Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Pijaus XII malda į Švč. Panelę Mariją PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Pijus XII   
Į   ŠVČ.   PANELĘ   MARIJĄ
Tavo dangiškosios grožybės sužavėti ir šios žemės rūpesčių genami, mes puolame į Tavo rankas, o skaisčiausioji Jėzaus ir visų mūsų motinėle Marija, tikėdami Tavo mylinčioje širdyje rasią paguodą karščiausiems mūsų troškimams ir saugią priebėgą nuo audrų, mus blaškančių iš visų pusių.

Norint ir puolę savo kaltybėse ir begalinio skurdo nuterioti, mes džiaugiamės ir šlovinam nepalyginamuosius Tavo prakilniųjų dovanų lobius, kuriais Dievas Tave pripildė gausiau už bet kurį kitą sutvėrimą nuo pirmosios Tavo prasidėjimo akimirkos ligi anos dienos, kada, paimtą į dangų, Jisai Tave apvainikavo visatos karalienės vainiku.

O tyriausioji tikėjimo versmė, amžinojon tieson panardinki mūsų protus!
O skaisčiausioji šventumo lelija, savo dangiškąja kvaptimi patrauki mūsų širdis!
O pikto ir mirties nugalėtoja, įkvėpki mums didį pasibaisėjimą nuodėme, kuri sielą atstumia nuo Dievo ir paverčia ją pragaro verge!

O Dievo numylėtine, išgirski didį šauksmą, kylantį iš kiekvienos širdies šiais Tau skirtaisiais metais.
Švelniai pasilenki prie mūsų skaustamų žaizdų. Atverski pik-tadėjus, nušluostyki vargstančiųjų ir prislėgtųjų ašaras, guoski vargšus ir nusižeminuosius, malšinki pagiežą, sušvelninki šiurkštumus, išsaugoki skaistybės žiedą jaunime, globoki šventąją Bažnyčią, ir tegul visi žmonės pasijunta traukiami krikščioniškojo gerumo.

Tavo varde, kuris taip darniai skamba danguje, tegul jie pažįsta esą broliai, o tautos — vienos šeimos nariai, ir tegul iš to pažinimo ištrykšta visuotinės ir tikrosios taikos šviesa.

O malonioji Motinėle, priimk nužemintus mūsų maldavimus ir, labiau už viską, laimėki mums aną dieną, kada, džiaugdamiesi su Tavimi, mes galėsime prieš Tavo sostą užtraukti giesmę, kuri šiandien skamba ant žemės prie
Tavo altorių:
O gražiausioji Pana Marija!
Tu esi šlovė, Tu esi džiaugsmas, Tu esi mūsų tautos garbė.
Amen.

1953. XI. 21

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai