Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ŽODIS IR GYVENIMAS PDF Spausdinti El. paštas
Šį rudenį negausią lietuviškų religinių raštų lentyną papildė Tomas Žiūraitis, O. P., savo knyga "žodis ir gyvenimas". Išleido ją Venta Vokietijoje. Įžangą parašė prof. A. Maceina. Viršeliui aplanką nupiešė dail. V. K. Jonynas. Knyga turi 244 pusi.

Telkiant dėmesį į vidų, Tomo Žiūraičio "žodis ir gyvenimas" skaitytoją jau sudomina tuo, kad tai religinė knyga, nors joje įterpta minčių, kaip autorius antraštiniame puslapyje pažymi, ir "tautinei rimčiai". Kai gretini lietuvių kalba išeinančius religinius raštus su kitų sričių veikalais, pamatai, jog susidaro labai nelygi proporcija. Dvasinio turinio knygų tiek Lietuvoje nepriklausomybės metais, tiek tremtyje pasirodė nedaug. Už religinio turinio veikalą iki šiol dar neįsteigta nė specialios premijos,  kuri paremtų bei paskatintų galinčius rašyti ir savo knygas išleisti. Tai yra savotiška tuštuma lietuviškame gyvenime. Reikia tikėtis, kad ją pašalins Kunigų Vienybė ir atsiras daugiau religinių raštų.

Tomas žiūraitis savo knygoje nėra pasinešęs leistis į gilius teologinius klausimus. Čia ir ne pamokslai, kokių paprastai esame įgudę klausytis. Tai labiau religinės mintys, suvestos į neilgus 2-5 puslapių straipsnelius, paliekant pačiam skaitytojui tolimesnį mąstymą. Atsiremiant į Evangeliją, paliečiami, galima sakyti, visi žmogaus gyvenimo atžvilgiai. Tuos straipsnelius autorius knygos pabaigoje išskirsto sekmadieniams ir didžiosioms šventėms. Tai daugiausia individualiam skaitymui medžiaga. Bet ją galima panaudoti ir pamokslams.

Skaitant knygą, jaučiama autoriaus pastanga būti savitam ir aktualiam. Tai labai geros ypatybės. Nors žinome, kad vidinė Dievo žodžio veikmė nepriklauso nuo žmogaus, tačiau kunigų seminarijose mokoma filosofijos, sociologijos, homiletikos ir net meno, kad dvasininkas jaustų gyvenimą ir jo žodis nepralėktų pro klausytojus. Visais laikais jieškota naujų metodų, kaip veiksmingiau perteikti Evangeliją masėms. Gyvename atominiame amžiuje—negirdėtoje įtampoje. Ir dvasines mintis tenka ryškinti, gyvinti, kondensuoti, kad jų savo gudriu perteikimu nenustelbtų praeinančios dienų naujienos. Pats gyvenimas nuolat pateikia įdomiausių įvykių, neaptinkamų jokiose knygose, kuriais labiau apsimoka iliustruoti bei gaivinti didaktinio turinio raštus ir kalbas, kaip anekdotiniais atsitikimias iš Napoleono ar kitų senovės karalių biografijų. Aktualumas ir asmeninis savitumas yra būtinas kiekvienam rašytojui ir kalbėtojui. To laukia skaitytojai ir klausytojai. Tomas žiūraitis šiuo atžvilgiu parodė daug sugebėjimo. Savo knygoje jis mums pateikė 76 straipsnelius įvairiais klausimais su įdomiai parinktomis antraštėmis ir šūkiais, visur jieškodamas naujesnio priėjimo. Tokioje temų mozaikoje, žinoma, sunku išlikti vienodam. Viena jų pasiduoda lengviau, kita sunkiau; viena artimesnė širdžiai, kita tolimesnė. Bet bendras įspūdis yra geras, žvelgiant dar iš turinio pusės, pastebėtina, jog trumpiems rašiniams ir kalboms nepadeda per ilgos citatos, ar tai būtų iš prozos ar iš poezijos.

"Žodyje ir gyvenime" skaitytojas apsčiai ras gražių dvasinių minčių, perteiktų dailiu žodžiu ir gyvu sąmojumi. Atrodo, jog nebus tokių, kurie gailėtųsi šią knygą pirkę.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai