3, 1952 m. Red. Stepas Zobarskas. 84 psl., kaina $ 1.00. šiame numeryje yra prozos, poezijos ir straipsnių literatūrinėmis temomis šių autorių: V. Ramone, J. Krumino. A. Škėmos, Gr. Tulauskaitės, A. Barono, J. Rūtenio, P. Babicko, L. Dovydėno, Kl. Jurgelionio, Ant. Gustaičio, J. Brazaičio, F. Kiršos, J. Ste-beikio, B. Babrausko, V. Maciūno ir M. A. Buonarroti.

Petras Pilka — žvirbliai Inkilė-nuos. Išleista 1952 m. Vokietijoje. 104 pusi. Tiražas — 100 egz.

Knygos Bičiulis Nr. 1. Knygos Bičiulių Klubo neperijodinis leidinys. Siuntinėjamas nemokamai. Kreiptis: Gabija, 335 Union Ave., Brooklyn 11, N. Y.

Vyskupas Fulton J. Sheen: SŪNUS PALAIDŪNAS. Studija apie Vakarų civilizacijos krizę. Vertė kun. J. A. Karalius. Išleido LKSD Knygos Klubas, Chicago, 1952. 174 p. Kaina 2 dol.

Clarence A. Manning — THE FORGOTTEN REPUBLICS, philosophical L'ibrery, New York, 1952.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai