Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
A. a. Tėv. Bonaventūra Zajančkauskas, O.F.M. PDF Spausdinti El. paštas
A. a. Tėv. Bonaventūra Zajančkauskas, O.F.M., pedagogas, visuomenininkas ir kovotojas dėl lietuvybės Vilniaus krašte, miręs gruodžio 6 d.

Velionis buvo gimęs 1884 m. balandžio 5 d. Molėtuose, Pumperiškių kaime, ir pakrikštytas Vincento vardu. Gimnaziją lankė Petrapilyje. Iš jos įstojo į Vilniaus kunigų seminariją. 1905 m. buvo pasiųstas į Petrapilio Dvasinę Akademiją. Čia 1907 m. gavo kunigystės šventimus. Po metų išvyko į Šveicariją Fribourgo universitete studijuoti filosofijos, kur po keturių metų darbo įsigijo šios srities daktaro laipsnį.

Grįžęs į Lietuvą, savo moksHnę r pedagoginę patirtį paaukavo lietuvškai mokyklai, anuomet labai pasigendančiai išsilavinusių pedagogų. Pradžioje 3 metus buvo mergaičių gimnazijos kapelionas Vilniuje. Nuo 1919 m. iki 1930 m. ten pat mokytojavo Vytauto Didžiojo gimnazijoje ir lietuvių mokytojų seminarijoje, o po to ketverius metus dirbo Švenčionių lietuvių gimnazijoje.

Okupacijos laiku gyvendamas Vilniuje, dalyvavo lietuviškoje veikloje ir priešinosi užsimojimams sulenkinti šį kraštą. 1923 m. kun. dr. Vincentas Zajančkauskas buvo laikinojo Vilniaus Lietuvių Komiteto vicepirmininkas. Tuomet sykiu su D. Alseika pasiuntė Lenkijos vyriausybei griežtą memorandumą dėl daromų lietuviams skriaudų. 1926 ir 1929 m. jis dalyvavo tautinių mažumų suvažiavime Šveicarijoje, skelbdamas užsieniui, kad lietuviai Vilniaus krašte nėra mažuma. Atsidavimas lietuvybei kun. dr. V. Zajančkauską vede ir į žurnalistinį darbą. Kurį laiką jis kartu su A. Smetona ir kan. J. Tumu darbavosi "Lietuvos Aido" redakcijoje. Taip pat buvo bendradarbis ir kitų laikraščių bei žurnalų, ypač "Vilties", "Ateities", "Draugijos", o vėliau ir "Naujosios Romuvos".

Vienok savo plunksna labiausiai pasireiškė pedagoginėje dirvoje. Kun. dr. V. Zajančkauskas parašė mūsų mokykloms pirmąją Bažnyčios istoriją, liturgijos ir lietuvių literatūros vadovėlius, šios knygos užpildė gilią spragą ir ilgą laiką buvo naudojamos nepriklausomos Lietuvos gimnazijose.

1934 m. kun. dr. V. Zajančkauskas įstojo į pranciškonų ordiną Kretingoje ir gavo Bonaventūros vardą. Čia jis visą laiką mokytojavo jų gimnazijoje. Kelis metus buvo ir jos direktorius. Antrą kartą komunistams ateinant į Lietuvą, velionis pasitraukė j Vokietiją. Ilgiau gyveno Austrijoje, kol 1948 m. atvyko į Ameriką ir darbavosi lietuvių pranciškonų vienuolynuose. Mirė Bridgevillėje, Pa, eidamas 73 m. amžiaus.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai