Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Česlovas Grincevičius — VIDURNAKČIO VARGONAI, NEĮTIKĖTINOS PASAKOS, 131 psl., viršelis Telesforo Valiaus, išleido Lietuviškos Knygos Klubas Chicagoje, kaina 1.50 dol.

August Gailit — TOMAS NIPER-NADIS, Novelių romanas, vertė H. K., išleido "Terra",, 314 psl., kaina $2.50.

J. Augustaitytė - Vaičiūnienė: ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Išleido Chicagos skautininkės. Chicago, 1952 m. 126 p. Kaina $1.

A. Biržiška: LIETUVIŲ TAUTOS KELIAS. II. Išleido Lietuvių Dienos. Los Angeles, 1953 m. 243 p. Kaina $3.

J. Petraitis: KAIP JIE MUS SUŠAUDĖ. Išleido PLB Vokietijos Krašto Valdybos Knygų Leidykla. 1952 m. 221 p.

Lux Christi, trimėnesinis kunigų biuletenis, nr. 1 (8), redaguoja kun. St. Yla, leidžia Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Kunigų Vienybė, žurnale gausu įdomios medžiagos kunigams ir pasauliečiams. Turinį sudaro įvairūs straipsniai, pamokslai, informacijos iš Katalikų Bažnyčios gyvenime, knygų recenzijos. Žurnalas gražiai iliustruotas. Apima vidutinio formato 80 pusi.

ŠV.   PRANCIŠKAUS   VARPELIS, religinio — patriotinio pobūdžio laikraštis, nr. 3, 32 psl., redaguoja T. Modestas Stepaitis, leidžia Tėvai Pranciškonai. Turinys pritaikintas liaudžiai, gausu iliustracijų, įdemūs straipsniai, šis numeris iš'eistas Gavėnios nuotaikoje.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai