Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
AKADEMINIO JAUNIMO SEKCIJOS POSĖDIS PDF Spausdinti El. paštas
Neseniai palikusi universiteto klases ir laboratorijas, tik prieš porą savaičių sukrovusi knygas į lentynas, lietuviškoji studentija susirinko į kultūros kongresą Čikagoje, lyg prisimindama, kad visų metų darbas angliškos knygos ženkle reikalingas šio to linksmesnio, savesnio, lyg tų pabaigtuvių vaišių, kurias šiuo atveju atstoja lietuviškas žodis ir daina.

Atvėsinto viešbučio salėn prisirinko akademinio jaunimo ne tik iš Čikagos, bet iš Los Angeles, New Yorko, Philadelphijos, Bostono, develando, Detroito ir kaimyninės Kanados. Nesitikėjo nė kongreso rengėjai tiek studentijos, nes jai skirtoje salėje nebeužteko vietų ir teko persikelti į dvigubai didesnę, kad sutalpinus dalyvius ir svečius, čia buvo galima sutikti jaunutę, tik vidurinę mokyklą baigusią mergaitę, čia sukinėjosi studentų sąjungos veteranai su magistrų ir doktoratų laipsniais. Užklydo čia ir buvę Kauno universiteto auklėtiniai bei kiti su diplomais ar profesūros pažymėjimais, atsigabentais iš Europos.

Akademinio jaunimo sekcijos posėdį atidarė ir diskusijoms vadovavo Liet. Studentų Sąjungos JAV centro valdybos vicepirmininkas Bronius Juodelis, pakviesdamas kalbėtojais A. Barzduką, G. Prialgauskai ir L. Sabaliūną. Sekretoriavo Vida Tautvydaitė. Posėdžio tema: "Lietuvių tautinės kultūros  išlaikymas".

Posėdžio pirmininkui sutelkus visų prelegentų iškeltas mintis, išsivystė gyvos diskusijos, kuriose įdomių pastabų pateikė Liet. Bendruomenės centro valdybos narys kultūros reikalams A. Stempužis, o taip pat A. Vedeckas, J. šoliūnas, R. Šomkaitė ir kiti.

Tarp nemažo būrio svečių akademinio jaunimo sekcijos posėdyje dalyvavo ir šį pavasarį išrinkti ir pakviesti  Liet.   Stud.   Sąjungos  JAV pirmieji garbės nariai — dr. A. Mačiukienė, O. Talalienė ir J. J. Bačiūnas. Stengiantis įvertinti jų nuolatinį rūpestį ir didelę ne tik moralinę, bet ir materialinę paramą akademiniam jaunimui, sąjungos vardu jiems buvo įteikti garbės diplomai. Garbės nariai tarė po trumpą padėkos žodį ir pasidžiaugė darniais studentų darbais.

šio didelio akademinio jaunimo susirinkimo proga (dalyvavo virš dviejų šimtų asmenų) buvo perduota ir centro valdybos pareigos naujai išrinktai vadovybei. Darbą baigiančios valdybos vardu, pirm. Pr. Jogai negalint kongrese dalyvauti, atsisveikinimo žodį tarė vicepirmininkas. Naujos centro valdybos vardu visus pasveikino pirmininkas J. Karklys.

Labai sklandžiai ir entuziastiškoje nuotaikoje praėjęs akademinio jaunimo sekcijos posėdis, buvo užbaigtas Lietuvos himnu.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai