Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Leonardas Žitkevičius:  SAULUTĖ DEBESĖLIUOS.  Išleido Lietuviškos Knygos Klubas, Chicago, 1953. 63 p. Kaina $1.50.
LIETUVA, politikos žurnalas, 1954 m., sausio-kovo mėnuo, nr. 5, 80 pusi. Leidžia Lietuvos Laisvės Komitetas, bendradarbiaudamas su Europos Laisvės Komitetu. Rašo: Dr. A. Krivickas — Analogija Lietuvos Austrijos bylose, J. Norkaitis — Lietuvos Sovietų Sąjungos ūkiniai santykiai, P. V. Raulinaitis — Tautos suverenumas, P. Mažeika — Pajūris ir uostai, M. Gureckas ir A. Vasiliauskas — Lietuvos medžio pramonė, J. Audėnas — Vietos savivaldybė, S. Raštikis — Derybos Maskvoj, V. Rastenis — Sovietai apgrobia Lietuvą, J. Tyris — Lietuviai svetur, K. Sidzikauskas — Tarptautinė padėtis.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai