Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Antanas Maceina: SAULĖS GIESMĖ. šventasis Pranciškus Asyžietis kaip krikščioniškojo gyvenimo šauklys. Išleido prel. Pr. M. Juras. Brook-lynas, 1954. 454 p. Viršelis dail. T. Valiaus.
V. Krėvė: RYTŲ PASAKOS. Išleido Terra, Chicago, 1954. 217 p.
Mykolas Sleževičius. Rašo: Julius Būtėnas, Mečys Mockevičius, Kazys Škirpa, Andrius Valuckas, Birutė No-vickienė, Jonas Kardelis, Antanas Novickis, Liudas Šmulkštys, Jonas Bil-dušas, Juozas Audėnas, Juozas Mikuckis. Išleido Terra, Chicago, 1954. 343 p.
Lietuvių Enciklopedija. Antras tomas. Lietuvių Enciklopedijos laidyk-la. Bostonas, 1954. 545 p.
Prel. L. Tulaba — KAD KŪRENTŲSI (religinės mintys), išleido prel. Pr. M. Juras, Roma 1954, 242 psl.
L. Vaisekauskas — GIMS TAUTOS GENIJUS, dviejų veiksmų drama, antroji laida, 1954 m., 80 psl.

 Šiemet suėjo 25 metai, kai Čikagoje leidžiamas mėnesinis laikraštis "Margutis". Sukaktis atžymima koncertu, kuriame dainuos solistė Paulina Stoškiūtė, o smuiku gros Elena Kuprevičiūtė.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai