Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Lietuviai kunigai 1966 (K. Žemaičio brošiūra) PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Liūtas Grinius   
Kun. Kęstutis žemaitis, Cleve-lando šv. Jurgio liet, parapijos vikaras, vadovauja 1966 metais į-steigtam Jaunimo žygio už tikėjimo laisvę komitetui, kurį remia dauguma lietuvių jaunimo organizacijų, šalia pastangų sujaudinti pasaulio katalikus ir šv. Tėvą dėl lietuvių tikinčiųjų kančios Lietuvoje ir dažno lietuvių parapijų nelietuviškumo svetur, 1966 Jaunimo metais kun. K. žemaitis paruošė kruopščią statistinę studiją apie lietuvių kunigų pasiskirstymą: Lietuviai kunigai 1966 Jaunimo metais (Cleveland 1970, labai smulkaus črifto 20 psl., kaina nepažymėta). Spaudos išlaidas apmokėjo Akademinio skautų sąjūdžio filisteriai.
Knygelė rodo kunigų pasiskirstymą pagal vietoves, pagal gimimo metus, išvardija lietuvių parapijas, vienuolijas, lygina skaičius su olandų, JAV ukrainiečių ir JAV visų katalikų skaičiais.

Kun. K. žemaičio darbe gausu medžiagos, tačiau pasigendama surinktų duomenų aptarimo ir, svarbiausia, išvadų. Darbas būtų taip pat naudingesnis, jeigu jis būtų papildytas iki leidimo metų — naudojant ne 1960, bet 1970 m. gyventojų ir kunigų statistiką. Tautinių vyskupijų reikalingumas taip pat visai nepaliestas; pasigendama lentelės parodančios kitų tautybių parapijų ir vyskupijų skai čius ir jų steigimo metus (pvz., ukrainiečių), šalia kunigų skaičių būtų labai naudinga matyti lietuvių parapijų įvertinimo, turto ir metinių apyvartų duomenis. Tokie papildymai kalbėtų daug vaizdžiau ne tik lietuviams, bet būtų didelė pagalba, toliau ginant lietuvių tautinius reikalus kitataučių tikinčiųjų ir vyskupų tarpe. Tai juk yra Jaunimo žygio už tikėjimo laisvę komiteto paskirtis.

Reikia tikėtis, kad autorius šiuos trūkumus pats jaučia ir stengsis pradėtą darbą tęsti. Pasauliečiams skaitytojams kun. K. žemaičio darbas duos daug medžiagos apmąstymui ir yra rekomenduojamas įsigyti (autoriaus adresas: 6527 Superior Ave., Cleveland, Ohio 44103). Liūtas Grinius


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai