Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PASAULIO LIET. BENDR. SEIMAS PDF Spausdinti El. paštas
Istorinis žingsnis
šiandien, kai mūsų Lietuva yra svetimųjų okupuota ir mūsų tautos valstybinė organizacija paversta rusiškojo komunistinio imperializmo tarnaite, laisvajame pasaulyje pasklidę lietuviai savo tautinę gyvybę gali išlaikyti tik savanorišku susiklausymu savosios tautinės bendruomenės ribose.

Džiugu yra, kad daugelyje laisvojo pasaulio kraštų lietuviai jau yra sudarę savai bendruomenei organizaciją. Tačiau atskirų kraštų lietuvių savitarpio santykiams ir bendradarbiavimui ugdyti, o prireikus ir viso pasaulio lietuvių vardu prabilti, yra būtinas vienijantis centras. Pasaulyje pasklidę lietuviai turi sudaryti vieningą Pasaulio Lietuvių Bendruomenę.

Tam tikslui 1958 metais New Yorke įvyksta Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimas. Tai istorinės reikšmės žingsnis. Kad jis būtų sėkmingas, visų kraštų lietuviai turi įsisąmoninti jo vaidmenį ir tinkamai atlikti jo atžvilgiu tenkančias pareigas.

Uždavinių įvairumas
PLB Seimo vaidmuo svarbus ne tik tuo, kad jis nustatys atskirų kraštų lietuvių tarpusaviniam bendravimui ir bendradarbiavimui principus ir praktiškas gaires, bet ir tuo, kad jis sudarys progą parodyti pasauliui mūsų tautos kūrybinį įnašą žmonijos kultūrinei pažangai. Iš čia ir PLB seimui pasirengimo uždavinių įvairumas.

Pirmas uždavinys—nustatyta tvarka išrinkti PLB seimo atstovus. Atstovams rinkti tvarka bus paskelbta, kai tik bus priimta PLB laikinoji konstitucija. Pats atstovų rinkimas sunkumų nekels. Sunkumai kils del lėšų atstovams į PLB seimą vykti. Kiekvieno krašto lietuvai į PLB seimą turi atsiųsti bent po vieną atstovą. Praktiška galimybė priklausys nuo to, kiek tam reikalui bendrų lėšų pavyks sudaryti.

Lėšų sudarymo uždaviniai labai dideli. Lėšų reikia ne tik pačiam PLB seimui susirinkti. Jų reikia ir meno bei spaudos parodoms organizuoti. Jų reikia lietuvių muzikos simfoniniam koncertui ir tautinei misterijai. Jų reikia sporto šventei. Pagaliau lėšų reikia ir pačioms lėšoms organizuoti.

Lėšos seimui
Jau pats laikas visų kraštų lietuviams imtis visų įmanomų žygių PLB seimo reikalams lėšų telkti. Kiekvieno lietuvio tautinė pareiga — nors ir mažu įnašėliu prisidėti. Paskiri asmenys ar organizacijos, paaukoję PLB seimo reikalams bent $100, tampa PLB seimo garbės svečiais. Aukas siusti komiteto iždininkui A. Trečiokui, 315 Walnut St., Newark 5, N. J., USA. Komitetas yra numatęs išleisti PLB seimo žymenį, kad kiekvienas lietuvis galėtų įsigyti šio istorinio įvykio atminimą. Lietuviai dailininkai gali ateiti PLB seimo lėšoms sudaryti talkon, pateikdami PLB seimo Org. Komitetui žymenio projektus. Projektai labai laukami iki vasario 28 d. Projektus siųsti Msgr. Jonui Balkūnui, 64-14 56th Rd., Maspeth 78, N. Y.

Sportas ir simfonines muzikos koncertas
Lietuvių simfoninės muzikos koncerto dirigentu yra sutikęs būti prof. Vytautas Marijošius. Koncerto programos kolegiją sudaro prof. Vyt. Mariošius, prof. Kazys V. Banaitis, prof. Izidorius Vasyliūnas ir prof. Juozas Žilevičius. Visi lietuviai kompozitoriai prašomi talkos.  (Prof. V. Marijošiaus adresas: 331 Chestnut St., New Britain, Conn., USA).

Sporto šventę organizuoja New Yorko Lietuvių Sporto Apygarda. Visų kraštų lietuviai sportininkai labai prašomi jieškoti galimybių bent paskiriems, individualinio sporto šakose pasižymėjusiems, lietuviams sportininkams šioje lietuvių sporto šventėje dalyvauti. Būtų idealu, kad ne tik iš JAV ir Kanados, bet ir iš kitų kraštų dalyvautų ir grupinio sporto komandos. Sporto šventės reikalais kreiptis į A. Vakselį, 85-09 88th St., Woodhaven 21, N. Y.

Tautinės misterijos pastatymu rūpinasi Čiurlionio ansamblio dirigentas muzikas Alfonsas Mikulskis. Kultūros Fondas jau yra paskelbęs konkursą misterijos tekstui parašyti.

Dailės paroda
Tapybos bei skulptūros paroda turi pavaizduoti visų krypčių laisvojo pasaulio lietuvių menininkų kūrybą, spaudos paroda — rašliavos įnašą žmonijos kultūrai.

PLB seimas bus laisvojo pasaulio lietuvių kūrybinių polėkių ir tautinio solidarumo išraiška. Padarykime ją vertą svetimųjų dėmesio ir pasigėrėjimo ir savųjų pagarbaus pasididžiavimo!

PLB Seimo Organizacinio Komiteto Prezidiumas
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai