Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PRANCIŠKONAI ATIDARO ŠV. ANTANO KOLEGIJĄ PDF Spausdinti El. paštas
Lietuviai pranciškonai, norėdami labiau išplėsti savo veiklą už tėvynės ribų ir paruošti kunigų išlaisvintai Lietuvai, pasiryžo šiais metais atidaryti savo gimnaziją (High School) — Šv. Antano Kolegiją. Mokyklai vietą parinko Kennebunkportą, Maine, kur jau yra jų centrinis vienuolynas ir vasarvietė.

Šį rudenį, atidaroma pirmoji klasė, į kurią priimami berniukai, baigę pradžios mokyklą , ir norį būti kunigais pranciškonais. Ateinančiais metais bus atidarytą antroji klasė, ir taip po kelių .mėtų jau veiks pilna mokykla.

Pranciškonai į savo provinciją kandidatais priima tik lietuvius arba tokius, kurių bent vienas iš tėvų yra lietuviškos kilmės. Ta taisyklė taikoma ir stojantiems į šv. Antano Kolegiją.

Gimnazijoje bus išeinama valdiškoms augštesniosioms mokykloms nustatyta programa; sustiprintas lietuvių kalbos kursas, Lietuvos istorija, geografija ir kiti lituanistiniai dalykai. Mokiniai gyvens pranciškonų vedamame bendrabutyje, o vasaros atostogas galės praleisti savo namuose. Taip pat ir visi mokytojai bus lietuviai pranciškonai.

Už mokslą ir bendrabutį atlyginimas — 300 dol. metams. Baigę 4 metų kursą, kandidatai galės stoti į lietuvių pranciškonų šv. Kazimiero provinciją, ir visas tolimesnis išlaikymas bus teikiamas vienuolyno lėšomis. Cia reikia priminti, kad neturtingi, bet gabūs mokiniai šv. Antano Kolegijoje nuo mokesčio dalinai ir net visiškai galės būti atleidžiami. Neturtas nė vienam jaunuoliui nebus kliūtimi tapti kunigu pranciškonu.

Lietuvos pranciškonai, žinodami savo geradarių nuoširdų dosnumą, parodytą steigiant šv. Antano Kolegiją Kretingoje ir vienuolynus Amerikoje bei Kanadoje, drąsiai pradeda ir šį naują žygį. Jie pilnai pasitiki Viešpaties palaima ir savo dosniųjų rėmėjų pagalba. Šios mokyklos išlaikymas tremtyje nebus lengvas, tačiau, Dievui padedant, tikimasi įveikti visas kliūtis.

Pranciškonai, kurie šiuo metu Jungtinėse Amerikos Valstybėse ir Kanadoje turi 6 vienuolynus, didelę spaustuvę ir leidžia 3 laikraščius, labai daug vilčių deda į šią savo naują įstaigą. Jie nesigailės nei darbo, nei vargo, kad ta mokykla būtų panaši į Lietuvoje buvusią Šv. Antano Kolegiją, kurioje tilptų visi.

Belieka tiktai melsti Viešpatį, kad Jis siųstų darbininkų į savo vynuogyną. Reikia jaunų idealistų, kurie pripildytų šią lietuvišką gimnaziją. Tad pranciškonai labai prašo parapijų klebonus ir lietuviškose parapinėse mokyklose dirbančias seseris vienuoles nuoširdžios talkos, ypač kai lankomasi pašaukimų reikalais. Reikia daug ir maldų, kad Dievas jaunuolių širdyse sužadintų norą stoti į dvasinį luomą.

Visais pranciškonų gimnazijos — šy.. Antano Kolegijos — reikalais prašoma kreiptis šiuo adresu:. Very Rev. Jurgis Gailiušis, OPM, Fran-ciscan Monastery, Kennebunkport, Maine.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai