Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Amerikos Lietuvių Vardynas. I knyga. Su prof. K. Pakšto jvadu. Išleido Lietuvių Dienų leidykla. Los Angeles, 1913. 279 p.
Jeronimas Cicėnas: VILNIUS TARP AUDRŲ. Išleido Terra. Chica-go, 1953. 561 p.   .
A. Vilainis: AMŽINI ŠEŠĖLIAI. Literatūriniai Reportažai. Išleido Nemunas, Chicago, 1953. 174 p.
F. M. Dostojevskis: NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ. Antrasis leidimas. Išvertė J. M. Balčiūnas. Išleido Nemunas. Chicagc, 1953. 301 p.
M. Springborn: PASKUTINIS PRŪSŲ SUKILĖLIS HERKUS MANTAS. Romanas. Antrasis leidimas. Nemunas, Chicago, 1953, 197 p.
Andersono Pasakos. Vertė J. Balčikonis. Trečiasis leidimas. Išleido Nemunas, Chicago, 1953. 210 p.
Andersono Pasakos. II. Vertė J. Balčikonis. Trečiasis leidimas. Išleido Nemunas, Chicago, 1953. 202 p.

Suvalkiečių Vestuvės, užrašė Uršu-"ė Žemaitienė, redagavo Jonas Balys, ietuvių Tautosakos Lobyno II temas, 80 psl., kaina $1.50.
Vaclovas Čižiūnas: TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. Trumpas tautinio auklėjimo vadovas lietuviškajai šeimai išeivijoje. Išleido VLIKo Lietuvybės Išlaikyme Tarnyba. 1953 m. 220 p.
Bern. Brazdžionis: DIDŽIOJI KRYŽKELĖ, išleido Terra. Chicago, 1953. 112 p.
Henrikas Lukaševičius: LIKIMO ŽAISMAS. Romanas, išleido Lietuviškos Knygos Klubas, Chicago, 1953, 231 p. Kaina $2.50.
Stasys Džiugas: KIŠKUČIO VARDINĖS. Iliustravo VI. Stančikaitė. Išleido Liet. Knygos Klubas, Chicago, 1953, 56 p. Kaina $1.50
Kazimieras Barėnas: GIEDRA VISAD GRĮŽTA. Novelės. Išleido Tremtis Vokietijoje, 1953, 215 p.
Simas Sužiedėlis: ŠV. PRANCIŠKAUS LIETUVIŲ PARAPIJA, Lawrence, Mass., 1953, 416 p.
Jonas K. Karys: NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS PINIGAI. Istorija ir numizmatika. Su 160 paveikslu. Išleido "Aukselis". New Yorkas, 1953, 255 p. Kaina $5.00.
Juozas Paukštelis: KAIMYNAI. Romanas, išleido Talka. An:ras:s leidimas, 239 p. Kaina $2.50.
Guy de Maupassant — MOTERS ŠIRDIS, romanas, vertė Stepas Zo-barskas, 267 psl., kaina $2.60. Viršelis dail. Prano Lapės. Išleido Gabija
Stasys Yla — Liturgines terminologijos klausimu, atsakymas Mažo o Maldyno kritikui, Lux Christi priedas, 94 psl.
Lux Christi, biuletenis kunigam", 1953 m. nr. 4 (11), 72 psl.
Santarvė, 1953 m. nr. 6, 60 psl.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai