Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Lietuviai pranciškonai išsirūpino, kad jų prieš 25 metus JAV įsteigtoji mažoji provincija (kustodija) būtų pakelta į aukštesnį nepriklausomą ir tautinį vienetą — vidurio provinciją (vikariją). Tai padaryta pranciškonų ordino vadovybes š. m. balandžio 1 dekretu. Oficialus titulas — Lietuvos Šv. Kazimiero provincija. Tikslas — dirbti tik lietuviams ir ruošti kunigus laisvę at-gausiančiai Lietuvai. Apimtis — viso pasaulio lietuviai pranciškonai. Centras — Kennebunkport, Maine. Pirmam terminui paskirta vadovybe: T. Jurgis Gailiušis — provincijolas, T. Placidas Barius — viceprovinci-jolas, patarėjai — T. Leonardas Andriekus, T. Paulius Baltakis, T. Gabrielis Baltrušaitis ir T. Eugenijus Jurgutis.
—Kultūros židinio New Yorke statybos reikalams 111.28 buvo sušauktas organizacijų atstovų susirinkimas. Išrinktas komitetas aukų telkimui, kuris savo pirmininku išsirinko T. P. Baltakį. Sudarytoms 6 komisijoms vadovauja 6 vicepirmininkai: A. Reventas, Al. Balsys, inž. A. Ošlapas, J. Klivečka, adv. A. J. šavelskis ir Al. Vakselis. Komiteto sekretore — A. Radzivanienė, iždininkas —Br. Bobelis, kiti nariai — L. Vainiene, A. Mažeika, J. Giedraitis, G. Ridikas, V. Vebeliūnas ir J. Oniūnas.
— JAV LB Kultūros fondo valdyba 1970-73 kadencijai: pirm. A. Kairys, vicepirm. J. Šlajus, sekr. M. Remienė, ižd. M. Grebliūnienė, sandėlio vedėjas A. Kareiva, narys V. Jasinevičius.
Lietuvių katalikų mokslo akademija įsteigė nuolatinę kasmetinę 500 dol. premiją lietuvių laikraštininkui, tais metais periodikoj labiausiai pasitarnavusiam lietuvių krikščioniškai kultūrai. Kitais metais bus paskelbta 1000 dol. taip pat kasmetinė premija už mokslo veikalą. Abiejų premijų iniciatorius ir mecenatas — kun. dr. J. Prunskis.

M i r t y s. — Lietuvoj IV. 3 mire žemės ūkio mokslų kandidatas Antanas Vyčas, eidamas 62-sius metus, žemės ūkio akad. baigė 1935 ir specializavosi linininkystėj. Po karo dirbo žemdirbystės institute. Paskelbė "Ilgapluoščių linų agrotechniką" (1952) ir eilę kitų leidinių linininkystės klausimais.
— Detroite IV.5 mirė prof. dr. Pr. Padalis. Jį šiame numeryje atskirai paminime.
— Denvery, Colo., IV.6 mirė če-listas Mykolas Saulius. Atskirai jį paminėsime kitame numery.
— Čikagoj IV.9 mirė savamokslė tautosakininke Uršulė Žemaitiene -Bendoraitytė, sulaukusi 91 metų amžiaus. Atvykusi į JAV 1914, ji vyčiuose ir kt. katalikiškose organizacijose. Dr. J. Baliui ir kt. ji padainavo per 300 dainų, kurių apie 50 įdėta Balio knygon "Lietuvių dainos Amerikoje" (1958). Atskirai išleista "Suvalkiečių vestuvės" (1953 i. Balio parengtas jos str. "Lino istorija" buvo išspausdintas Aiduose 1962 nr. 10.
— New Yorke IV.ll mirė kun. dr. Stasys Valiušaitis, eidamas 61-sius metus. Kunigu įšventintas 1939. kanonų teisės doktoratą įsigijo Romoj 1950. Visuomeniniu darbu daugiausia reiškėsi BALFe.

S u k a k t y s
. — 85 metų amžiaus IV. 6 Lietuvoj sulaukė aktorius Jurgis Petrauskas. Vidurinį mokslą išėjęs Maskvoj, dalyvavo j-vairiose rusų ir ukrainiečių operetės bei dramos trupėse, 1918-21 dirbo aktoriumi Stavropolio dramos teatre. 1921 grįžo Lietuvon ir įsijungė į Kauno valstybinį dramos teatrą, jame išdirbo kone ištisą trisdešimtmetį (pasitraukė 1950). Suvaidino apie 250 vaidmenų, daugiausia pasižymėdamas komiškuose ir charakteriniuose vaidmenyse.
—80 metų amžiaus sulaukė prel. J. B. Končius. Jo sukaktį atskirai paminėsime kitame numery.
— Taip pat 80 metų V.l sulaukė gydytojas Mykolas Devenis. Kilimo biržietis, vidurinį mokslą išėjo Estijoj ir 1914 atvyko į JAV, kur 1919 baigė Yale un-te mediciną. Gydytojo praktika vertėsi Waterbury. 192 S grįžo Lietuvon. Užėjusių bolševikų 1940 buvo tuoj suimtas ir tik 1942. paleistas iš Vorkutos, galėjo vėl atvykti į JAV. Vienas iš gydytojų, kuris reiškėsi ir visuomeniniu darbu, daugiausia evangelikuose reformatuose, valstiečiuose liaudininkuose.
— 75 metų sukaktį IV. 4 New Yorke atšventė adv. Albertas Ošla-pas. Teises mokslus Lietuvos un-te baigė 1926 ir advokatavo Kaune. Xe\v Yorko lietuvių uolus visuomenininkas: eilę metų buvo Tautos fondo v-boj (6 metus tvarkė šio fondo reikalus), pirmininkavo New Yorko Lietuvių tarybai, LB Queens apylinkės pirm., Sandaros veikėjas.
— 60 metų amžiaus V.20 sulaukė dailininkė Vlada Stančikaitė - Abrai-tiene. Kauno meno m-lą ji baigė 1938 ir vienerius metus studijas gilino Paryžiuje. Pasitraukusi į Vakarus, 1947-58 gyveno Brazilijoje, iš kur 1958 atvyko į JAV. Daugiausia ji žinoma kaip vaikų knygų iliustratorė. Jos iliustruotas ir populiarusis B. Brazdžionio ' 'Meškiukas Rudnosiukas".

R a š y t o j u o s e. — Lietuvių rašytojų draugijos 1000 dolerių premija balsų dauguma paskirta Kaziui Bradūnui už poezijos rinkinį "Donelaičio kapas" (šios knygos recenzija duota kovo numery, kur įdėta ir naujų K. Bradūno eilėraščių). Jury komisiją sudarė dr. K. Ambrozaitis, A. T. Antanaitis, P. Gaučys, A. Kairys ir V. Ramonas. 1000 dolerių premijai skyrė Lietuvių fondas.
— Pulgio Andriušio minėjimas surengtas Australijoj, Melbourne IV.18. Paskaitą skaitė A. Zubras, kuris buvo kalbėjęs apie P. Andriušį ir Adelaidėje IV.4. Abiejuose minėjimuose paskaityta iš P. Andriušio raštų ir atlikta kita meninė programa.

T e a t r a s. — Antras kaimas savo humoro ir satyros programą vaidino Čikagoj penkiuose spektakliuose (IV.17-18 ir 23-25). Įvairioj programoj (per 30 gabaliukų) siekta aktualumo. Iš moterų vaidino J. Jakš-tytė ir pirmą kartą pasirodžiusios V. Gilvydiene ir E. Juodvalkyte, iš vyrų — dabartinis kolektyvo "prievaizda" A. T. Antanaitis, R. Stakaus-kas, V. Marčiukaitis, R. Cinką ir naujai įsijungęs R. Kinka. Patys kolektyvo nariai sukūrė ir repertuarą.
— Lietuvių fondo parengimui Los Angeles V.I. D. Mackialienė surežisavo savo pačios sukurtą — sumontuotą muzikinį farsą "Išlaisvinta moteris".
— Hamiltoniečiai anksčiau pastatytą B. Sruogos Dobilėlį penkialapį suvaidino Rodney V. 2.
—Čikagoj šį sezoną nuo sausio mėnesio Playhouse teatre buvo vaidinama S. Mrožeko pjesė "Tango", kurioj pagrindinį Eugenijos vaidmenį turėjo D. Juknevičiūtė.

M u z i k a. — Čikagos lietuvių opera V.l-2 ir 8 pastatė Traviatą. Recenzija — kitame numery.
— Apie Lietuvos operos 50 metų kelią prof. V. Marijošius skaitė paskaitą New Yorke IV. 18.
— Prof. J. Stuko vedama "Lietuvos atsiminimų" radijo programa savo trisdešimtmetį paminėjo koncertu Elizabethe IV.24. Koncerto programą atliko solistai P. Bičkienė, O. Pliuškonienė, R. K. Jakutis ir L. Stukas. Kitą dieną surengtame bankete pagrindinis kalbėtojas prel. J. Balkūnas apžvelgė šios programos istoriją ir įvertino jos vedėjo nuopelnus.
Čiurlionio ansamblis šią vasarą išvyks koncertuoti P. Amerikon. Prieš kelionę surengė koncertus Detroite V.16, Clevelande V.22, Čikagoj VI.5-6 ir pakeliui Miami VI.18.
Tėviškes evangelikų parapija Čikagoj IV.4 surengė religinės muzikos koncertą, kuriame pirmą kartą buvo atlikta VI. Jakubėno "Prisikėlimo kantata", skirta šios parapijos choro 20 metų sukakčiai. Kantatą atliko mišrus choras su oktetu, solistų kvartetu ir fortepijonu. Nuo 1959 chorui vadovauja J. Lampsatis.
— Bostone (111.28) parapijos choro ir Arlingtono amerikiečių choro jungtinėmis pajėgomis atliktas A. Dvoržako "Te Deum" buvo pakartotas Providence, R. I., IV.18. Be to,V. Vasyliūnas vargonais pagrojo G. Muttato tokatą D-major ir C. Francko choralą B-minor.
Brocktono parapijos choro vadovavimą neseniai perėmė komp. J. Gaidelis ir IV.25 surengė šio choro koncertą su soliste St. Daugėliene. — Baltimorės vyrų choras Daina vietoj koncertavo IV.17, Hartfordo choras Aidas — V.2, Montrealio Aušros Vartų choras — V.8.
— "Laisvės varpo" radijo valandos surengtame koncerte Bostone IV. 18 programą atliko solistė G. b ir montreališ-kis Aušros Vartų vyrų oktetas (dirigentė Mme. M. D. Rock, vadovas ir solistas A. Keblys). Solistės programoj buvo du Handelio kūriniai, Mozarto "Užburtosios fleitos" ir Verdi "Traviatos" arijos, B. Dvariono, VI. Jakubėno, J. Gaidelio, V. Klovos ir J. Švedo dainos.
— Dainininkės A. Vedeckaitės su smuikininku Iz. Vasyliūnu ir pianistu V. M. Vasyliūnu trio koncertas buvo surengtas Bostone Jordan Hali IV.25. Pirmą kartą atlikta šiam koncertui specialiai komp. J. Gaidelio sukurta penkių dalių siuita "Klajūno maldos" (L. Andriekaus žodžiai). Kitą programą sudarė Bacho kantatų trys arijos, dvi Mozarto arijos etc.
— V čižauskaitė - Balčiūniene dainavo Mrs. Gobineau vaidmenį G. C. Menotti operoj "Medium", kurią pastatė Cambridge Opera Co. Šios operos spektakliai įvyko Brandeis un-te IV.17-18 ir vienoj Bostono bažnyčių V.l-2. Taip pat V. čižauskaitė - Balčiūnienė turėjo savo koncertą Hartforde IV.25.
Filadelfijoj IV.17 ateitininkų rengtame koncerte programą atliko smuikininkas Iz. Vasyliūnas, dainininkas ir smuikininkas kun. V. Val-kavičius ir pianistas V. M. Vasyliūnas.
— Pianistės A. Kepalaitės koncertas surengtas New Yorko Town Hali V.I. Programą sudarė Beetho-veno sonata C-major, Chopino 12 etiudų, Faurė variacijos (op. 73).

Clevelando Music Settlement salėj V.4 kamerinės muzikos koncertą surengė čelistas A. Motiekaitis ir pianistas A. Kuprevičius su klarine-tistu F. Coher. Programoj buvo Beet-hoveno violenčelės sonata ir Brahm-so bei Beethoveno trio.
Los Angeles Immaculate Heart kolegijoj V.8 surengė koncertą pianistė R. Apeikytė ir dainininke R. Dabšienė (dainavusi solo bendruose koncertuose, bet šiame koncerte viena debiutavo).

D a i l ė . — Montrealio The Arts Club galerijoj IV.27 - V.14 vyko A. Tamošaičio tapybos darbų paroda. Buvo išstatyta 30 kūrinių. Parodos kataloge A. Tamošaičio kūrybą anglų ir prancūzų kalbomis apibūdina dr. H. Nagys.
— Lachine miesto muziejuje rodė IV.16-18 savo tapybos darbus mont-realiečiai R. Bukauskas ir V. Remeika.
— New Yorke IV.24-25 Kultūros židinyje leidykla Gabija surengė grafikos parodą. Buvo parodyta apie 60 darbų šių grafikų: V. Igno, V. Kriš-tolaitytės, P. Lapės, N. Palubinskie-nės, V. Rato, J. SOdaičio, M. Stankūnienės, A. Tamošaitienės, T. Valiaus ir R. Viesulo.
— Čikagos Mundelein kolegijoj IV. 4-26 vyko šioj kolegijoj dailės studijas baigusios D. Barmutės - Zi-kienės dailės darbų paroda. — Jaunimo centre IV.24-25 rodė emalio darbus bostonietė Ina Nenortienė -šimėnaitė. — X met. religinio meno parodoj (IV.18 - V.2) Baptist Gra-duate Student Center tarp 25 dailininkų dalyvavo ir du lietuviai dailininkai A. Valeška ir A. Skupas-Cooper, išstatę po vieną tapybos darbą.
— Bostono LB Kultūros klube IV. 24 skulptore M. Balkuvienė kalbėjo apie moderniąją skulptūrą, paskaitą iliustruodama skaidrėmis.
— A. Petrikonis Čikagoj V.l atidarė dailės galeriją Marquette Art Gallery (3215 W. 63 St.).

Detroite IV.18-25 vyko šaulių surengta Michigano vietinių dailės mėgėjų paroda (bene 20 dalyvių). Tapybos darbų rodė R. Zotovienė, D. Jurgutienė, Pr. Zaranka ir kt., grafikos — I. Černiauskaitė, J. Baublys buvo gausiai išstatęs medžio drožinių ir reljefinį Lietuvos žemėlapį, J. Jasiūnas — audinių, A. Jonynienė — vazų, S. Petravičienė — keramikos dirbinių ir t.t.
— Signs in Cloth po JAV miestus keliaujančio j parodoj rodomi ir Br. Jameikienės du kilimai (Lietuviškoji Pieta ir šimtakojis).
— Skulptorius R. Mozoliauskas laimėjo konkursą Čikagos lenkų kapinėse pastatytą mauzoliejų papuošti skulptūriniu ansambliu.
— Anglijoj Londono Lietuvių namuose IV.24-25 buvo surengusi dailės darbų parodą Marija Barenienė.
— Italijoj, Romoj gyvenanti dailininkė I. Pacevičiūte buvo ten surengusi savo dailės darbų parodą vasario mėn. Palazzo delle Esposizioni.
— Australijoj Melbourne Lietuvių namų salei paminklinę lentą žuvusiems dėl Lietuvos laisvės pagerbti sukūrė jaunas skulptorius Rimgaudas Baleišis.

M o k s l a s. — Švedijoj išleistas Veltos Rūke - Dravinos redaguotas stambus (612 psl.) baltistinis leidinys Donum Balticum. šio veikalo recenzija bus vėliau duota.
Kento valstybinio universiteto bibliotekoj įkurtas lietuvių skyrius
Lithuanian Collection). Pradėta planingai rinkti lietuvių leidinius. Iniciatorius — John Cadzow (Bal-tic - East European Room 1112, K. S. U. Library, Kent State Univer-sity, Kent, Ohio 44242).
— Prof. Pr. Skardžiaus knyga Ankstyvesnė ir dabartinė lietuvių
bendrinės kalbos vartosena" pristatyta Vašingtone IV.25. Autoriaus kal-botyrinius darbus aptarė St. Barz-dukas.
American Association for the Advancement of Slavic Studies IV
konferencijoj Denver, Colo. III. 25 -27 vienas posėdis buvo skirtas baltų tautinės tapatybės ieškojimui 1917-40 Baltijos valstybėse. Posėdžiui vadovavo R. Sealey, pranešimus skaitė estai E. Anderson ir I. Ivask, latvis G J. King ir lietuvis V. S. Vardys. Be to, iš lietuvių šioj konferencijoj su pranešimais dalyvavo V. Kavolis, T. Remeikis ir R. Šilbajoris.
— Lietuviuose skaitytos paskaitos: Bostone IV.17 dr. A. Gaigalas kalbėjo apie fizinius procesus, Clevelan-de IV.24 dr. Ad. Darnusis — apie šių dienų studentą, Toronte V.l Pr. Alšėnas — apie literatūrines sroves, New Yorke V. 8 dr. V. Kavolis — apie šiandieninį revizionizmą.
Australijoj Viktorijos Švietimo departamentas savo šeštadienio moderniųjų kalbų mokykloje Melbourne nuo vasario 13 įvedė lietuvių kalbos skyrių. Rūpinamasi gauti pripažinimą, kad lietuvių kalba būtų lygiomis teisėmis, kaip kitos svetimos kalbos, užskaityta, stojant į universitetus. Į kursus užsirašė 34 asmenys, tarp jų eilė svetimtaučių. Kursai įsteigti korp. Romuvos rūpesčiu. Jiems vadovauja A. Karazajienė, kiti mokytojai — J. Normantaitė -Tender, P. Sungaila ir M. Baltutienė.

J a u n i m e . — Jaunimo ansambliai tęsė savo išvykas. Toronto Birbyne koncertavo New Yorke V.l ir Clevelande V.8, Clevelando Grandinėlė — Clevelande IV.17 ir Waterbury V. 8, Detroito šilainė — Čikagoj V. 8, Montrealio Gintaras — Londone IV.17 (drauge su vietine Baltija), Rochestery V. 8, Montrealy V.15 (su Londono Baltija), Hartforde V.22 ir Bostone V.23.
Detroito jaunimo choras (apie 70 dalyvių, vadovas St. Sližys) koncertavo Detroite V.l ir Cicero V.15.
Čikagos 7 lituanistinių mokyklų jungtinis koncertas, kurį rengė LB apygarda, įvyko 111.21. Programą sudarė deklamacijos, dainos, montažai.
Clevelando Pedagoginiai lituanistikos kursai (vedėjas Vc. Kavaliūnas) V.4 surengė savo auklėtinių literatūros popietę. Paskaityta literatūrinių referatų ir savos kūrybos.
— Studentų ateitininkų s-gos atstove Pasaulio liet. jaunimo kongreso rengimo komisijon paskirta J. Kisieliūtė. Pasitraukus SAS iždininkui A. Juzukoniui, jį pakeitė J. A. Vainius. Jaunimo žygio už tikėjimo laisvę komitetan Moksleivių ateitininkų s-gos atstovu paskirtas K. Sušinskas.

I š v i s u r . — Čikagoj IV.3-4 į-vyko Lietuvių jūrų skautijos (atskirai veikusios nuo 1962) vadovų suvažiavimas, kuriame daugumos nutarta vėl įsijungti į Lietuvių skautų s-gą.
Toronte IV.17 paminėta J. R Simanavičiaus vedamos radijo programos "Tėvynės prisiminimai"' dvidešimtmetis, ši programa transliuojama 4 kartus per savaitę (3 pusvalandžiai ir 1 valanda).
— Clevelande IV.24 paminėta inžinierių Plieno vyrijos 40 metų sukaktis.
— Los Angeles IV.24-25 vyko Rezoliucijoms remti komiteto ir frontininkų organizuotas politinių studijų savaitgalis. Paskaitas skaitė prof. S. Žymantas, dr. J. Kazickas, prof. V. Vardys, J. Gliaudą ir JAV pirm. V. Volertas. ž. Brinkienė vadovavo bendram pokalbiui su latviais ir estais. LB klausimais kalbėjo E. Radvenis ir R. Dabšys, : U. Kubilius apie galimybes pasiekti amerikiečių spaudą.
— J. šoliūnas nuo IV.21 pasitraukė iš Ateities žurnalo vyr. redaktoriaus pareigų, nesutikdamas su žurnalą leidžiančios Moksleivių ateitininkų s-gos "cenzūra", šiais metais baigs žurnalą redaguoti likusieji redaktoriai A. Norvilas, K. Girnius ir A. Zailskaitė.
Lietuvių Gydytojų Biuletenio leidimas nuo šių metų iš Čikagos perkeltas į New Yorką. Ilgametę redaktorę dr. M. Budrienę pakeitė dr. H. Armanas.
Kanados reprezentacinė j stalo teniso komandoj į pasaulines varžybas Japonijoj vyko ir lietuvaitės E. Nešukaitytė ir E. Sabaliauskaitė -Simerl. Juodvi su visa grupe buvo pakviestos aplankyti ir Kiniją.
Vokietijos LB valdyba perrinkta ta pati: J. Barasas, kun. Br. Liu-binas ir J. K. Valiūnas, kuris ir toliau pirmininkaus.
— 1922.X.25 nužudytam ateitininkų, pavasarininkų ir krikščionių demokratų veikėjui Jurgiui Krasnickui pagerbti mirties 50 metų proga ruošiamas leidinys. Prašoma apie jį atsiminimus siųsti šiuo adresu: Pasaulio Lietuvių Archyvas (J. Krasnicko leidiniui), 5620 So. Claremont A ve.. Chicago, 111. 60636.
— LVS Ramovės New Yorko skyrius skelbia konkursą rašiniui tema: Nauji keliai ir būdai kovoje už Nepriklausomos Lietuvos atstatymą. Skiriama 150 dol. premija. Dalyvauti gali asmenys ligi 35 metų amžiaus. Rašinys, netrumpesnis kaip 1500 žodžių, pasirašytas slapyvardžiu, ligi š. m. spalio 15 prisiųstinas J. Klivečkai, 76-13 85 Rd., Wood-haven, N. Y. 11421. 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai