Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
A. Bendorius; LIETUVA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Dr. Vl. Viliamas   
A. Bendorius; LIETUVA. Kraštas-gyventojai-kultūra. Sūduvos leidinys, 1952 m., pusi. 176 ir žemėlapis.
A. Bendorius — Lietuvos Pedagoginio Instituto kraštotyros lektorius, jau laisvoje Lietuvoje žinomas geografas pedagogas, pateikė lietuviškai mokyklai ir visuomenei jau antrąjį geografijos vadovėlį. Pirmas buvo "Europos geografija", išleista 1948 m. Ulme, Vokietijoje. "Europos geografija" Vokietijoje gana sėkmingai veikusiai lietuvių vargo mokyklai buvo labai pravarti. Dar nuoširdžiau tenka sveikinti šį Lietuvos geografijos vadovėlį, apsčiai duodantį būtiniausių ir reikalingiausių žinių apie Lietuvą.

Geografija savo krašto pažinimui ir lituanistiniam mokymui yra pirmaeilės reikšmės. Tautos gema, auga ir gyvena erdvėje ir laike. Tautos gyvenimą erdvėje nusako geografija, taip kaip tautos gyvenimą laike nusako istorija.

A. Bendoriaus Lietuvos geografijos vadovėly kaip tik ir randame Lietuvos erdvės apibūdinimą, Lietuvos vietą Europos, Pabaltijo ir kitų kaimyninių kraštų sąstate; nusakoma teritorinė Lietuvos raida, jos senos, plotas ir jų įvairavimas. Toliau bendrosios geografijos skyriuose aprašomi pagrindiniai Lietuvos erdvės fiziniai elementai, kaip žemės paviršius ir jo kilmė, dirvos, žemės turtai, reljefas; Lietuvos vandenys: upės ir ežerai, jų baseinai ir grožis ir ūkinė bei turistinė reikšmė; Lietuvos klimatas, augalai ir gyvuliai.

Toliau eina Lietuvos gyventoja-', jį kilmė, kalba, būdas ir kultūra; gyventojų pasiskirstymas tautybėmis ir religijomis; dar toliau aptariama Lietuvos ūkis, pramonė, prekyba ir keliai.
Tais skyriais baigiasi Lietuvos bendrosios geografijos dalis. Kita dalis paskirta Lietuvos sritims ir žymesnėms vietoms, atseit Lietuvos regioninei geografijai.

Šioje dalyje faktiškai ne tiek ryškinami patys Lietuvos geografiniai regionai, analizuojami tų regionų erdviniai savumai, bet daugiausia sustojama ties tame ar kitame regione esančiomis vietovėmis ir duodama tų vietovių istorinė raida, reikšmė, žymenybės ir net iš tų vietovių kilę lietuviai.

A. Bendoriaus "LIETUVA" yra pats geriausias Lietuvos geografijos vadovėlis, bet kada pasirodęs lietuvių kalba. O turint galvoje, kad autorius jį parašė svetur, neturėdamas tam darbui tinkamų sąlygų; dar daugiau, negalėdamas prieiti prie visų mokslinių versmių, — jo darbas vertas didelio pagyrimo ir pagarbos.
Vadovėlis skiriamas lietuvių jaunimui svetur ir todėl jame pateikiama ne tik sausos žinios, bet daug įliejama ir meilės Lietuvai, keliama jos didybė ir grožis, jos ilgesys ir ja pasididžiavimas. Šis pasirinktas kelias tinkamas ir girtinas. Lietuvos neišgyvenusiam jaunam lietuviui pati realybė sunkiau pagaunama. Reikia apeliuoti ne tik į jo protą, bet ir į jausmus.

Tačiau, keldamas A. Bendoriaus Lietuvos geografijos vadovėlio teigiamybes, jaučiu reikalo iškelti ir kai kuriuos pageidavimus, ir tai ne kaip priekaištus autoriui, bet kaip sugestijas, į kurias, mano supratimu, reikėtų atkreipti dėmesį ateity.

Bendroje dalyje esantiems kai kuriems skyriams, pavyzdžiui, apie žemės ūkį, pramonę, prekybą, pageidautina, kad jie būtų nagrinėjami pirmoje eilėje geografiniu atžvilgiu, — daugiau surišti su erdve, geografiniu tų elementų paskirstymu. Šitas pageidavimas dar daugiau tenka pabrėžti antrosios vadovėlio dalies atžvilgiu. Lietuvos regioninė geografija neturėtų prilygti kelionių vadovui po Lietuvą. Nepakankamai atkreipus dėmesio į geografinio mokslo atžvilgį, sunkiau lieka kitus įtikinti, kad geografija yra atskiras ir savarankiškas mokslas.
Tai, kaip jau sakyta, yra tik pageidavimai. Lietuvos regioninė geografija iš viso dar mažai nagrinėta ir tam reikalui autorius mažai tegalėjo rasti medžiagos.

Apskritai paėmus, A. Bendoriaus darbas yra tikrai vertingas ir brangi dovana tiek lietuviškai mokyklai, tiek lietuviškai visuomenei.
Dr. Vl. Viliamas.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai