Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MIRĖ PETRAS KIAULĖNAS PDF Spausdinti El. paštas
Petras Kiaulėnas
V. Maželio nuotr.

Rugpjūčio 15 d. New Yorke mirė Petras Kiaulėnas, vienas iš pačių žymiausių jaunosios kartos lietuvių dailininkų, apie 10 metų sirgęs sunkia kraujo vėžio liga.

Velionis buvo gimęs 1909 m. sausio 10 d. Nanaškių kaime, Rokiškio apskrityje. Iš Kupiškio gimnazijos stojo į Kauno Meno Mokyklą. Ją baigęs, 1934 m. gavo valstybinę stipendiją studijuoti užsienyje. Nuvyko į Romą ir įstojo į Karališkojo Meno Akademiją, kurią baigė 1937 m. Iš ten, taip pat remiamas va'stybės, persikėlė į Paryžių tolimesnėms studijoms, čia jis Augštojoje Valstybinėje Dekoratyvinio Meno Mokykloje pasirinko architektūrą, o Paryžiaus universitete urbanistiką. Studijas baigė 1942 m., įsigydamas architekto diplomą.

Jau Paryžiuje Petras Kiauiėnas tapyboje pasiekė laimėjimų. Praėjus porai metų po baigimo studijų, jis surengė parodą Visconti galerijoje, o dar po dviejų metų — Chardin galerijoje. Tuo laiku meno kritikas Maurice Scherer parašė apie jo kūrybą monografiją.

Neilgai trukus, dailininkas emigravo į Ameriką ir apsigyveno Chicagoie. Čia sykiu su žmona architekte reiškėsi statyboje, bet neatitolo ir nuo tapybos. Sukūrė nemažai paveikslų, kuriuose vis labiau ryškėja jo meninis individualumas. Chicagoje susirgo nepagydoma liga, tačiau kūrybiškai nepalūžo. Tenka stebėtis jo dvasia, kuri, silpstant fizinėms jėgoms, taip našiai skleidėsi, apsireikšdama originalumu. Didžioji dalis Petro Kiaulėno darbų yra piešta ligoje. Ypač paskutinieii jų stebina savo brandumu. Dailininko didžiausias troškimas buvo — pagyventi ilgiau, kad galėtų kurti.

Bet liga nepaleido ir jį pribaigė pačiame amžiaus vidudienyje. Mirė, aprūpintas bažnyčios sakramentais. Palaidotas rugpjūčio 19 d. šv. Kazimiero kapinėse už New Yorko. Ve-lionies   bičiuliai,   norėdami   pagerbi jo atminimą, planuoja surengti jo darbų parodą ir išleisti monografiją.

Petras Kiaulėnas labiausiai gilinosi į spalvą. Kūrė impresionizmo dvasioje. Apie jo kūrybos pobūdį paskutiniu laiku išsamiai rašė meno kritikas Gordon Brown. Jo straipsnis atspausdintas praėjusių metų "Aidų" 4 numeryje.

•    Rugpjūčio 20 d. Pr. Lapienus vasarvietėje Stony Brook pagerbtas dail. Adomas Varnas 75 metų amžiaus sukakties proga. Apie jo kūrybą bei asmenį kalbėjo V. K. Jonynas. Jubiliatas susilaukė nemažai sveikinimų. Pagerbimą surengė New Yorko Liet. Bendruomenės kultūros taryba.

•    Lietuvių Dailės Institutas rugpjūčio mėnesį Toronte turėjo metinį suvažiavimą. Jo pirmininkas yra dail. Telesforas Valius.

•    Bern. Brazdžionis išvyko į Los Angeles, kur redaguoja "Lietuvių Dienas".

•    Liepos 25 d. Toronte mirė buvęs Lietuvos Operos solistas Kostas Orantas. Jis operoje dainavo nuo 1930 iki 1942 metų.

•    Sol. Prudencija Bičkienė priimta j Čikagos operą.

•    Nekalto Pr. Seserų koplyčia pašventinta rugpjūčio 21 d. Jos vidų išdekoravo dail. K. Varnelis.

•    Birželio 4 d. Brooklyne surengtas Aldonos šlepetytės baleto studijos vakaras. Pastatyta "Karalienės vardinės", vieno veiksmo dviejų paveikslų baletas.

•    Jurgis Jankus parašė naują romaną "Nuostabus krepšis", kuris jau spausdinamas. Leidžia Terra. Taip pat šiai leidyklai autorius atidavė ir savo veikalą "Pušis". Jį manoma išleisti trijuose tomuose.

•    A. Vaičiulaičio pasakų knygą "Auksinė kurpelė" spausdina Venta Vokietijoje. Iliustravo V. K. Jonynas. Knyga turės 300 puslapių.

•    A. Šešplaukis-Tyruolis parengė lietuvių literatūros chrestomatiją žemesniųjų klasių mokiniams. Leidžia Bendrija Vokietijoje.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai