Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
J. Gliaudą: ORA PRO NOBIS. Romanas.   Iliustravo   V.   K.   Jonynas.
Draugo Bendradarbių Klubo leidinys. Chicaga, 1953. 447 p. Kaina $4.00.
Pulgis Andriušis: ANOJ PUSĖJ EŽERO. Lyrinės apysakos. Antras leidimas. Išleido Gabija, 1953. 101 p. Kaina $1.50.
Kun. A. Sabaliauskas, S. D. B.: TAIP JIS KALBĖJO (Don Bosco mintys), 132 psl. Spaudė Immacu-lata, 1953 m.
D. Pilla: SIELA Už SIELĄ, vertė kun. A. Sabaliauskas, S. D. B. Išleido Saleziečių Spaudos Studija, Castel-nuovo, Italijoje, 1950 m., 307 pusi.
JUOZAS ŽILEVIČIUS: Česlovas Sasnauskas, II laida. Išleido kun. L. Voisiekauskas, Brooklyn, 1953, 126 psl.
DR. JUOZAS GIRNIUS: Laisvė ir būtis, Kari Jasperso egzistencinė metafizika. Atspaudas iš "Aidų . "Aidų ' leidinys, 150 psl.
VACLOVAS BIRŽIŠKA. Senųjų lietuviškų knygų istorija, I dalis, išleido Čikagos Lietuvių Literatūros Draugija, 1953 m., 208 pusi., kaina $2.00.
A. RlMKŪNAS: Kregždutė, I dalis. Elementorius, skaitymai, aplinkos pažinimas. Išleido "žiburiai". Toronto, 1953 m. 96 psl. Kaina $1.50.
Santarvė, rezistencinis visuomeninis ir kultūros reikalų žurnalas, nr. 5 (10). Redag. F. Neveravičius, padedamas redakcinio kolektyvo. Viršelis V. K. Jonyno, 48 psl.
Technikos žodis, Technikos darbuotojų mėnesinis laikraštis — PLIAS ir ALIAS organas, Nr. 8 (29), leidžia Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų s-ga Čikagoje, 12 pusi. Prenumeratos kaina — metams 2 dol.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai