Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Marius Katiliškis: UŽUOVĖJA. Iliustracijos Romo Viesulo. Išleido Terra, Chicago 1952. 361 p.
PIETŲ  KRYŽIAUS PADANGĖJE,
Lotynų Amerikos Rašytojų novelių antologija. Sudarė Povilas Gaučys. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas, Chicago. 480 p. Kaina $4.50.
D. Pilla: SIELA Už SIELĄ. Vertė  Kun. A. Sabaliauskas, S.  D.  B.
Castelnuovo Don Bosco, 1952. 307 p.
TAUTA BUDI. Išleido LSB Vadija. Toronto, 1953. 302 p.
LIETUVA. Politikos žurnalas, Nr. 2. 1952 m. Spalio-gruodžio mėn.
LIETUVIŲ SĄJUNGOS BRAZILIJOJE METRAŠTIS, 1931-1951. San Paulo, 1951 m. 54 p.
SKAUTŲ  AIDAI. Nr.  12,  1952m.
EGLUTĖ. Nr. 1, 1953 m.
ATEITIS, lietuvių katalikiškojo jaunimo žurnalas, 1953 m., nr. 1. Vyriausias redaktorius Pauius Jurkus, redakcijos kolektyvo nariai: A. Ben-doriūtė, J. Baužinskas, K. Kudžma, G. Macelytė. Numeris turtingas jaunimui pritaikytais straipsniais, dailiosios literatūros gabalais, iliustracijomis. "Ateityje" bendradarbiauja senesnės ir jaunosios kartoj pajėgos. Džiugu, kad šios paskutiniosios reiškiasi gana tvirtai. "Ateityje" bręsta nauji poetiniai talentai, tarp kurių ypač pažymėtinos yra šios: Aldona Baužinskaitė, Daiva Nauragytė, A. Bendoriūtė, G. Buračaitė. . . žurnalas leidžiamas jaunuolių idealistų pasiaukojimu. Redaguojamas labai skoningai.

KARYS, pasaulio lietuvių karių mėnesinis žurnalas. 1953 m. nr. 1. Redaguoja D. Penikas, Br. Aušrotas, S. Urbonas. Su šiuo numeriu "Karys" įžengė į ketvirtuosius metus Amerikoje. Įžanginiame žodyje reiškiamos optimistiškos mintys žurnalo ateities atžvilgiu. Šis numeris, kaip ir anksyvesnieji, pateikia įdomios medžiagos iš Lietuvos kariuomenes gyvenimo ir įvairių apžvalginių informacijų iš militarinio gyvenimo pasaulyje. Viršelis papuoštas V. K. Jonyno pieštu Mindaugo atvaizdu.

*    *    *
•    1952 m. pabaigoje pasirodžiusias pasaulines poezijos antologijoje — A Little Treasury of Modern Poetry — tarp didžiųjų pasaulio poetų randame ir Putiną. Jo atspausdinta? eilėraštis "Užgeso Žiburiai" ir įdėta nuotrauka. Antologiją redagavo Oscar Williams.
•    Sausio mėn. "Draugo" kultūriniuose prieduose kan. M. Vaitkus davė įdomių atsiminimų pluoštą apie Maironį, o prel. J. Bartkus — apie Motiejų Gustaitį.
•    Garsusis vokiečių romanistas Thomas Mann grįžo į Europą ir apsigyveno Šveicarijoje. "Neue literarische Welt" bendradarbiui jis pasakė, "kad pagrindinis grįžimo motyvas esąs jo suaugimas su Europos žeme ir kultūra".
•    Kiekvienais metais daug triukšmo sukeliančios pagrindines prancūzų literatūros premijos, skiriamos metų pabaigoje, teko šiems rašytojams: Prix Femina laimėjo Dominique Rolin už romaną Le Souffle. Prix Goncourt (augščiausia premija) teko taip pat moteriai, buvusiai Andre Gide sekretorei Beatrix Beck už romaną Léon Morin, Prêtre. Prix Théophraste Renaudct gavo Dordog-ne ūkininkas Jacques Pemy už romaną L'amour de Rien. Prix Interallié buvo paskirta Jean Dutourd už romaną Au Bou Beurre.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai