Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Lietuvių Enciklopedija. Pirmas tomas. Vyriausias redaktorius — Vaclovas Biržiška. Kiti redaktoriai: A. Bendorius, P. Čepėnas, J. Girnius, sekretorius — St. Santvaras. Leidžia Enciklopedijos Leidykla — Juozas Kapočius. Bostonas, 1953. 525 pusi.
Juozas švaistas: ELDORADO. Apysakaitės ir vaizdeliai. Išleido "Bendrija", Hanover, Vokietija, 1953. 150 p. Kaina 1,80 dol.
M. Matukas: TIKROVĖS SURADIMAS. Filosofiniai pažinties klaurimai. Chicago, 1953. 50 p.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai