Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MUZIKOS KONKURSAI PDF Spausdinti El. paštas
JAV Lietuvių Kultūros Fondas, mecenato kun. dr. Juozo Prunskio pavestas, susitaręs su ALRK Vargonininkų Sąjunga, skelbia kompozitoriams konkursą naujai dainai ir naujai giesmei parašyti:

1.    Kompozitoriaus pasirinkto teksto ir apimties giesmė gali būti parašyta solo, duo, trio ir t.t. balsui su vargonų pritarimu arba chorui. Giesmės tekstas turi būti lietuviškas. Giesmė turi būti taip sukomponuota, kad atitiktų Katalikų Bažnyčios šios rūšies giesmių reikalavimams.

2.    Kompozitoriaus pasirinkto teksto ir apimties patriotinio turinio daina gali būti parašyta solo, duo, trio ir t.t. balsui su fortep. pritarimu arba chorui.

3.    Choriniai kūriniai gali savo apimty turėti solo balsų pasirodymus, o taip pat ir instrumentų pritarimą. Choriniai kūriniai gali būti taikomi mišriems, arba vyrų, arba moterų, arba vaikų chorams.

4.    Kūriniai, ne autoriaus ranka parašyti ir pasirašyti slapyvardžiais su uždarame voke pridėtu slapyvardžių paaiškinimu ir adresu, turi būti ne vėliau kaip ligi 1957 m. kovo 15 dienos pristatomi adresu: Kultūros Fondas (muzikos konkursas), 1602 So. 48th St, Cicero 50, 111.

5.    Atsiųstus kūrinius įvertins jury komisija, pirmoje eilėje atsižiūrėdama jų meninės vertės, o toliau — jų turinio ir išpildymo galimumų.

6.    Už du jury komisijos parinktus kūrinius jų kompozitoriams kun. dr. J. Prunskis skiria į dvi lygias dalis dalinamą 500 dol. premiją.

7.    Jury komisijai paliekama teisė spręsti, ar gali abi premijas laimėti tas pats kompozitorius.

8.    žurnalas "Muzikos Žinios" įgyja teisę premijuotus kūrinius atspausdinti. Nepremijuoti kūriniai gali būti spausdinami susitarus su jų kompozitoriais.

9.    Jury komisijos sąstatas bus paskelbtas vėliau.

10.    Šiame konkurse kviečiami dalyvauti visi bet kur gyveną lietuviai
kompozitoriai.

JAV Liet. Kultūros Fondas ir ALRK Vargonininkų S-ga

*

Didelis muzikos meno gerbėjas Steponas Bučmys, gyvenąs Daytone, Ohio, paskyrė 150 dol. premiją choro dainai. Daina turi būti nuotaikinga, pritaikyta mišriam chorui su solo vyro balsui, su pritarimu ar a capella, ne trumpesnė 120 taktų.

Tekstas pasirenkamas laisvai. Kūrinys turi būti nurašytas ne autoriaus ranka su pridėtu slapyvardžiu. Atskirame uždarame voke įrašoma autoriaus vardas, pavardė, adresas. Ant voko — slapyvardis. Konkurso terminas iki 1957 m. vasario 16 d. Kūrinius siųsti šiuo adresu: J. Žilevičius, 230 Inslee Place, Elizabeth, N. J. (Muzikos žiniose balandžio mėn. buvo paskelbta kita data — gruodžio 15, ji dabar pakeičiama į 1957 m. vasario 16 dieną).

Jury komisija bus paskelbta vėliau. Už geriausią kūrinį skiriama pirmoji premija — 100 dol., antroji premija — 50 dol. Ar galės tas pats autorius gauti dvi premijas, sprendžia jury komisija. Premijuoti kūriniai pereina premijos skyrėjo nuosavybėn su išleidimo teise. Varžybose kviečiami dalyvauti visi lietuviai kompozitoriai ne tik iš Amerikos, bet ir iš kitų kraštų.

Juozas Žilevičius,
Įgaliotas pravesti konkursą donųjų
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai