Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
STUDENTŲ ŽINIAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Lietuvos Laisvės Komitetas   
Ateinančiais, kaip ir praeitais mokslo metais, Mid European Studies Center numato skirti naujų stipendijų. Sąlygos joms gauti lieka tos pačios, kokios buvo anksčiau. Kandidatai turi būti ne jaunesni, kaip 18 metų ir ne senesni.kaip 32 metų. Jie turi būti kilę iš Lietuvos ar kitų Sovietų pavergtųjų Rytų ir Centro Europos kraštų ir privalo pasižadėti grįžti į gimtuosius kraštus, kaip tik tai bus galima.

Stipendijos skiriamos tik šių mokslų sričių studentams: agronomijos, odontologijos, inžinerijos, miškininkystės, medicinos, gamtos mokslų ir viešosios sveikatos. Studentams, turintiems bakalauro laipsnį, gali būti duodamos stipendijos ir šipms mokslams studijuoti: ūkio teorijai, užsienio prekybai ir politiniams mokslams.

Stipendijos padengia mokesnį už mokslą, laboratorijų išlaidas, 50% už mokslo knygas ir po 75% į mėnesį nuo spalio ligi birželio mėn. pragyvenimo išlaidų.

Norintieji stipendiją gauti, turi kreiptis tuo reikalu raštu šiuo adresu:
Free Europe University in Exile United States Scholarship program Room 308, 4 W. 57th Street, New York 19, N. Y.
Prašymų formos gaunamos ten pat. Prašymai priimami nuo 1953 m. gruodžio 1 dienos ligi šių metų vasario 28 d. Vėliau gautieji prašymai nebus svarstomi.
Lietuvos Laisvės Komitetas

• Amerikos lietuvių katalikų istorijos redagavimo darbas sparčiai žengia pirmyn. Redakcinės komrijos rūpesčiu jau parinkti įvairių skyrių specialistai.
 

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai