Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Poezija ir apie jį PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ALGIRDAS LANDSBERGIS   
NEW YORKO KRANTINĖS

Nauji krantai bematant atsivers
Šviesiai ūmu
Dangaus, gėlės, moters
Ir skausmo atsivėrimu.

Krantinės kils, tartum
Mieguistos šlaunys,
Ryto šiurpesiu
Skalaudamosis,

Tiesdamosis.
Už jų (kaip gūdžiai
Švinta nelytėtas miestas)
Prakaitas ir rūdys,

Meilė — neramioji
Nuramintoja.
 

LANGAS Į KIEMĄ

Pro permatomąjį mane,
Stikle atvertu veidu,
Suodžiai leidžias
Nusileidusią diena,
Lyg aklas sniegas,

Lyg manųjų
Klausimų, erdvėsna
Per svaigiai iškilusių, degėsiai,
Iš jų juodųjų kaminų
Taip krinta suodžiai.

Ir mano linijos apjuosia
Temstančiuos languos nuliūstančių
Alkūnių lūkestį. Tai mano
Broliai tamsoje. Jie juokiasi
Atsiveriant durims ir atsidūsta

Vokams veriantis. Tiesa,
Kad mano akys
Laužia kitą duoną,
Bet mus išspręs tas pat,
Tas pat atsakymas.


Trečią "Draugo" premiją už romaną laimėjo Algirdas Landsbergis su savo knyga "Kelionė". Kaip pirmųjų dviejų premijų laureatas Jurgis Gliaudą, taip ir A. Landsbergis (gimęs 1924, 6. 23 Kybartuose) laikytinas bemaž nauju lietuvių raštuose. "Kelionė" yra stambiausias jo žodis mūsų skaitytojams. Tačiau siauresniam ratui jo vardas ir darbai buvo pažįstami jau keletas metų: jis dalyvavo "Prozos" telkinyje, savo kūrybos davė perijodinei spaudai ("Aidams", "Literatūros lankams", "Draugui"), įėjo į "Lietuvių poezijos antologiją". Be to, rašo ir dramų, domisi teoretiniais literatūros klausimais.

Savo raštais A. Landsbergis atstovauja modernistinei linkmei. Tačiau jis čia yra nuosaikus, lyg perkoštas per kokią klasicizmo prizmę. Užtai jo stilius yra aiškus, būtų galima tarti — skaidrus. Tai matyti ir jo premijuotoje "Kelionėje", kuri savo turiniu tačiau įsilaužia į rūsčią tikrovę — į darbo stovyklų sąlygas nacinėje Vokietijoje.

"Draugo" premijos, kaip ligšiolinė patirtis rodo, prisideda prie naujų veikalų paskatinimo, iškelia ir naujų vardų. Reikia laikyti nemažos svarbos reiškiniu, kad dienraštis savo konkursan sutraukia ligi dešimties autorių — ir dar daugiau tomų. Telieka linkėti ir ateityje geros rėkmės šioms "Draugo" pastangoms.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai