Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
VINCO KRĖVES VARDO PREMIJA PDF Spausdinti El. paštas
Lietuvių Akademinio Sambūrio Montrealyje Vinco Krėvės vardo literatūrinė premija 500 dol. gegužės 11 d. paskirta Jonui Aisčiui už atsiminimų knygą "Apie laiką ir žmones". Jury komisiją sudarė dr. Henrikas Nagys, pirm., V. Jonynas, sekr., nariai: J. žmuidzinas, J. Kardelis ir K. Veselka.

Premijos įteikimo iškilmė buvo surengta gegužės 28 d. Montrelyje su turininga programa, kurioje dalyvavo to miesto lietuvių įvairių šakų meno jėgos. Apie laureato kūrybą kalbėjo Henrikas Nagys. Pianu skambino V. Kerbelio ir K. Budriūno kūrinius K. Smilgevičius; dainavo operos solistė Elzbieta Kardelienė; šoko balerinos J. Kvietytė ir B. Vait-kūnaitė; deklamavo aktoriai B. Pūkelevičiūtė, J. Akstinas ir L. Barauskas. Šie skirtingų meno pajėgi} pasirodymai, atitinkamai sujungti, sudarė programą vieningą, įvairią ir patrauklią, žodį tarė ir premijos laimėtojas Jonas Aistis, iškeldamas įdomių prisiminimų iš nepriklausomos Lietuvos literatūrinio gyvenimo ir dėkodamas už premiją.

Lietuvių Akademinio Sambūrio .Montrealyje Vinco Krėvės vardo suorganizuotoji premija yra labai džiuginąs ir paskatinąs reiškinys mūsų kultūriniame gyvenime. Tai naujas idealizmo prasiveržimas sunkioje tremties kovoje už lietuvišką knygą. Būtų miela, kad ši Vinco Krėvės vardo premija taptų nuolatinė, kaip trokšta Lietuvių Akademinis Sambūris, dėdamas savo viltis į Kanados Liet. Bendruomenę.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai